Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Research intent 
of the faculty of education 
masaryk university Brno

SCHOOL AND HEALTH FOR 
THE 21st CENTURY

 

SOCIAL AND HEALTH ASPECT 
OF HEALTH EDUCATION


text of publication

Entry No.


- 0 - ÚVOD
INTRODUCTION

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.


- 1 - MODERNÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CHILDREN AND YOUTH HEALTH

doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.
B. Taylorová, M. Zahatňanská, I. Šutiaková, M. Blaškovičová


- 2 - VYNÁRA SA NOVÁ NEDROGOVÁ ZÁVISLOSŤ?
IS A NEW NON-DRUG ADDICTION EMERGING?
Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.

- 3 - PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc.
Mgr. Zdeněk HROMÁDKA


- 4 - SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY
SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS

Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.


- 5 - PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI
STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D.
Lenka Remsová

- 6 - PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ PROFESE
STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO IDENTIFY WITH THE PROFESSION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.

 7 - PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI HLASU UČITELŮ V KONTEXTU PEDAGOGICKÉ PROFESE
A STUDY ON TEACHERS´VOICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION
MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.

- 8 - MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA
MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS

Mgr. Art. J. GAJDOŠÍKOVÁ-ZELEIOVÁ, Ph.D.


- 9 - KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE VZTAHŮ MEZI ŽÁKY
THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“ AS THE STARTING POINT FOR THE CULTIVATIONOF PUPILS´ MUTUAL RELATIONS

PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.


- 10 - SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD
SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Gabriela Veselá

- 11 - EVALUACE KLIMATU TŘÍDY V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ
EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION

Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.


- 12 - TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?

Prof. MUDr. Lumír KOMÁREK, CSc.


- 13 - ŠIKANA VE ŠKOLE
BULLYING IN SCHOOLS
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.

- 14 - STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.

- 15 - HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA

Ing.Viera PETERKOVÁ
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.


- 16 - JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?
DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?

Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Ing.Viera PETERKOVÁ


- 17 - GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
GENDER AND EATING DISORDERS
Mgr. Lucie ZORMANOVÁ

- 18 - BIOPOTRAVINÁM PATŘÍ BUDOUCNOST
BIO-FOOD IS OUR FUTURE

RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ


- 19 - SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE
SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE

RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D.
Alexandra Bezáková
Lenka Koprdová


- 20 - PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ
ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE OF SECONDARY¨SCHOOL STUDENTS
PhDr. Magda TALIÁNOVÁ

- 21 - RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK
RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES

Mgr. Kamila POSLUŠNÁ
MVDr. Halina MATĚJOVÁ
Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ


- 22 - OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS
DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS
PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Mgr. Ilka VAĎUROVÁ

- 23 -

DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ
DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Mgr. Hana HÁJKOVÁ
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.

- 24 -

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT FOCUSED ON EPILEPSY

Mgr. Tomáš DOLEŽAL


- 25 -
XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU
XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE
MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D.
Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.

- 26 - PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU
NA SLOVENSKU
THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA
RNDr. Jela ČAJDOVÁ
Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.

- 27 -

INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ

MUDr. Věra KERNOVÁ
Ludmila Skálová
Lumír Komárek
Hana Janatová


© 2008
Optimization of resolution 1024x768

Internet Explorer

 

   

text publikace TEXT OF  PUBLICATION

  seznam autorů LIST OF AUTHORS

  software SOFTWARE