Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Původní vědecké články   ČR

 • BARTOŇOVÁ, M. Speciálně pedagogická příprava na souvislé praxi. In: FILOVÁ, H. (ed.) Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. Brno: Paido, 1999, s. 75-77
 • KACHLÍK, P. Protidrogová výchova. In: KOTULÁN, J. (ed.) Zdravotní nauky pro pedagogy. Brno: MU, 1999, s. 229-336
 • KACHLÍK, P. Vybrané kapitoly z první pomoci. In: KOTULÁN, J. (ed.) Zdravotní nauky pro pedagogy. Brno: MU, 1999, s. 245-252

 • KACHLÍK, P., HRUBÁ, D. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena, 42, 1997, No. 4, s. 197-208

 • KACHLÍK, P., ŠIMůNEK, J.  Drogová scéna u studentů středních zemědělských škol a učilišť na Moravě. Sborník z 2. mezinárodní konference Učitelé a zdraví. Brno: MU, 1999, s. 185-194

 • KACHLÍK, P., ŠIMůNEK, J. Protidrogová stránka WWW pro studenty MU. Sborník z 2. mezinárodní konference Učitelé a zdraví. Brno: MU, 1999, s. 195-206
 • KACHLÍK, P. Prevence, učitelé a Internet. Učitelé a zdraví. Sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. Brno: 2001, s. 233-243. ISBN 80-902653-7-5
 • KACHLÍK, P. Protidrogový preventivní program u žáků druhého stupně základních školy. Sborník z konference s mezinárodní účastí XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: ZSÚ, 2001, s. 77-87.  ISBN 80-86122-85-9.

 Problematika drog

 EASE

 • KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - zmapování výskytu a příčin. Sborník z konference s mezinárodní účastí XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: ZSÚ, 2001, s. 164-176.  ISBN 80-86122-85-9.

 Pozvánky

 Granty

 • KLENKOVÁ, J. Diagnostika komunikačních schopností u těžce postižených dětí (diagnostika dysartrie u dětí s dětskou mozkovou obrnou). Sborník příspěvků I. mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. Blansko: 2001, s. 52-59.
Česká verze English version

E-mail
 • MÜHLPACHR, P. Vize Evropského společenství v kontextu evropského vzdělávání dospělých. In: MALACH, A. (ed.) Vzdělávání - brána k evropské integraci. Brno: MU, 2000, s. 317-320
 • MÜHLPACHR,  P. Nové trendy v přístupu k jedincům s poruchami chování. Sborník příspěvků z konference "Člověk na přelomu tisíciletí". Olomouc: 2000, s. 276-280
 • MÜHLPACHR,  P. Andragogické aspekty učitelské profese. In: Učitelé a zdraví 2. Brno: 2000, s. 231-238
 • MÜHLPACHR, P.  Patologické závislosti u dětí a mladistvých I. Pedagogická orientace 2/99, roč. 5., s. 69-79
 • MÜHLPACHR, P. Patologické závislosti u dětí a mladistvých II. Pedagogická orientace 3/99, roč. 5., s. 53-68
 • MÜHLPACHR, P. Sociální kompetence učitele z pohledu sociální práce. In: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Protokol ze Sjezdu učitelů v Brně 30. - 31. 8. 2000. Brno: Konvoj, 2001, s. 134 - 138. ISBN 80-7302-016 5.
 • MÜHLPACHR, P. Psychologické aspekty primární prevence sociálně patologických projevů dětí a mládeže z pohledu učitelské profese. In: Učitelé a zdraví III. Sborník z 3. konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 14.9. - 16.9. 2000 na PdF MU Brno. Brno: 2001, s. 153 - 158.
 • MÜHLPACHR, P. Učící se společnost v mezinárodních dokumentech. In: Vzdělávání v současné etapě reformy veřejné správy. Sborník z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 12. - 13.9. 2001 na ESK MU Brno: 2001.
 • MÜHLPACHR, P. Autismus z pohledu speciální pedagogiky. In: Pedagogická orientace č.4/2001 Brno: ČPdS, 2001.  ISBN 1211-4699
 • MÜHLPACHR, P. Gerontagogika - vzdělávání ve stáří a ke stáří. In: Pedagogická orientace č. 2/2001, Brno: ČPdS, 2001,  ISBN 1211-4699.
 • MÜHLPACHR, P. Závislostní chování jako akční pole sociální pedagogiky. In: Speciální pedagogika č. 5/2001, s.   ISSN 1211-2720
 • MÜHLPACHR, P. Syndrom demence z pohledu speciální pedagogiky. In: Speciální pedagogika č. 5/2001, ISSN 1211-2720
 • MÜHLPACHR, P. Autismus známá neznámá. In:  Speciální pedagogika č. 3/2001, s. 143-148. ISSN 1211-2720
 • MÜHLPACHR, P. Typologie speciálně pedagogických intervencí u jedinců s autismem. In:  Speciální pedagogika č. 3/2001, s. 149-155.  ISSN 1211-2720
 • MÜHLPACHR, P. Univerzita třetího věku jako forma socioedukativní intervence u seniorů. In: Pedagogika. 2001
 • PIPEKOVÁ, J. Nové terapeutické možnosti v péči o tělesně postižené (hipoterapie a canisterapie). In: PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2001, s. 131-137. ISBN 80-7315-010-7.
 • POLÁŠKOVÁ, D. Stimulace canisterapií. Sborník příspěvků I. mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. Blansko: 2001, s. 44-45.
 • SÝKOROVÁ, Z. Centrum speciálně pedagogické podpory na katedře speciální pedagogiky. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Katedra speciální pedagogiky: Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami. Brno: Paido, 2001, s. 30-31, ISBN 80-85931-92-3.
 • SÝKOROVÁ, Z. Přehled služeb komplexní podpory. In: VÍTKOVÁ, M. Katedra speciální pedagogiky: Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami. Brno: Paido, 2001, s. 28-29, ISBN 80-85931-92-3.
 • SÝKOROVÁ, Z. Stáže studentů v zahraničí. In: VÍTKOVÁ, M. Katedra speciální pedagogiky: Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami. Brno: Paido, 2001, s. 41-42, ISBN 80-85931-92-3.
 • ŠAFROVÁ, A. Speciálně pedagogická příprava na souvislé praxi. In: FILOVÁ, H. (ed.) Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. Brno: Paido, 1999, s. 75-77
 • ŠAFROVÁ, A. Jak se žije dyslektikům. Pedagogická orientace 1/99, roč. 5., s. 112-118
 • VÍTKOVÁ, M. Program ESNE - příklad realizace evropské vzdělávací politiky. In: MALACH, A. (ed.) Vzdělávání - brána k evropské integraci. Brno: MU, 2000, s. 314-317
 • VÍTKOVÁ, M. Učení pod jednou střechou  - příklad z Dolního Saska. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP a Asociace poradenských pracovníků. 23/2000, s. 10-18
 • VÍTKOVÁ, M. Mobilita jako důležitý faktor integrace tělesně postižených. In: MALACH, A. (ed.) Evropská integrace a české vzdělávání. Europäische Integration und tschechische Ausbildung. Brno: MU, 1999, s. 189-196.
 • VÍTKOVÁ, M. Regionální integrační koncepce - příklad z Dolního Saska. In: MALACH, A. (ed.) Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: MU, 1999, s. 70-79.
 • VÍTKOVÁ, M. Edukace jedinců s více vadami - jedna ze specializací následného magisterského studia speciální pedagogiky. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido 1999, s. 9-12.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrační snahy norského školského systému a jejich vliv na přípravu učitelů. In: JESENSKÝ, J. (ed.) Integrace znamení doby. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998, s. 181-186
 • VÍTKOVÁ, M. Celosvětové trendy ve speciální pedagogice a jejich reflexe v ČR. In: MALACH, A. (ed.) Vstup do Evropské unie a řízení školství II. Das Bildungswesen und die EU II. Brno: MU, 1998, s. 193-196.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a možnosti jejich dalšího uplatnění. In: MALACH, A. (ed.) Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změn. Brno: MU, 1998,  s. 88-96.
 • VÍTKOVÁ, M. Vytváření rámcových podmínek pro integrativní výchovu a vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998,  s. 19-30.
 • VÍTKOVÁ, M. Zahraniční zkušenosti s užitím počítačů u některých druhů postižení. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998,  s. 144-158. ISBN 80-85931-51-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Pregraduální a postgraduální vzdělání učitelů v reflexi na celosvětové trendy ve speciální pedagogice. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky.  Brno: Paido, 1998,  s.11-22. ISBN 80-85931-65-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Těžké postižení dětí a mladistvých jako trvalé ohrožení vývoje. In: Sborník příspěvků I. mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. Blansko: 2001, s. 18-22.
 • VÍTKOVÁ, M. Metoda bazální  stimulace pro jedince s těžším mentálním postižením a s více vadami. In: Vítková, M. (ed.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. Terapien in der Sonderpädagogischen Behandlung. 2. rozšířené vydání. Brno: Paido, 2001, s. 74 - 81. ISBN 80-7315-010-7.
 • VÍTKOVÁ, M. Model "vnímání - představy - myšlení" jako základ terapií ve speciálně pedagogické péči. In: Vítková, M. (ed.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. Terapien in der Sonderpädagogischen Behandlung. 2. rozšířené vydání. Brno: Paido, 2001, s. 11-18. ISBN 80-7315-010-7.
Zahraničí

Původní vědecké články - zahraničí

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF