Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
 
 


 
 

a
 

Evropská iniciativa EQUAL

pořádají

k  Evropskému roku zdravotně postižených osob

mezinárodní konferenci na téma
 
 

Znevýhodněné osoby
na trhu práce v kontextu
národní a evropské spolupráce


 
 
 

4. září 2003   BrnoZákladní informace
Mezinárodní konference na téma „Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“ je pořádána za finanční podpory Evropského sociálního fondu evropské iniciativy EQUAL, která usiluje o zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti.

Hlavním cílem iniciativy je podpořit rovný přístup k zaměstnanosti, vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce.

V roce 2001 k této iniciativě přistoupila i Česká republika. Iniciativa EQUAL je v České republice financovaná z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které je odpovědné za její implementaci, a dále z programu PHARE. Iniciativa EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů.

Projekt z evropské iniciativy EQUAL získala i Katedra speciální pedagogiky Masarykovy univerzity a cílem tohoto projektu je vytvoření efektivní monitorovací skupiny na principu rozvojových partnerství, která by dosáhla cíle propojení poradenských institucí z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí na bázi podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce v rámci města Brna.

Účast na konferenci přislíbili i naši zahraniční partneři v projektu EQUAL z Holandska, Německé spolkové republiky a Rakouska, kteří společně s námi řeší problematiku uplatnění handicapovaných osob na trhu práce.

Cílem mezinárodní konference je analyzovat období přechodu žáků a studentů do zaměstnání v mezinárodním kontextu, z pohledu státních i nestátních organizací, které se podílejí na řešení problematiky společenského a pracovního uplatnění absolventů speciálních škol.

Hlavní jednací den bude 4. září 2003.

V dopoledních hodinách proběhne jednání v plénu. Těžiště konference bude spočívat v odpoledních volitelných sekcích, které budou koncipovány dle zaměření příspěvků. V sekcích účastníci naleznou dostatek příležitostí k vzájemné výměně názorů na danou problematiku.

Zaměření konference je dáno jejím cílem a Vaše přihlášky k aktivní účasti na konferenci spolu se zněním příspěvku očekáváme zpracované v textovém editoru MS-Word (formát rtf nebo doc), dodané na disketě a současně v tištěné podobě do 15. dubna 2003. Prosíme o laskavé dodržení termínu, sborník by měl být připraven k distribuci již na konferenci.

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF