Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem
Přehled služeb komplexní podpory

Zita Sýkorová

Statistiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v posledních letech ukazují pozitivní nárůst počtu studentů s postižením. Na těchto údajích se velkou měrou podílí katedra speciální pedagogiky, která těmto studentům nabízí nejen úzkou specifikaci studia v oblasti jejich vlastních zkušeností, ale zároveň poskytuje prostor pro následující pracovní uplatnění na poli jim tak známém.  
Prvním průkopníkem mezi studenty s postižením byla na nově založené katedře speciální pedagogiky PdF MU v roce 1994 studentka na vozíku, která již dnes pracuje jako pedagožka ve speciální škole. Dnešní studenti prezenční formy studia mezi sebou přivítali dvě studentky s těžkým sluchovým postižením a jednu studentku s postižením tělesným.

I kombinovaná forma studia zaznamenala změny ve skladbě participientů a lze konstatovat, že zde počet studentů se specifickými vzdělávacími potřebami narůstá rychleji než ve formě prezenční. Jeden z absolventů rozšiřujícího studia speciální pedagogiky, student s tělesným postižením, tak dnes může aplikovat své získané studijní vědomosti přímo v praxi, kde pracuje právě s vysokoškolskými postiženými studenty. Současní intaktní studující kombinované formy pak mohou konfrontovat své nové vědomosti se třemi nevidomými a jedním slabozrakým kolegou, také s jedním kolegou se sluchovou vadou a kolegyní s tělesným postižením. Všichni zmínění studenti se rozhodli volit zaměření a kombinovanou formu studia speciální pedagogiky na základě svého dosavadního pracovního uplatnění.


       Počet vysokoškolských studentů s postižením vzrůstá, ale jakým způsobem jsou naplňovány jejich potřeby? Jak přispět k maximalizaci přístupu těchto studentů ke vzdělání? Jak více akademicky podmínit jejich možnosti pracovního uplatnění?

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

       Už jen ze své podstaty se katedra speciální pedagogiky těmito otázkami zabývá a v průběhu své existence si uvědomuje nutnost kvalitně propracované komplexní speciálně pedagogické podpory, která by studentům při studiu napomohla jejich znevýhodnění adekvátně snižovat. Pro plnohodnotné naplnění akademických potřeb studentů s postižením bylo nutno vymezit několik všeobecných zásad:

Česká verze English version

E-mail

  • určit osoby odpovědné za jednání s těmito studenty,
  • dostatečně informovat katedry a odborné pracovníky o všech nutných opatřeních,
  • flexibilně reagovat na organizaci studijních programů těchto studentů,
  • umožnit příslušným studentům pohyb po budovách a zlepšit dostupnost služeb sociálního charakteru,
  • včasně reagovat na přípravu k přijímacímu řízení,
  • zajistit dostatečnou informačně technologickou základnu pro optimální zpracování učiva
  • spolupracovat s fakultními, univerzitními a externími subjekty podílejícími se na další speciální podpoře studentů.
Po několikaletém přirozeném vývoji situace studentů s postižením lze konstatovat, že katedra speciální pedagogiky splňuje a dostává všem výše uvedeným standardům. Ve chvíli, kdy středoškolský student s postižením projeví zájem o oborové studium na katedře speciální pedagogiky, je mu nabídnut příslušný konzultující odborný  pracovník [1] katedry a ten zůstává kontaktním pracovníkem studenta i v průběhu vysokoškolského studia. Oba se pak společně účastní přípravy na přijímací pohovory či zkoušky z jednotlivých předmětů.

[1] dle anglického výrazu Disability Officer (Provisions for students with disabilities/specific learning difficulties, Westminster University, 1998-1999)

       Během uvedených aktivit se jasně formují i kompetence dalších subjektů, s nimiž student a konzultující odborný pracovník mohou spolupracovat.
       Na úrovni Pedagogické fakulty je to proděkan pro zahraniční styky, ediční činnost a sociální péči o studenty (doc. Ing. Jiří Strach, CSc.).
Na poli Masarykovy univerzity tak dochází např. k velmi úzké spolupráci s celouniverzitním Střediskem pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům[1], které mj. efektivně podporuje studium nevidomých studentů tím, že provádí digitalizaci doporučené studijní literatury.

[1] Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům, Botanická 68a, 602 00  Brno, PhDr. Petr Peňáz,
e-mail: penaz@fi.muni.cz, telefon: 05/41512473, fax: 05/41212568

 

Ke spolupráci dochází i s vnějšími subjekty Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých[1] či Federací rodičů a přátel sluchově postižených4, SORDOS – Sdružení pro kulturu neslyšících5 ad.

[1] užší spolupráce s organizací SONS probíhá zejména v rámci středisek Tyfloservis a Metodického centra informatiky, společná adresa: Chaloupkova 7, 612 00  Brno-Královo Pole, tel: 05/41212810, 41240421

Ze zahraničních zkušeností se očekává nutná spolupráce s organizacemi zabývajícími se podporou studentů se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, na které již aktuálně katedra speciální pedagogiky reaguje nově vybaveným pracovištěm speciálně pedagogické podpory[1].

[1] Federace rodičů a  přátel sluchově postižených, Hábova 1571, 155 00 Praha 5, tel: 02/651 73 13
5
SORDOS – Sdružení pro kulturu neslyšících, Božetěchova 1, 612 00 Brno, tel. 05/41 21 38 26
6
viz. kapitola Centrum speciálně pedagogické podpory na katedře speciální pedagogiky

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF