Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MASArykovy univerzity Brno

ŠKOLA A ZDRAVÍ
PRO 21. STOLETÍ
 

SOUČASNÝ DISKURS 
ZKOUMÁNÍ ŠKOLY A ZDRAVÍ


TEXT PUBLIKACE


Příspěvek č.

- 0 - INTRODUCTION
ÚVOD

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.


- 1 - PREVENTION PROGRAMMES AIMED AT HEALTH IMPROVEMENT OF CHILD POPULATION
PREVENTIVNÍ PROGRAMY K OZDRAVĚNÍ DĚTSKÉ POPULACE
MUDr. Věra KERNOVÁ

- 2 - CHILDREN’S HEALTH AND ENVIRONMENT – EUROPEAN STRATEGY
ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EVROPSKÁ STRATEGIE
prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc.

- 3 - HEALTHCARE ENTERS INTO THE CURRICULUM
PÉČE O ZDRAVÍ VSTUPUJE DO KURIKULA
Prof. PhDr. Josef MAŇÁK, CSc.

- 4 - EDUCATION TOWARDS HEALTH ON THE WAY FROM THE FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMME TOWARDS ITS REALIZATION IN SCHOOL PRACTICE
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA CESTĚ OD RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU K REALIZACI VE ŠKOLNÍ PRAXI
PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.

- 5 - ANALYSIS OF HEALTH EDUCATION CURRICULUM AS A BASIS FOR CREATION OF SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMMES
ANALÝZA KURIKULA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ JAKO VÝCHODISKO PRO TVORBU ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PhDr. Leona MUŽÍKOVÁ

- 6 - EDUCATION AREA MAN AND HEALTH
VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

 

PaedDr. Dana FIALOVÁ, Ph.D.
Mgr. Dana FELTLOVÁ

- 7 - HEALTH PROMOTING SCHOOLS AS SEEN FROM A UNIVERSITY STUDENT‘S PERSPECTIVE
ZDRAVÁ ŠKOLA ZORNÝM ÚHLEM STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU
Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc.

- 8 - HEALTH CARE AND HYGIENE AT CZECHOSLOVAK SCHOOLS BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD WARS
K OBRAZU ZDRAVÍ ŽÁKŮ A HYGIENICKÉHO STAVU NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

 

Doc. PhDr. František ČAPKA, CSc.
Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.

- 9 - SCHOOL HYGIENE A HUNDRED YEARS AGO
ŠKOLNÍ HYGIENA PŘED STO LETY
Prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc.

- 10 - HYGIENE AND HEALTH SCHOOL AND TRANSFORMATIONS OF HYGIENIC STEREOTYPE IN MODERN SOCIETY
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. ŠKOLA A PROMĚNY HYGIENICKÉHO STEREOTYPU V NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI
Prof. PhDr. Marie MAREČKOVÁ, DrSc.

- 11 - MENTAL REPRESENTATION OF PSYCHIC HYGIENE IN BASIC SCHOOL AS SEEN BY TEACHERS STUDENTS
MENTÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNÍ HYGIENY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ

 

Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc.
Mgr. Kateřina MELICHÁRKOVÁ

- 12 - PHILOSOPHY AS THERAPY AND ALTERNATIVE MEDICINE
FILOZOFIE JAKO TERAPIE A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
PhDr. Radovan RYBÁŘ, Ph.D.

- 13 - HEALTH – AS SEEN BY PHILOSOPHY OF H.-G. GADAMER
ZDRAVÍ Z POHLEDU FILOSOFIE H.-G. GADAMERA
PhDr. Iva ŠOLCOVÁ, Ph.D.

- 14 - IMPORTANCE OF ETHICS IN TEACHING CURRICULA
DÔLEŽITOSŤ UČITEĽSKEJ ETIKY V PROGRAMOCH ŠTÚDIA UČITEĽSTVA
Mgr. Marta GLUCHMANOVÁ

- 15 - SOCIABILITY IN CONTEXT OF HEALTH SUPPORT AT SCHOOL
PROSOCIÁLNOST V KONTEXTU PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE
PhDr. et RNDr. Alice PROKOPOVÁ, PhD.

- 16 - HEALTH AND WELL-BEING ASSESSMENT: SOME NEW APPROACHES AND METHODS
ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODA: NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSTUPY A METODY POSUZOVÁNÍ
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.

- 17 - PRACTICAL WISDOM IN EVERY DAY LIFE
PRAKTICKÁ MÚDROSŤ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
prof. PhDr. Imrich RUISEL, CSc.

- 18 - LEISURE TIME AND SALESIAN PEDAGOGY
VOLNÝ ČAS A SALESIÁNSKÁ PEDAGOGIKA
Mgr. Jana ŘEHULKOVÁ

- 19 - STIGMA OF MENTAL DISORDERS AND SCHOOL
STIGMA DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ A ŠKOLA

 

Mgr. Luboš HOLÝ, Ph.D.
Mgr. Jiří ŠIBOR, PhD.

- 20 - HEALTH IN COMBINATION WITH EDUCATION AT THE EXAMPLE OF AUSTRIAN SCHOOLS
ZDRAVÍ A VÝUKA NA PŘÍKLADU RAKOUSKÝCH ŠKOL
Doc. Dr. habil. J. A. PEHOFER, Dipl.-Päd.

- 21 - FUTURE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND HUMAN HEALTH
ROZVOJ NANOTECHNOLOGIÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ
Prof. RNDr. Vladislav NAVRÁTIL, CSc.

- 22 - ANALYSIS OF THE HEALTH CONDITION OF POPULATION ON THE BASIS OF INDICATORS OF MORTALITY IN SELECTED REGIONS OF THE CR
ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR


Ing. Oldřich KRÁLÍK, CSc.
Prof. Ing. Milan PALÁT, CSc.

© 2008
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768,
Internet Explorer

 

   

text publikace TEXT PUBLIKACE

  seznam autorů SEZNAM AUTORŮ

  software SOFTWARE