Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost katedry se realizuje zejména formou spolupráce s dalšími pracovišti, a to jak v České republice, tak v zahraničí.  Za významné lze považovat účast v mezinárodních programech Leonardo da Vinci, PHARE, Sokrates a v nově připravovaném EU projektu EQUAL Program (2001-2003) "Integrationsfragen der Schnittstelle Schule/Beruf von Jugendlichen mit Behinderung" (Integrační otázky přechodu mezi školou a povoláním u mladých lidí s postižením) s partnery v Rakousku a Německu.

Výčet níže uvedených grantových projektů není úplný, nejsou zde zastoupeny fakultní granty, grantové projekty realizované před rokem 1998 a spoluúčast na projektech realizovaných jinými pracovišti.

 • Equal, řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit. Tématický okruh inovace "Inovace studijního programu speciální pedagogiky, specializace psychopedie", řešitel Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. 2000, 2001, 2002

 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit. Tématický okruh region "Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro potřeby Jihomoravského regionu", řešitel PaedDr. Marie Procházková, Ph.D., 2000, 2001, 2002

 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit. Tématický okruh laboratoř "Technické a materiální vybavení výcvikového centra pro studenty speciální pedagogiky, specializace oftalmopedie", řešitel Mgr. Zita Sýkorová, 2001, 2002

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze

English version

 • řešitel Mgr. Zita Sýkorová, 2001, 2002

E-mail

 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit. Tématický okruh laboratoř "Možnosti rozvíjení komunikačních schopností", řešitel PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., 2001, 2002
 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit. Tématický okruh laboratoř "Rozvoj dovedností studentů pro vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami", řešitel PaedDr. Miroslava Bartoňová, 2001, 2002
 • Vítková, 2001, 2002
 • Sobotková, 2001, 2002
 • řešitel PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., 2001, 2002
 • FRVŠ pro rok 2002 - řešitel PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
 • FRVŠ pro rok 2002 - řešitel Mgr. Markéta Polomisová, spoluřešitel PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 • FRVŠ pro rok 2002 - řešitel Mgr. Dagmar Güttnerová, spluřešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • FRVŠ pro rok 2001 - Vítková, Pipeková
 • FRVŠ pro rok 2001 - Kachlík
 • FRVŠ pro rok 2000 "Geragogické aspekty speciální pedagogiky". Řešitel PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
 • Lokální koordinátor mezinárodního programu Leonardo da Vinci a koordinátor evropského projektu ERASMUS - mobility studentů na katedře speciální pedagogiky, Mgr. Zita Sýkorová, 2000
 • Program přeshraniční spolupráce CBC PHARE "Terapie ve speciálně pedagogické péči" z Fondu malých trilaterálních projektů, řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., spoluřešitel Mgr. Jarmila Pipeková. Výstup - třídenní mezinárodní konference a sborník PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2000, 85.
 • Program Leonardo da Vinci "Improvement of the Acces to Education and Employment at People with Special Needs", kordinátor Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Praha (Milan Pešák, Dmitrij Švec), řešitelé prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU Brno, David Layock, Computer Centre for People with Disabilities, University of Westminster, London, UK, dalšími partnery jsou Švédsko, Norsko a Litva. Projekt byl zpracován v roce 1998 na kontaktním semináři v Oslo, realizován je v letech 1999-2001
 • Grant Mzd ČR projekty podpory zdraví "Hodnocení znalostí a postojů k drogám u žáků ZŠ". Řešitel: MUDr. Petr Kachlík. Realizace probíhá v letech 1999-2001.
 • Resortní výzkum MŠMT ČR pro léta 1998-2000 "Vzdělávání dětí a mládeže s těžkým mentálním postižením v rehabilitační třídě pomocné školy". Řešitelský tým: doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc., Výzkumný ústav pedagogický, Praha-Zličín, prof. PhDr. Marie  Vítková, CSc.,  PhDr. Marta Teplá, MŠMT ČR. Výstup: VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým postižením. Praha: IPPP, 2000, 100
 • Program HESP - podpora publikačního grantu "Kapitoly ze speciální pedagogiky". Open Society Fund, Praha, řešitel Mgr. Jarmila Pipeková. Výstup PIPEKOVÁ, J. (Ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 234
 • Program HESP - podpora publikačního projektu "Sehbehinderung bei Geistigbehinderung - Open Society Fund, Praha, řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Výstup: KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHůŘEK, J.,  VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, 94
 • Program HESP - podpora publikačního grantu "Logopedie II. a III." - Open Society Fund, Praha, řešitel: PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Výstup: KLENKOVÁ, J. Logopedie II. a III. Brno: Paido, 1998, 101
 • Resortní výzkum MŠMT ČR pro léta 1997-1998 "Návrh struktury a funkcí podpůrného poradenského systému v českém školství".  Řešitelský tým PhDr. Václav Mertin, FF UK Praha, prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU Brno, PaedDr. Hana Šmejkalová, IPPP Praha, Výstup: příloha Zpravodaje výchovného poradenství, IPPP Praha, celostátní seminář (16.1.1999)
 • Projekt Vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1997-1998 "Škola pro všechny". Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., spoluřešitel Mgr. Jarmila Pipeková. Výstup: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, 181 s.

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF