Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

A


ABSTINENCE
Zdrženlivost v přijímání nějaké látky nebo prožitku (alkohol, nikotin, drogy, sex) z důvodů zdravotních, etických, rozumových, náboženských nebo jiných. Abstinence při existující závislosti na látce nebo činnosti může vyvolat obtíže zvané abstinenční příznaky (fyzické, psychické nebo jejich kombinaci). Liší se podle druhu chybějící látky nebo prožitku. Nedodržení abstinence po protialkholním léčení a po léčení drogové závislosti znamená návrat k závislosti

ABSTINENČNÍ SYNDROM
Závažný chorobný stav po snížení dávek nebo úplném odejmutí alkoholu nebo návykových látek.

ABÚZUS (návykových látek)
Zneužívání psychoaktivních látek jedincem z nelékařských důvodů; dříve používány pojmy narkomanie, toxikomanie, drogová závislost. Zneužívány jsou látky se stimulačním i tlumivým působením na činnost centrálního nervového systému, které vyvolávají pocit euforie

AIDS
"Acquired immunodeficiency syndrome" neboli syndrom získané imunitní nedostatečnosti - onemocnění virem HIV napadajícím určité buňky imunitního systému, které jsou důležité pro zachování imunitní odpovědi. Během onemocnění se postupně objevují infekční a nádorové nemoci, kterým organismus není schopen se bránit.

Léčba - léčba může v současnosti zpomalit průběh choroby, ale ne ji vyléčit.

AGRESIVITA
Vlastnost vyjadřující tendenci nebo pohotovost k útoku (agresi), a to v myšlenkách nebo v představách, slovně nebo jednáním vůči věcem či osobám. V širším smyslu schopnost organismu vlastními silami zdolávat překážky, prosazovat své zájmy. Sklony k násilí také zvyšují riziko problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami v pozdějších letech.

ALKOHOL
Etylalkohol (C2H5OH)
Bezpečná dávka - pro zdravého dospělého člověka je podle expertů Světové zdravotnické organizace do asi 20 g 100 % lihu za den (16 g pro ženu, 24 g pro muže), což je asi do půl litru piva nebo 200 ml vína, 50 ml destilátu.

Delirium tremens - alkoholická psychóza, k níž dochází po mnoha letech nadměrného pití. K příznakům patří silný třes, zrakové halucinace (typicky drobných malých zvířat), někdy i tělové halucinace (postižený může cítit současně dotyk), nedostatek tekutin a minerálů v těle, dezorientace. Člověk je ohrožen na životě a stav vyžaduje naléhavou lékařskou péči.

AMFETAMIN
Patří mezi stimulancia, má podobné účinky jako pervitin a může vyvolávat závislost. Závislost na něm byla u nás poprvé popsána v roce 1941. Z chemického hlediska je to primární amin.

ANABOLIKA (STEROIDY)
Mužské pohlavní hormony nebo látky jim blízké. Nemají okamžitý účinek na duševní stav, berou se jako doping při takzvaném sportu. Při injekční aplikaci hrozí přenos infekcí včetně žloutenky a AIDS. Po dlouhodobém braní dochází k zastavení růstu, oslabení imunitního systému, u mužů k neplodnosti, vypadávání vlasů, potížím při močení, zvětšení prostaty a růstu prsou, u žen se pak objevuje mužský vzhled, poruchy menstruačního cyklu, zvětšení klitorisu (poštěváčku), změna hlasu a redukce prsou. Dochází též k poškození jater, cév a srdce, a k oslabení imunity (nižší odolnosti proti nemocem). Zvyšuje se riziko mozkové mrtvice. Mohou se objevovat duševní obtíže, podrážděnost, podezíravost, deprese, dokonce i sklon k násilí, což vede ke ztrátě přátel a zhoršení vztahů v rodině. Nejznámější anabolické steroidy jsou methenolon, 4-chlortestosteron a androstanazol.

ANALGETIKA
Léky tlumící bolest; působí na různá místa nervových drah, které vedou bolestivé podněty do centrálního nervového systému

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Svépomocná organizace, vznikla v roce 1935 v USA. Lidé, kteří jsou závislí na alkoholu, si v ní pomáhají překonávat svůj problém. Působí v mnoha zemích světa.

ANONYMNÍ HAZARDNÍ HRÁČI
Obdobná organizace jako Anonymní alkoholici pro lidi, kteří mají problémy s různými formami hazardních her. U nás funguje v Psychiatrické léčebně v Praze 8.

ANONYMNÍ NARKOMANÉ
Organizace pracující na principech Anonymních alkoholiků pro závislé na drogách.

ANTIDEPRESIVA
Léky používané při léčbě depresí.

ANTIDOTUM
Léky užívané při otravě k zneškodnění účinků některých jedů, např. při předávkování léky, návykovými látkami, toxickými sloučeninami kovů, organofosfáty.

ARTETERAPIE
Využívání výtvarného umění v léčbě. Cílem je pomocí kresby, koláže, modelování apod. napomáhat sebepoznání a překonávat problémy a omezení. Některé příklady témat pro arteterapii: můj životní cíl, můj totem nebo erb, na čem mi záleží, naše rodina, výstup na horu.


B


BARBITURÁTY
Heterocyklické sloučeniny, deriváty barbiturové kyseliny. V lékařství se užívají především jako anestetika, sedativa a hypnotika. Tato skupina léků je spíše zastaralá a nese s sebou značná rizika včetně závislosti, proto se většinou nahrazují modernějšími psychofarmaky. Mohou být součástí lékových směsí (např. Alnagon, Bellaspon). Dále viz heslo tlumivé léky.

BENZODIAZEPINY
Mají tlumivý efekt, používají se poměrně často, mohou vyvolat závislost. Snižují úzkost, strach i agresivitu, vedou ke zklidnění až ke spánku, centrálním mechanismem snižují svalový tonus a mají protikřečové účinky. Akutní toxicita benzodiazepinů je nízká, účinky na CNS jsou však výrazně zvýšeny alkoholem. Dlouhodobé podávání je spojeno s rizikem lékové závislosti. Příklady látek této skupiny jsou Diazepam a Rohypnol.


C


CRACK
Bílé krystalky upraveného kokainu. Při užívání se přidávají do tabáku a kouří jako cigarety. Jde o silnější euforizující účinnek než při jiném způsobu podání kokainu. Jde o velmi nebezpečnou drogu - rychlý účinek, rychlý vznik závislosti.

ČASNÁ INTERVENCE
Jejím cílem je zahájit léčbu co nejdříve, což zlepšuje výsledky léčení, bývají levnější a méně časově náročné než pomoc poskytovaná lidem s rozvinutými problémy.


D


DEPRESE A NÁVYKOVÉ LÁTKY
Deprese je porucha nálady vyznačující se smutkem, strachem a zpomalením psychických funkcí. V důsledku přidruženého pocitu bezútěšnosti a pesimistických fantazií o budoucnosti může deprese v krajním případě vyústit v sebevražedný pokus.

Deprese je častý syndrom provázející různé psychické poruchy, zejména maniodepresivitu nebo maniomelancholii. Stavy smutku mohou mít různé příčiny. Mohou je vyvolat návykové látky, jsou časté při stavech kocoviny po alkoholu nebo při "dojezdech" po pervitinu. Vznikají také v souvislosti s krizí nebo životním problémem, které vyvolaly návykové látky.

U většiny lidí, kteří mají problémy s návykovými látkami, deprese při delší abstinenci vymizí. Pokud ne, může pomoci psychoterapie, tělesné cvičení, relaxační techniky a také některé bezpečné léky. Těžší deprese vyžadují spolupráci s lékařem.

DEPRIVACE
Stav závažného dlouhodobého nedostatku v uspokojování životně důležitých psychických a sociálních potřeb (podnětů, bezpečí, vztahů, uznání ap.), respektive jeho důsledky. Citová i jiná deprivace je typická u dětí vyrůstajících v dětských domovech, vyskytuje se však i u dětí vyrůstajících v rodinách.

DETOXIKACE
Cílem detoxifikace je pomoci tělu zbavit se jedovatých látek, překonat případné odvykací obtíže, posoudit stav a navrhnout další léčbu. To vše múže trvat např. týden. Detoxifikace je důležitá počáteční fáze léčby, není to zdaleka léčba celá.

DIAZEPAM
Hlavní představitel benzodiazepinů, nejčastěji používané anxiolytikum, látka s dlouhodobým účinkem. Při metabolismu v játrech vznikají biologicky účinné látky nordiazepam a temazepam. Dlouhodobé podávání je spojeno s rizikem lékové závislosti. Mladší lidé ho nezřídka kombinují s jinými látkami. Čistá závislost na diazepamu je typičtější pro lidi středního věku.

DROGA
Jedná se o jakoukoliv přírodní nebo syntetickou látku, která se po vpravení do živého organismu mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí. (zák. č. 167/98 Sb.)


E


ECSTASY
MDMA (3,4-methylenedioxyethamfetamin). Látka ze skupiny halucinogenů s mírně stimulačními účinky.

Vzhled - nejčastěji tablety.

Projevy intoxikace - nespavost, neklid, podrážděnost, někdy i halucinace nebo pocity pronásledování.

Některá rizika - toxické psychózy, předávkování a postižení nervového systému, velké ztráty tekutin a dehydratace. Účinek drogy je dosti nepředvídatelný, dávka, kterou někdo dobře toleruje, může u jiného vyvolat těžkou otravu. Předávkování může nastat po jednorázové dávce nebo po opakovaných dávkách, je možné postižení ledvin a srdce. Velmi nebezpečná je kombinace s alkoholem nebo s kofeinem.

EFEDRIN
Jedná se o alkaloid sloužící jako léčivo. Zrychluje činnost srdce, zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje průdušky, povzbuzuje mozkovou činnost. Efedrin patří mezi stimulancia. Má slabší účinek než např. pervitin, ale působí silněji než kofein. Závislost na něm může vzniknout, ale v praxi není častá. Někdy slouží jako surovina k nelegální výrobě pervitinu.

EMOČNÍ APELY
Jedna z neúčinných preventivních strategií u dětí a dospívajících.

EMPATIE
Schopnost vcítit se do mušlenek a pocitů druhého.

EVROPSKÁ CHARTA O ALKOHOLU
Byla přijata zástupci vlád evropských zemí včetně České republiky 14.12.1995 v Paříži. Úvodní část nazvaná "Etické zásady a cíle" zní následovně: Pařížská konference v souladu s Evropským akčním plánem o alkoholu žádá všechny členské země, aby připravily všestranné politické kroky a programy, které budou s ohledem na jejich rozdílná kulturní, sociální, právní a ekonomická prostředí naplňovat následující etické principy a cíle (rozumí se, že tento dokument si nečiní právní nároky).

1. Všichni lidé mají právo na život v rodině, společnosti a v pracovním prostředí, kde budou chráněni před úrazy, násilím a dalšími negativními důsledky užívání alkoholu.

2. Všichni lidé mají od časného věku právo na nestranné informace o následcích užívání alkoholu na zdraví, i následcích pro rodinu i pro společnost.

3. Všechny děti a dospívající mají právo vyrůstat v prostředí, které je chráněno před negativními důsledky požívání alkoholu a pokud možno i před propagováním alkoholických nápojů.

4. Všichni lidé, kteří rizikově nebo škodlivě požívají alkoholické nápoje, mají právo na dostupnou léčbu a péči.

5. Všichni lidé, kteří si nepřejí požívat alkoholické nápoje nebo kteří je požívat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být před tlakem pít alkoholické nápoje chráněni. Při odmítání alkoholu by měli být pochopeni.


F


FERMETRAZIN
Jedná se o poměrně silnou a nebezpečnou stimulační látku.

FRUSTRACE
Psychický stav vyvolaný překážkami, jež ohrožují, oddalují nebo znemožňují naplnění určité potřeby nebo přání. Frustrace motivuje buď k překonání, nebo k obcházení překážky. Často vede k agresi. Tento stav zvyšuje u člověka riziko užití návykových látek (alkohol, drogy, tabák).


G


GAMBLING
Anglický výraz označující hazardní hru.


H


HALUCINOGENY
Skupina látek způsobujících změny nálady, myšlení, vnímání a chování. Dělí se do čtyř tříd - deriváty indolových alkaloidů (tryptamin, harmin, LSD a psylocybin), deriváty piperidinu (beladona, atropin, skopolamin, hyoskyamin), fenylethylaminy (meskalin, amfetamin) a kanabinoidy (získané z některých druhů konopí).

Intoxikovaný vidí, slyší nebo jinak vnímá neexistující osoby, předměty atd. Pod vlivem takového vnímání někdy i jedná. Mezi tyto látky patří LSD, ecstasy, drogy z halucinogenních hub aj. Největším nebezpečím bývá právě nesmyslné a nebezpečné jednání pod vlivem drogy. Poruchy vnímání a duševní obtíže po halucinogenech mohou přetrvávat i poté, co odezněla intoxikace - např. toxické psychózy, flashbacky nebo deprese.

HAŠIŠ

Je to usušená pryskyřice ze samičích rostlin konopí Obsahuje stejnou účinnou látku (THC) jako marihuana.

HEROIN
Opiový alakloid; derivát morfinu. Dříve se používal v lékařství k tišení bolesti, v současnosti se léčebně nepoužívá. Je 2,5× silnější nežli morfin a původně byl připraven jako nenávyková náhražka morfinu. Je to jedna z nejnebezpečnějších drog vůbec. Může rychle vyvolat psychickou i fyzickou závislost.

HIV
Virus AIDS.

HOSTILITA
Nepřátelský, nevraživý postoj k okolí i sobě. Tento postoj zvyšuje u člověka riziko prolémů působených návykovými látkami.

HYPNOTIKA
Látky navozující v nižších dávkách uklidnění, ve vyšších spánek. Používají se v lékařství. Jejich nadměrné užívání může vést k závislosti.


I


INJEKČNÍ PODÁNÍ DROGY
Zvyšuje riziko přenosu HIV/AIDS, endokarditis (zánětu srdeční nitroblány, kam se dostala krví infekce), žloutenky, předávkování, embolie (vmetek) do plicnice, sepse (lidově otravy krve), zánětů žil.

INTERVENCE
Opatření, kterými se reaguje na zvýšené riziko zdravotního či sociálního selhání.

INTOXIKACE
Ovlivnění látkou, otrava. Pojem "akutní intoxikace" návykovou látkou definuje mezinárodní klasifikace nemocí jako přechodný stav po alkoholu nebo jiné psychoaktivní látce, vedoucí k poruchám na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Tato diagnóza by měla být hlavní diagnózou pouze v případech, kdy se intoxikace vyskytuje bez současných vážnějších nebo trvalejších problémů vyvolaných požíváním alkoholu nebo jiných drog. Tam, kde jsou takové problémy, by se měla dát přednost diagnóze škodlivého užívání, syndromu závislosti apod.


J


JÓGA
Dá se použít k mírnění stresu, úzkostí, depresí a psychosomatických obtíží. Spoluvytváří zdravější životní styl a beypečnější síť sociálních vztahů.


K


KANABIS, KONOPÍ
Účinnou látkou drog z konopí je THC (delta-9-tetrahydrokanabinol). Marihuana obsahuje podle druhu kolem 10 mg, ale v některých případech až 100 mg THC. Drogy z konopí se z těla vylučují jen velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Po vykouření jedné cigarety lze prokázat 40 - 50 % THC v buněčných membránách po 4 - 8 dnech, 10 - 20 % drogy po 30 dnech a 1 % dokonce po 48 - 138 dnech. Při pravidelnějším užívání se drogy z konopí hromadí v organismu. Vzhled - marihuana se nejčastěji ručně balí do cigaret s tmavě zeleným obsahem, hašiš je tmavá hmota. frekvenci a mohou ohrozit lidi s nemocným srdcem.

KODEIN
Opiový alkaloid obsahující v molekule fenanthrenové jádro, připravuje se methylací morfinu. Patří mezi opiáty, v lékařství je nejčastěji používán proti kašli, na psychiku působí slaběji než morfin nebo heroin. Kodein může sloužit jako surovina k výrobě dalších drog.

KOFEIN
Purinový alkaloid obsažený v semenech kávovníku a v listech čajovníku. Stimuluje centrální nervovou soustavu, zvyšuje prokrvení mozku, navozuje pocit tělesné a duševní svěžesti. Má diuretický (močopudný) účinek. Může vyvolat závislost, v porovnání s jinými látkami stejné skupiny je však relativně bezpečná. Kofein je nevhodný u lidí s vysokým krevním tlakem, vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku a některými srdečními nemocemi.

KOKAIN
Alkaloid obsažený v listech keře Erythroxylon coca, který výrazně stimuluje centrální nervový systém. Uplatňuje se v lékařství - místní podání vyvolává znecitlivění a snížené prokrvení tkání. Kokain má silně stimulační účinek. Obvykle se zneužívá šňupáním. Jeho forma zvaná Crack se kouří.
Vzhled - bílý prášek, crack je světlá hmota nebo krystaly. Projevy intoxikace - rozšířené zornice, euforie, přeceňování se, po odeznění účinku často deprese.
Některá rizika - záchvaty vzteku, sklon k násilí, spánek ve dne, bdění v noci, záchvaty křečí, ztráta váhy, problémy s pamětí, pocity pronásledování, toxické psychózy, deprese a sebevražedné pokusy, rychlý rozvoj závislosti. Často smrt srdečním nebo dechovým selháním.

KONDOM
Synonymum slova prezervativ. Mužský antikoncepční prostředek.Dnes představuje výborný prostředek pro prevenci sexuálně přenosných onemocnění a HIV infekce.

KRÁTKÁ INTERVENCE
Krátká intervence pro problémy působené návykovými látkami je pojem popisující formu intervence. Ta je v tomto případě krátkodobá, může zahrnovat např. jasné a zdůvodněné doporučení přestat brát drogy, posilování motivace, krátkodobou práci s rodinou atd. Krátkou intervenci lze použít u těch, kdo užívají návykové látky rizikově nebo škodlivě, i u těch, kdo jsou na nich závislý ( např. v případě, kdy není intenzivnější léčba možná ).


L


LÉČBA
Léčba problémů působených návykovými látkami by měla brát v úvahu specifické potřeby pacienta nebo klienta.

Ambulantní léčba - pacient dochází podle stavu a potřeby např. jednou týdně do nějakého zařízení. Výhodou je možnost pokračovat ve studiu nebo v práci, nevýhodou to, že člověk zůstává v prostředí, kde nemusí být snadné problém překonat. Nehodí se také většinou pro lidi v těžkém stavu.

Časná intervence (překlad anglického "early intervention") - jejím cílem je, aby lidé, kteří mají problémy s návykovými látkami, byli léčeni co nejdříve. Léčba poskytnutá v časných stadiích problému je snazší, levnější a úspěšnější.

Diferencovaná léčba - léčba poskytovaná podle závažnosti stavu a dalších specifických potřeb člověka závislého na návykových látkách.

Detoxikace - fyziologické procesy odstraňující z těla nepotřebné a škodlivé látky. Hlavní úlohu při detoxikaci mají játra, která mohou zachytit až 90 % škodlivých látek. Po enzymatickém zpracování je látka buď vyloučena do žluče a odchází z těla stolicí, nebo se vrací do krevního oběhu a je vyloučena močí. Detoxikace probíhá i v plicích, kde se vychytávají, inaktivují a vylučují zejména látky dobře rozpustné v tucích. Při otravách se detoxikace provádí výplachy a podáváním detoxikantů (protijedů), tj. látek snižujících například rozpustnost nebo ionizaci jedů v organismu. Detoxikace je důležitá počáteční fáze léčby, ale není to zdaleka léčba celá.

Ústavní léčba - výhodou je možnost nepřetržité odborné péče v léčebném zařízení (potřebné zejména u těžších tělesných nebo duševních komplikací) a radikální změna prostředí, zejména v případě, když bylo dítě ve vleku nevhodné společnosti. Ustavní léčba může mít formu krátkodobého pobytu - např. deset dní k překonání odvykacích potíží a zlepšení tělesného stavu (tzv. detoxikační pobyty). Středně dlouhá léčba trvá od několika týdnů do několika měsíců. Dlouhodobé programy trvající rok i déle probíhají většinou formou terapeutické komunity.

LEGALIZACE DROG
Snaha některých jedinců i skupin legalizovat výrobu a obchod s některými druhy drog. V současné době je největší snaha zlegalizovat takzvané měkké drogy jako jsou marihuana nebo hašiš. Jako příklad slouží holandský model tzv. coffee shopů. V současnosti u nás čím dál více přibývá zastánců legalizace měkkých drog, ale celkové společenské klima není této akci nakloněno. Mezi argumenty legalizace patří lepší možnost státní kontroly a zlepšení preventivních, sociálních a léčebných programů.

LINKY DŮVĚRY
Poskytují anonymní telefonickou pomoc. Tato pracoviště je někde možné navštívit i osobně, jestliže si to volající přeje. Pracovníci linek důvěry bývají informováni o zdravotnických a psychologických službách ve své oblasti a bývají schopni je zprostředkovat. V současnosti pracuje v České republice přes velké množství linek důvěry. Mezi nejznámější patří "linka důvěry" která poskytuje poradenskou pomoc na čísle 0800 1 55555. Tyto služby jsou poskytovány zdarma.

LSD
Bezbarvá krystalická látka, jeden z nejúčinějších halucinogenů, jedna z nejúčinnějších látek vůbec. Působí v nepatrných dávkách (halucinace trvající až 12 hodin vyvolá u dospělého muže už množství kolem 50 mg.).

Vzhled - u nás nejčastěji papírky s barevnými obrázky napuštěné drogou, které se vkládají do úst.

Projevy intoxikace - rozšířené zornice, zčervenání, rychlejší puls, horší sebeovládání, snazší ovlivnitelnost. Zhoršená schopnost rozhodování, oslabený kontakt s realitou. Někdy abnormálnost chování.

Některá rizika - narušení duševního zdraví. Někdy pod vlivem drogy nebezpečné chování vůči sobě i druhým. Halucinace nebo pocity pronásledování mohou přetrvávat, i když nebyla droga požita. Uvádí se i vyšší riziko nádorů a epileptických záchvatů. Flashbacky jsou relativně časté.

LYSOHLÁVKY
U nás rostoucí houby s halucinogenními účinky.


M


MARIHUANA
Sušené části rostlin konopí, obsahuje stejnou látku jako hašiš - THC, nejčastěji se kouří, marihuanový kouř připomíná pálící se trávu nebo bramborovou nať.

MDMA
Viz heslo ectasy.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Schopnost inteligentně využívat sdělovací prostředky a v souvislosti s návykovými látkami čelit reklamě na návykové látky v médiích.

MESKALIN
Alkaloid obsažený v některých druzích jihoamerických sukulentních rostlin z rodu agáve. Má halucinogenní účinky, tradičně užíván Indiány jako droga.

METHADON
Návyková látka patřící mezi opiáty, tedy do stejné skupiny jako heroin. Methadon má výhody, k nimž patří delší účinek a to, že se podává ústy. Nevýhodou je delší odvykací syndrom po methadonu nežli např. po heroinu.

Hlavní indikací methadonu je substituční léčba, kdy se podává jako relativně bezpečnější náhradní droga pacientům závislým na opiátech, kteří nejsou schopni nebo ochotni podstoupit léčbu orientovanou k abstinenci. Methadon se tedy nehodí k léčení počínajících závislostí nebo pacientů, kteří s opiáty teprve experimentují. Ti by si zbytečně vytvořili tělesnou i psychickou závislost na něm. Nehodí se ani pro lidi závislé na jiných skupinách drog než opiáty.

U kombinovaných závislostí může být jeho podávání riskantní, protože kombinace methadonu s jinými návykovými látkami včetně alkoholu může vyvolat těžkou nebo i smrtelnou otravu. Podle amerických pramenů se asi u třetiny pacientů, u kterých je methadon nasazen, daří stav stabilizovat, u třetiny je průběh střídavý a u třetiny bývá léčba methadonem neúspěšná.

MORFIN
Rostlinný alkaloid získávaný z makovic, hlavní alkaloid opia. Působením na receptory endorfinů v organismu potlačuje vnímání bolesti (působí analgeticky na centrální nervovou soustavu), mění nálady, tlumí kašel a střevní pohyblivost. Vlékařství se používá jako silné analgetikum k tlumení úporných bolestí. Na morfin se vyvíjí syndrom závislosti. Poprvé byl morfin izolován v roce 1806.

MOTIVAČNÍ TRÉNINK
Technika používaná při léčbě návykových nemocí, pomáhající uvědomit si výhody zdravého způsobu života a nevýhody pokračujícího braní drog, pití alkoholu nebo hazardní hry. Práce s motivací je důležitá i v prevenci.


N


NARKOMANIE
Viz heslo závislost.

NEDOBROVOLNÉ LÉČENÍ
Okolnosti, za kterých je možná nedobrovolná léčba, definuje zákon. Důvodem k nedobrovolnému léčení může být nebezpečnost sobě nebo okolí z důvodů duševní nemoci (např. u toxické psychózy ), jestliže je léčba nařízena soudem, okresním úřadem nebo jestliže na ni u nezletilého pacienta trvají rodiče a je indikována z lékařského hlediska.

NEUROLEPTIKA
skupina psychofarmak používaných k léčbě psychóz. Riziko závislosti je u nich malé.

NEVLÁDÍ ORGANIZACE A INICIATIVY
Občanské organizace a iniciativy jsou v západních zemích rozšířené. Příkladem nevládní iniciativy v prevenci problémů působených alkoholem a drogami u nás je preventivní program FIT IN, který vznikl v roce 1990. Mezi nejznámější nevládní organizace patří zejména DROP-IN, K-centra, Podané ruce a jiné.

NEZAMĚSTANANOST
Je i psychologickým problémem a může zvyšovat riziko ve vztahu k návykovým látkám. Zvláště nebezpečná je dlouhodobá nezaměstnanost u dospívajících. Doporučuje se najít si nějaké i dočasné uplatnění, pěstovat dobré rodinné vztahy, vyhýbat se návykovým látkám, které jsou v takovém období zvláště nebezpečné, dobře si organizovat čas, dbát na zdravý způsob života, najít si kvalitní přátele a známé a špatným se vyhýbat, rozvíjet své zájmy, koníčky, schopnosti.

NIKOTIN
Pyridinový alkaloid izolovaný z listů tabáku, rostliny z čeledi lilkovitých. Je vysoce toxický, působí dráždivě na centrální nervový systém. Nikotin vyvolává závislost na tabáku. Nikotin zužuje cévy, může být příčinou náhlé srdeční smrti, zhoršuje vysoký krevní tlak. Není to ale zdaleka jediná škodlivá látka v tabáku.


O


ODMÍTÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Dovednosti odmítání návykových látek jsou vhodnou součástí peer programů. Způsoby odmítání rozdělujeme na rychlé (ignorování, odmítnutí gestem, jasné "ne"), zdvořilé (vysvětlení, nabídnutí lepší možnosti, převedení řeči jinam), důrazné (gramofonová deska, protiútok) a královské (jednou provždy, jako pomoc).

ODVYKACÍ SYNDROM
Nastává po úplném nebo relativním vysazení některých léků nebo drog, zejména po alkoholu, opiátech a tlumivých lécích. Odvykací syndrom vyvolá obvykle až delší braní poměrně vysokých dávek. Odvykací příznaky mohou být tělesné (např. křeče) nebo duševní (např. deprese).

OPIÁTY
Účinné alkaloidy, které jsou součástí opia. Získávají se z máku nebo se vyrábějí polosynteticky (heroin) či synteticky. Vyvolávají tělesnou závislost a dosti typický odvykací syndrom.

Vzhled - prášek (heroin), tablety (např. kodein), ampule, hnědavá tekutina ("braun" tuzemský opiát připravovaný z kodeinu). Heroin se nejčastěji šňupe nebo vpichuje.

Projevy intoxikace - desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou. Po požití zúžení zornic, celkový útlum.

Odvykací syndrom - odvykací příznaky jsou trýznivé, samy o sobě vsak neohrožují život. Projevují se rozšířením zornic, husí kůží, zrychleným dechem i tepem, slzením, rýmou, průjmem, pocením, nechutenstvím, neklidem, bolestmi svalů. Někdy vzestup teploty.

Některá rizika - rychlý rozvoj duševní i tělesné závislosti. Ztráta zájmu o cokoliv kromě zájmu o drogu. Nebezpečí předávkování. Na černém trhu se objevují drogy různé koncentrace, takže je snadná možnost záměny silnější drogy za slabší. Po abstinenci od drogy klesá odolnost vůči ní a při recidivě je riziko předávkování. Při intoxikaci hrozí šok, alergická reakce, vmetek do plicnice při nitrožilním podání, otok plic, interakce s jinými látkami (zvláště nebezpečná je kombinace opiátů a alkoholu).

OPIUM
Zaschlá šťáva získávaná naříznutím nezralých makovic máku setého. Obsahuje kolem 23 alkaloidů, které tvoří 25 % jeho hmotnosti (téměř polovinu tvoří morfin). Opium působí podobně jako morfin a užívá se pro výrobu opiátů

ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA
Nazývají se také těkavé látky. Škodlivě se užívají vdechováním.

Vzhled - roztoky těkavých látek, některá lepidla.

Projevy intoxikace - z dechu i z oděvu je cítit zápach po chemikáliích. Obluzenost, nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně. Rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často obluzení trvá dlouhodoběji. Nezřetelná výslovnost, zhoršená pohybová souhra, nesmyslný smích.

Některá rizika - při dlouhodobějším zneužívání nezájem, lenivost, horší školní prospěch, zanedbávání školy apod. Zhoršené jaterní testy. Vyrážka kolem úst a nosu. Poruchy paměti a riziko poškození mozku. Poruchy krvetvorby. Ohrožení srdce a dýchání. Největším rizikem je smrtelná otrava, která může nastat i u dítěte, které není závislé.


P


PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ
Definice podle mezinárodní klasifikace nemocí: "Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání, velmi se zadlužit a lhát nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Postižení popisují intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí.

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
Mohou pomoci s různými problémy u dětí a dospívajících včetně volby vhodného zaměstnání, případně zprostředkovat další odbornou pomoc. Pracují na úrovni okresů a v jednotlivých pražských obvodech.

PEER PROGRAM
Program za aktivní účasti předem připravených vrstevníků. Jedna z mála prokazatelně účinných forem prevence vhodná pro normální dětí a dospívající. Metodika peer programu pro naše základní a střední školy byla schválena při oponentním řízení za účasti zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Uvedený program byl popsán v Učitelských novinách (č. 23 a č. 24/1994 a č. 37/1995) a v knihách "Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. Příručka pro pedagogy" a "Prevence problémů působených návykovými látkami na základních a na středních školách. Příručka pro pedagogy".

PERVITIN(metamfetamin)
Patří mezi stimulancia, účinek je blízký kokainu, proto se také v USA nazývá "kokainem chudých".

Vzhled - nejčastěji světlý prášek. Droga se přijímá šňupáním nebo injekčně. Projevy intoxikace - zrychlený tep, rozšířené zornice, neklid, nekoordinované pohyby, podrážděnost, vzrušení, třes, podezíravost, úzkosti, po doznění účinku drogy útlum, spavost a deprese.

Některá rizika - u dospívajících rychle vyvolává závislost. Poměrně časté pocity pronásledování, vnímání neexistující osoby, podivné chování, nespavost. Později horečky, vyrážky, větší náchylnost k nemocem, bolesti hlavy, poruchy vidění. Častější úrazy, agrese vůči druhým, poškození srdce, jater, riziko smrtelných otrav - předávkování. Vyvolává prudký vzestup krevního tlaku, může způsobit mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání. Pod vlivem drogy může člověk jednat nesmyslně a být nebezpečný sobě i druhým. Značné riziko toxických psychóz spojených s pocity pronásledování. Příměsi, které se do drogy dostaly při výrobě (např. fosfor nebo jód), zvyšují toxicitu drogy.

PORADNY
Zařízení, ve kterém odborníci pomáhají řešit problémy klienta. Poradenství je jednou z dosažitelných pomocí, která může přispět k nápravě situace, v níž se klient nalézá. Existují poradny pro děti, rodinu, středoškolské a vysokoškolské studenty, odborné poradny lékařské i právní.

PORUCHY SPÁNKU
Spánek je přirozený proces regenerace fyzických a psychických funkcí. Střídání spánku a bdění je projevem staré, vývojově zakotvené periodicity a je v úzkém vztahu k jiným periodickým projevům biologických funkcí organismu. Nepřiměřená zátěž působí často poruchy spánku, které, působí-li dlouhodobě, vedou k tělesné únavě a k psychickým změnám. Pokud nezvládne postižený poruchu spánku zmírněním stresu a úpravou životosprávy, je vhodné konzultovat lékaře. U většiny léků navozujících spánek je nebezpečí návyku.

POŠKOZENÍ PLODU NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
Jestliže matka užívá v těhotenství návykové látky, může dojít k poškození plodu.

Alkohol - vyvolává tzv. fetální alkoholický syndrom. Novorozenec má nižší porodní váhu, nižší intelekt, častěji vrozené vady např. v oblasti hlavy a obličeje, tyto děti se pomaleji vyvíjejí a mívají často i poruchy chování.

Konopí - zvyšuje u dítěte riziko leukémie, dítě mívá nižší porodní váhu, vznikají podobná rizika jako u alkoholu. Možnost poškození plodu byla popsána i po halucinogenech. Opiáty vyvolávají v těhotenství anémie, záněty srdeční nitroblány, žloutenky a další komplikace, jako je např. odtržení placenty. Novorozenci těchto matek mají nižší porodní váhu.

Stimulancia - jako pervitin nebo kokain také poškozují plod. Podle holandské studie měly děti žen závislých na kokainu častěji vrozené vady a častěji se vyvíjely abnormálně. Kokain v těhotenství vede k nižší porodní hmotnosti, k vzestupu mrtvorozenosti následkem abrupce placenty a k vyššímu výskytu vrozených vad. Podobně působí pervitin.

Tabák - i zde je vyšší riziko poškození plodu a nižší porodní váha novorozence.

PREVENCE
Zhruba od konce 50. let se prevence rozdělila na primární a sekundární.

Primární prevence - má za cíl předcházet nemoci před jejím vznikem. Cílovou skupinou je celá společnost.

Sekundární prevence - se provádí poté, co nemoc vznikla, ale ještě než způsobila poškození. Cílovou skupinou jsou rizikové skupiny obyvatelstva (děti, mládež, rodiče,...)

Terciální prevence - hovoří se o ní od 60. let. Provádí se poté, co nemoc vznikla a způsobila poškození, jejím cílem je předejít dalším škodám. Cílovou skupinou jsou sami postižení (drogově závislí lidé, vězni,...)

PROTEKTIVNÍ ČINITELÉ
Snižují riziko problémů s alkoholem a drogami ( příklady: duševní zdraví, dobře fungující rodina, dobrá vrstevnická skupina ).

PRŮCHOZÍ DROGY
(anglicky gateway drugs)
Návykové látky jako alkohol, tabák a marihuana zvyšují riziko problémů způsobených jinými drogami. Neznamená to, že každý mladistvý, který má zkušenost s průchozími drogami, se stane později závislým na jiných drogách, je však v porovnání s vrstevníky více ohrožen.

PŘEDÁVKOVÁNÍ
Otrava návykovou látkou. Předávkování nastává tehdy, jestliže je zneužita droga vyšší koncentrace, než měl postižený v úmyslu, nebo že se jednalo o jinou drogu, než předpokládal. Může nastat i tehdy, jestliže někomu klesla tolerance vůči heroinu po období abstinence nebo jestliže došlo ke kombinaci s jinou drogou.

PŘÍZNAKY BRANÍ DROG

Nález drog nebo pomůcek k jejich zneužívání (injekčních jehel a stříkaček, speciálních dýmek, papírků k ručnímu balení cigaret, obalů od léků, prázdných láhví od alkoholických nápojů apod.). Ubývání alkoholu a prášků v domácnosti.

Změna či ztráta přátel a kamarádů, náhlé izolování se od normálních vrstevníků. Napojení se na nevhodné, často starší přátele, kteří užívají alkohol nebo drogy (velmi nebezpečné).

Ztotožňování se s drogovou kulturou. Zastávání se drog, pseudofilosofická vysvětlování jejich zneužívání. Zájem o knihy nebo články o drogách.

Náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek. Někdy spojeno s dojmem neduživosti.

Náhlé zhoršení prospěchu a chování.

Neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy.

Náhlé zhoršení chování. Větší náladovost, podrážděnost, lhaní.

Ztráta kvalitních zájmů a zálib.

Horší soustředění a paměť.

Spavost nebo poruchy spánku.

Krádeže, možné problémy s úřady a se zákonem, ztráty peněz a cennějších předmětů.

Tajnůstkářství, tajemné telefonní hovory, volající, kteří zavěšují, když zdvihnete telefon.

Lhaní, rozporná tvrzení, rozpačitost. Tendence vyhýbat se rodičům a v konfliktech odcházet z domova.

Podrážděnost a nervozita se stupňují, když dospívající drogu nemá.

PSEUDOINDIVIDUACE
Dospívající nebo mladý dospělý, jenž má problémy s návykovými látkami, odmítá respektovat normy a hodnoty rodičů. Rodiči a jejich názory hluboce pohrdá. Současně se ale s pokračující závislostí na návykové látce prohlubuje i jeho závislost na rodičích v praktických životních záležitostech. Na skutečné osamostatnění zpravidla nebývá připraven ani dospívající nebo mladý dospělý, ani rodiče. V první fázi se doporučuje dítě reintegrovat za dohodnutých podmínek zpět do rodiny. Teprve pak může dojít ke skutečnému osamostatnění. V tomto období mohou rodiče potřebovat terapeutickou pomoc, aby je nezahltily jejich vlastní neřešené problémy.

PSYCHODRAMA
V psychoterapii i v prevenci se dají využívat i dramatické prvky jako monolog, dialog nebo záměna rolí. Takto je možné se např. připravit na důležitý rozhovor. V modelovém peer programu používáme prvky přehrávání rolí při nácviku odmítání návykových látek.

PSYCHOTERAPIE
Léčení pomocí psychologických prostředků. Ve vyspělých zemích je to oblíbená a často užívaná forma léčby. Psychoterapie může za určitých okolností nahradit návykové léky nebo jiné návykové látky.

Behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie - směr psychoterapie orientovaný zejména na změnu chování. Využívá relaxaci a další účinné postupy.

Dynamická psychoterapie - je přímo nebo nepřímo ovlivněna psychoanalýzou. Hledá souvislosti mezi současnými problémy a mezi potlačenými přáními, zkušenostmi z dětství atd.

Humanistická psychoterapie - zdrůrazňuje zejména pozitivní možnosti jedince, rozvoj osobnosti a vnitřní růst.

PSYLOCYBIN
Látka ze skupiny halucinogenů.


R


RECIDIVA
U závislostí se tím míní návrat k návykovému chování po určitém čase abstinence. Recidivu je správné co nejrychleji zastavit a psychoterapeuticky zpracovat, aby posloužila jako zkušenost.

RIZIKOVÝ ČINITELÉ
Zvyšují riziko problémů s alkoholem a drogami ( příklady: známí dítěte berou drogy, dítě má sklon k násilí, nezaměstnanost ). Opak protektivních ( ochranných činitelů ).

ROHYPNOL
Flunitrazepam, látka ze skupiny benzodiazepinů, má tlumivý účinek, může vyvolat závislost. U nás je jeho škodlivé užívání poměrně rozšířené u mladších lidí většinou v kombinaci s jinými látkami. V USA byl nedávno zakázán.


S


SEDATIVA
Viz heslo tlumivé léky

SNIŽOVÁNÍ DOSTUPNOSTI
Jedna z účinných preventivních strategií (příklady: věková omezení pro koupi alkoholických nápojů, cenová regulace, zákaz určitých látek). Současně se snižováním dostupnosti je třeba snižovat i poptávku po návykových látkách.

STIMULANCIA
Látky s budivým účinkem. Patří k nim mj. pervitin, efedrin a fermetrazin.

SUBSTITUCE, SUBSTITUČNÍ LÉČBA
Většinou se tím myslí léčba methadonem, jehož podávání nahrazuje ilegální a injekčně podávaný heroin. Takovou léčbu je třeba doplnit dalšími postupy, jako je psychoterapie nebo poradenství. Pacient by se měl zdržet přijímání jiných návykových látek včetně alkoholu.

SVÉPOMOCNÉ PŘÍRUČKY
Příručky doporučující způsob překonávání různých problémů včetně problémů s alkoholem; v zahraniční jsou velmi oblíbené. Je to jedna z forem časné intervence. U nás máme původní české svépomocné manuály pro lidi, kteří mají problémy s alkoholem a hazardní hrou.

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (World Health Organization, zkratka WHO)
Byla zřízena při Organizaci spojených národů, její ústředí se nachází v Ženevě, ústředí pro Evropu sídlí v Kodani. Světová zdravotnická organizace je aktivní v prevenci problémů působených návykovými látkami včetně alkoholu a tabáku. Mimo jiné se vyslovila pro zákaz reklamy tabákových výrobků.


T


TABÁK
Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, není to vsak jediná škodlivina. Mezi další škodliviny patří např. dehty z tabákového kouře, které sice nejsou návykové, ale zvyšují riziko rakoviny. Třetina až polovina dětí a dospívajících, kteří zkusí kouřit i jen několik cigaret, se brzy stává na nikotinu závislá. Zhruba 7 z 10 mladých lidí, kteří začali kouřit, toho později lituje. Podle britských a amerických pramenů si kuřák zkracuje život o 20 - 25 let, každý druhý kuřák zemře na následky kouření, polovina předčasných smrtí nastává už ve středním věku. Tabák patří také k tzv. průchozím drogám, zvyšuje tedy riziko problémů s jinými návykovými látkami.

Projevy intoxikace - typický zápach z úst. U kuřáků začátečníků častá bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, pokleslá nálada (odpovídá lehčí otravě nikotinem).

Některá rizika - pokles tělesné výkonnosti, bolesti žaludku, nepříznivé účinky na pokožku (pleť obličeje rychleji stárne). Obtíže po vysazení drogy nejsou někdy žádné, jindy vzniká podrážděnost, problémy s trávením, nespavost. Podstatně zvyšuje riziko zhoubných nádorů. V celosvětovém měřítku způsobuje 30 % rakovin. Je to častá příčina impotence u mužů středního věku, nese s sebou riziko poškození plodu u těhotných žen. Onemocnění dýchacích cest, rozedma plic. Alergie na složky tabákového kouře a astma. Nemoci cév dolních končetin. Pronikavě zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Je to nejzávažnější příčina smrti, které se dá předejít.

Nedobrovolné (pasivní kouření) - kdo žije společně s málo ohleduplným kuřákem a sám nekouří, zatěžuje své tělo dávkou asi dvou cigaret denně.

Odvykání kouření - používají se následující postupy: Uvědomovat si výhody nekouření, rozpoznávat nebezpečné situace a vyhýbat se jim (např. kuřáckému vagónu ve vlaku či zakouřené restauraci), prostě přestat, teskně nevzpomínat a rozpoznávat nebezpečné myšlenky, relaxace nebo jóga (zvlášť pokud kouření souvisí se stresem), rozptýlení a přeladění (např. na sport), psychoterapie, znechutit si kouření "překouřením se", zvládnutí recidivy, průběžně posilovat motivaci, více cvičit, zvýšit příjem tekutin, jíst více zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků, méně tučného a sladkého. Kdo nechce přestat najednou, může u každé cigarety zapisovat v kolik hodin a v jaké situaci ji vykouřil. Rozbíjení kuřáckých stereotypů (např. nekouřit oblíbenou značku, ale ty nejnechutnější možné cigarety), akupunktura, využívání některých léků (nikotinové žvýkačky), jestliže je doporučí lékař, psychoterapie.

TLUMIVÉ LÉKY
Užívají se nejčastěji "na spaní", proti bolestem nebo "na uklidnění". Mívají podobné účinky jako alkohol, také ho někdy nahrazují (ve vězeních) nebo se s ním kombinují. Mají vedlejší účinky a naprostá většina z nich může vyvolat návyk.

Vzhled - nejčastěji tablety, dražé, méně často ampule nebo čípky.

Projevy intoxikace - pomatená řeč, dojem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, prodloužení reakčního času, snížení bdělosti.

Některá rizika - nechutenství, poruchy výživy, mohou se objevit i pocity pronásledování v období odvykacích obtíží. Duševní i tělesná závislost. Při vysazení vysokých dávek odvykací syndrom ohrožující na životě (může zahrnovat např. epileptické záchvaty). Duševní poruchy, nepříznivý účinek na paměť. Podobně jako u jiných drog riziko poškození plodu, jestliže se škodlivě užívají v těhotenství.

TOLERANCE
Po delším užívání některých návykových látek klesá jejich účinek, a proto dochází ke zvyšování dávek. Například u opiátů závislý člověk přijímá často dávku, která přesahuje smrtelnou dávku u člověka bez závislosti. Tolerance roste i na většinu tlumivých léků nebo na alkohol.

TOLUEN
Organické rozpouštědlo u nás poměrně často užívané jako droga.

TOXICKÉ PSYCHÓZY
Vznikají během nebo bezprostředně po aplikaci návykové látky. Projevují se např. sluchovými halucinacemi i halucinacemi jiných smyslů, pocity pronásledování, neklidem nebo naopak strnulostí a abnormálními emocemi. Toxické psychózy mohou trvat různě dlouhou dobu. V případě toxické psychózy je třeba volat lékaře, postižený by měl být řádně léčen a měl by být pod odborným dohledem, aby neublížil sobě nebo druhým lidem. Toxické psychózy působí poměrně často pervitin, halucinogeny, ale i marihuana nebo alkohol.

TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Alkohol se dá poměrně snadno prokázat v dechu, nejspolehlivější je vyšetření z krve. U většiny ostatních drog je nejspolehlivější vyšetření moči. Vzorek je třeba odebírat pod dohledem, jinak je možná záměna za cizí moč.
Skríningové toxikologické vyšetření - orientační vyšetření (např. pomocí papírků), je rychlé, relativně levnější, ale méně spolehlivé.

TOXIKOMÁNIE
Výraz dříve používaný pro závislost na drogách.


U


ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTĚ ( New York, 1989 )
Zahrnuje právo: na život, přežití a rozvoj, jméno, národnost a zachování identity, svobodu a bezpečnost jednotlivce, lidskou důstojnost, nebýt týrán a mučen, nebýt vzat do otroctví, pomoc a podporu zákonodárství, spravedlivé a veřejné jednání soudů, soukromí domova a korespondence, ochranu při nezákonné urážce cti, na vzdělání, volný čas, hry a uměleckou činnost, vlastní majetek, přiměřenou životní úroveň, založení rodiny, účast v občanských hnutích, svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání, názorů a jejich vyjadřování, pohybu a pobytu, pokojného shromažďování. Úmluvu o právech ratifikovala ČSFR 7.1.1991 a na Českou republiku jako na následnický stát přešla platnost dnem rozdělení republiky ( Sb. zákonů č. 104 z roku 1991 )


V


VÝCHOVA
Prevenci problémů působených návykovými látkami pomáhá vřelá a středně omezující výchova. Dítě ví, že ho rodiče chápou, mají ho rádi a pomáhají mu. Zároveň ale ví, že jsou určité hranice a pravidla


W


WHO
Viz heslo Světová zdravotnická organizace.


Z


ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
telefonní číslo 155. Volá se v naléhavém ohrožení zdraví nebo života, např. při vážné otravě.

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
U dětí a dospívajících se rozvíjí rychleji nežli v pozdějších letech. Závislost na návykových látkách včetně alkoholu nebo tabáku je v Mezinárodní klasifikaci nemocí definována takto:

"Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu. než je tomu u jedince, u něhož se závislost nevyskytuje.

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více jevům uvedeným následně:
- silná touha nebo pocit puzení užívat látku
- potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky
- somatický (tělesný) odvykací stav, jestliže je látka užívaná s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmě z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky
- průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku, původně vyvolanými nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance)
- postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky nebo zotavení se z jejího účinku
- pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků (poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy vyplývající z nadměrného užívání látek nebo toxické poškození myšlení je třeba snažit se určit, zda pacient byl nebo mohl být vyšetřen a zda mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození.

Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je užívání psychoaktivní látky nebo touha po užívání určité látky. Jedinec si uvědomuje, že má puzení užívat drogy, což se běžně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat užívání. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou látku (např. tabák nebo diazepam), třídu látek (např. opiáty) nebo širší řadu různých látek (např. u těch jedinců, kteří cítí nutkání užívat pravidelně jakékoli dosažitelné drogy a u kterých se při abstinenci projevuje tíseň, neklid nebo tělesné známky odvykacího syndromu).

ZÁVISLOST PSYCHICKÁ
Právě změna psychiky u lidí závislých na návykových látkách představuje největší léčebný problém. Psychická závislost mívá na rozdíl od tělesné dlouhodobý charakter. Většina diagnostických znaků závislosti se týká právě psychické závislosti.

ZÁVISLOST TĚLESNÁ
Projevuje se tělesnými potížemi při odvykacím syndromu. Některé, a to i velmi nebezpečné drogy jako je kokain, tělesnou závislost nevyvolávají.

ZNEUŽÍVÁNÍ DROG
Výraz dříve používaný pro škodlivé užívání.

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník