logo_MU logo_MPSV logo_EQUAL_CZ logo_EU

 
Obsah závěrečné zprávy
Content of Final Report
MS
 WORD 
ADOBE
PDF
Úvod
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
1       Katedra speciální pedagogiky PdF MU
1.1    Masarykova univerzita v Brně 
1.2    Pedagogická fakulta 
1.3    Katedra speciální pedagogiky 
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
2       INtequal Rakousko
MSPPT_presentPOWERPOINT
3       TCA – Transition from School to Work
3.1    Integrace mladých osob s postižením na trh práce z transnacionálního pohledu
         - Partneři projektu EQUAL – TSW
3.2    Transnacionální partnerství v rámci společenské iniciativy EQUAL
         (Marlene Mayrhofer, Bettina Pallas)
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
4       Cílové skupiny mainstreaming
Acrobat_PDF_format
5       Přehled činnosti transnacionálních partnerů
5.1    Transnacionální partner 1 INTequal, Rakousko
5.1.1 Rozvojové partnerství v rámci společenské iniciativy EQUAL
          „Integrace mladých osob s postižením v Dolním Rakousku“ (Doris Rath)
5.1.2 Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku
         (Lucie Procházková)
5.2    Transnacionální partner 2 Open Doors, Německo
5.2.1 Rámcové podmínky a situace v asistenci v Německu (Uwe Frewert)
5.2.2 Empowerment a mobilita vedoucí k sebeurčení (Ulrike Pohl)
5.3    Transnacionální partner 3 Integrative Guidance, Česká republika
5.3.1 Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní
         a evropské spolupráce (Marie Vítková, Jarmila Pipeková)
5.3.2 Průběžné sledování a analýza výsledků práce poradců v rámci projektu EQUAL
         (Jarmila Pipeková)
5.3.3 Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice
         Projekt  EQUAL (Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková)
5.4    Transnacionální partner 4 Keine Behinderungen trozt Behinderung, Německo
5.4.1 Perspektivy, jednání a rozhodování různých aktérů v procesech přechodu ze školy
         do pracovního života (Kirsten Hohn)
5.4.2 Koncepty a nástroje kvalitativního zajištění  přechodu škola – povolání
         (Jörg Bungart)
5.5    Transnacionální partner 5 Empowerment Door Transitie, Holandsko
5.5.1 Školy v Holandsku se zřetelem na profesní přípravu žáků se speciálními
         vzdělávacími potřebami (Freerk Steendam)
5.5.2 Plánování osobní budoucnosti u žáků s tělesným postižením (Freerk Steendam)
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
6       Prezentace pracovních skupin
6.1    Pracovní skupina Kurikulum / Curriculum
         (Lucie Procházková, Tom Schmid, Marie Vítková)
6.2    Pracovní skupina Vytváření propojení škola – povolání a kritéria kvality /
         Netzwerk Schule-Beruf und Qualitätskriterien
         (Rainer Bönning, Jörg Bungart, Kirsten Hohn)
6.3.   Pracovní skupina Plánování osobní budoucnosti / Persönliche Zukunftsplanung
         (Freerk Steendam)
6.4    Pracovní skupina Osobní asistence / Persönliche Assistenz
         (Pandelis Chatzievgeniou)
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
7       Analýza a komparace modelu poradenského pracovníka pro přechod škola – 
         povolání v rámci RP ČR a TCA. Výzkumná zpráva.
         (Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková)
7.1    Východiska transnacionálního partnerství „Transition from School to Work – TSW
7.2    Činnost tématických pracovních skupin TSW
7.3    Vstupní charakteristiky jednotlivých rozvojových partnerství (RP)
7.4    Analýza činnosti RP ČR se zřetelem na aktivity poradenského pracovníka
7.5    Hledání možností komparace přístupů k řešení přechodu škola – povolání v RP
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
8       Evaluace rozvojového partnerství Integrative Guidance
         (Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Pavel Mühlpachr)
8.1    Výsledky anketního šetření mezi žáky a studenty speciálních škol v brněnské aglomeraci 
         v rámci řešení projektu EQUAL
8.2    Evaluace projektu EQUAL
8.3    Evaluace projektu EQUAL–analýza ankety ředitelů speciálních škol v Brně
8.4    Projekt  EUQUAL - Integrace/inkluze integrovaného poradenství 
         do systému služeb v České republice
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
Seznam autorů
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
Kompletní text závěrečné zprávy v jednom souboru
MS-WORD_format
Acrobat_PDF_format
Prohlížeče souborů MS-Word, MS-PowerPoint, Adobe Acrobat Reader 6
adresář/folder

go_home
 

(c) Technické zpracování/Design:
Petr Kachlík