Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odborných pracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
       Vedoucí katedry speciální pedagogiky konstituované na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1994. Na PdF MU pracuje od roku 1991, oddělení speciální pedagogiky. Profesorkou pedagogiky jmenována v listopadu roku 2000. Je školitelkou doktorandů v prezenční a kombinované formě na PdF MU v oboru pedagogika, na PdF UK v Praze v oboru speciální pedagogika.
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice integrace dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, současným trendům ve výchovně vzdělávací péči o jedince s tělesným postižením u nás a v zahraničí, tendencím a perspektivám ve speciální pedagogice se zřetelem na funkci pedagogického poradenství v Evropě.
       Je členem Rady Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, členem Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze, MU v Brně a OU v Ostravě, členem Grantové agentury ČR - podpoborová komise pedagogika-psychologie, členem Oborové rady speciální pedagogiky v Praze, v Olomouci, členem Oborové rady pedagogiky v Brně, je předsedkyníSomatopedické společnosti, v redakční radě Výchovného poradenství, Zpravodaj Institutu pedagogicko psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství, Praha, časopisu Predškolská výchova, Bratislava, ISBN 0032-7220. Je garantem navrženého doktorského studia speciální pedagogiky.

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
       Garantuje obor integrativní speciální pedagogika a somatopedie.Věnuje se výuce předmětů "Somatopedie" a "Edukace jedinců s více vadami", "Integrativní speciální pedagogika", podílí se na výuce předmětu "Základy speciálně pedagogických disciplín".
E-mail
                                                                                                  PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF