Externí webové prezentace
 
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika praktických činností (SV4BP_DPrC)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit zájmovou činnost v oblastech zaměřených na pracovní dovednosti a návyky a v oblastech obsahujících tématiku informačních technologií. Osvojit si vědomosti a dovednosti pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

 • Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie

 • Technologie vedení zájmové činnosti(teorie řízení vyučovacího procesu, cíle, formy, zásady, metody, prostředky).

 • Příprava a realizace zájmové činnosti technického a informačně technologického charakteru.

 • Člověk a svět práce - hodiny praktických činností (specifika práce s mládeží, organizace a bezpečnost práce v dílně, laboratoři a v učebně výpočetní techniky). 

 • Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s drobným materiálem - papír, karton, dřevo (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).

 • Konkrétní didaktika v oblasti využití konstrukčních stavebnic (práce se stavebnicemi, návody, sestavování modelů, montáž, demontáž, tvůrčí činnost žáků).

 • Úloha učitele(vedoucího) v procesu osvojování pracovně technických vědomostí, dovedností a návyků (rysy osobnosti, mluvený i písemný projev, vyjadřovací schopnosti,vztah k žákům, kolegům, rodičům i k profesi, osobnostní i vzdělanostní růst).

 • Hodnocení výsledků činnosti

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - editory (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s výpočetní technikou, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků).

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - práce s informacemi (vyhledávání, zpracování a využití informací - hodnoty, relevance, rizika).

 • Osobnostní a sociální výchova, multikulturní, environmentální a mediální výchova.

 • Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovní terapie, předprofesionální příprava postižených žáků).

E-Learning