Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Koncepce speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně
Marie Vítková
Tři pilíře obsahu studia speciální pedagogiky
       Při koncepci oborového programu byl respektován požadavek budování speciální pedagogiky jako interdisciplinárního oboru (zastoupení pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie, základů právaa medicínských oborů) s komplexním pojetím znevýhodněného člověka v jednotlivých etapách života (tab. 2).
Specializace jednotlivých suboborů - logopedie, surdopedie, psychopedie, etopedie, somatopedie, oftalmopedie nastupují až v poslední etapě studia. Filozofie volby specializací je znázorněna v tab. 3 a 4.
Tab. 2: Tři pilíře obsahu studia speciální pedagogiky
Všeobecný základ
Speciálně pedagogický základ
Specializace
speciální pedagogiky
pedagogika
úvod do speciální
pedagogiky
logopedie
metodologie pedagogiky základy speciálně pedagogických předmětů surdopedie
psychologie integrativní speciální pedagogika psychopedie
filozofická antropologie speciálně pedagogická diagnostika somatopedie
sociologie pro SP patopsychologie oftalmopedie
sociální patologie neuropsychologie etopedie
terminologie v oboru medicínská propedeutika SPU
základy práva komunikace, komunikačníporuchy  
  metodiky a didaktiky předmětů pro 1. st. speciálních škol  
  speciálně pedagogické poradenství  
semestr 1.-2. semestr 3.-6. semestr 7.-10.

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze
E-mail
English version
Tab. 3: Volba specializací - typ A
1.specializace
logopedie
2.specializace
surdopedie
3.specializace
specifické poruchy učení
4.specializace
prohloubené studium logopedie-surdopedie
Tab. 4: Volba specializací - typ B
Volba specializací
1.specializace
psychopedie
2.specializace
somatopedie
oftalmopedie
etopedie
3.specializace
specifické poruchy učení
4.specializace edukace jedinců
s více vadami
psychopedie, somatopedie,
oftalmopedie
s poruchami chování
Koncepce studia
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF