Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Komplexní podpora vysokoškolských studentů s handicapem
Centrum speciálně pedagogické podpory na katedře speciální pedagogiky

Zita Sýkorová

       Nedílnou součástí kvalitní speciálně pedagogické podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole je dostatečná informačně technologická základna. Signifikace tohoto aspektu spočívá především ve zpřístupnění informací osobám s těžkým zrakovým postižením, jedincům sluchově či tělesně handicapovaným nebo studentům se specifickými poruchami učení.
       Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v tomto duchu progresivně řešila možnost vybavení příslušnou technologickou základnou a v rámci tohoto problému využila možnosti účastnit se evropského programu Leonardo da Vinci. V čele s prof. PhDr. Marií Vítkovou, CSc. se katedra účastnila v letech 1999-2001 projektu  „Improvement of the Access to Education and Employment of People with Special Needs“ [1], který vznikl v rámci evropského programu Leonardo da Vinci, kde hlavními partnery jedné ze čtyř větví jsou Katedra speciální pedagogiky PdF MU v Brně a Computer Centre for People with Disabilities[2] v Londýně.  Projektovým cílem je maximalizace přístupu vzdělávání postiženým studentům a následně zvýšení jejich možnosti uplatnění se v zaměstnání.

[1]v českém překladu "Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami"

[2] v českém překladu Počítačové centrum pro osoby s postižením, dále jen zkr. CCPD


 Problematika drog

      Hlavním prostředkem k tomuto cíli je založení výcvikového a podpůrného počítačového centra při Katedře speciální pedagogiky PdF MU, jehož realizace proběhne na podzim 2000.

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Centrum je určeno dvěma cílovým skupinám:

  • všem oborovým studentům speciální pedagogiky, kteří se v rámci specializace vybraného předmětu seznámí se specializovaným softwarem, případně hardwarem pro postižené, čímž bude zároveň podpořena připravenost studentů, budoucích absolventů, pracovat s informační technologií u postižených žáků. Paralelně tak dojde k lepší připravenosti studentů s postižením na vysokoškolské studium.
Česká verze English version

E-mail

  • vysokoškolským studentům s postižením, kterým budou služby centra v průběhu jejich studia nabídnuty současně s možností využívat dalších podpůrných univerzitních či externích subjektů.
      Centrum je otevřeno i ostatním fakultním studentům, kteří projeví zájem o tuto problematiku, všeobecný úvod ke speciálně pedagogické informační technologii bude zařazen také do předmětu „Integrativní speciální pedagogika“.
Vzorem pro výše uvedené pracoviště se stalo londýnské Computer Centre for People with Disabilities, jež se zabývá diagnostikou informačně-technologických potřeb vysokoškolských studentů s postižením ve Velké Británii. Ač zřízeno před patnácti lety při Westminsterské univerzitě pro potřeby především nevidomých a neslyšících osob, dnes již toto nezávislé centrum pracuje pro celou zemi a podporuje nově vznikající centra v jiných městech. Velkou část klientely v dnešní době tvoří studenti se specifickými potřebami učení[1], kteří své problémy odhalují zvláště při psaní esejí, které mají v západoevropském kreditním systému značnou opodstatněnost. Mnoho odborných pracovníků CCPD je zároveň na určitý úvazek zaměstnáváno na univerzitách jako tzv. Disability Officers, které u nás chápeme jako konzultující odborné pracovníky postižených studentů. Touto cestou mohou zaměstnanci CCPD ve funkci konzultujících pracovníků porovnávat aktuální potřeby studentů na univerzitách s praktickými potřebami týkajícími se specializovaného softwaru a jiných technických pomůcek.

[1] souhrnně ve Velké Británii nazýváni dyslexic students

      Kromě vzorkového materiálního zabezpečení a nabízené softwarové škály spočívala spolupráce CCPD a katedry speciální pedagogiky především v oblasti předávání zkušeností, myšlenkové a lidské podpoře.
      Při oboustranných návštěvách CCPD a pracovníků katedry speciální pedagogiky se za podpory Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých prokázalo, že např. na poli zrakově postižených se na českém trhu objevuje kvalitní software, který není třeba nahrazovat zahraničními modifikacemi. Jako téma blízké budoucnosti, ne-li současnosti, vyvstává problematika podpory vysokoškolských studentů s obtížemi v učení, na což se již centrum katedry speciální pedagogiky softwarově připravuje.
      Lze konstatovat, že nejen díky informačně technologickým, ale především lidským zdrojům se katedra speciální pedagogiky postupně stává stěžejním kontaktním pracovištěm pro celou fakultu a univerzitu. Spolupráce s vnějšími institucemi speciálně pedagogické podpory pak nabývá nejen úrovně konzultací, ale zároveň poskytuje možnost zlepšeného výběru externích pedagogů pro výuku na katedře speciální pedagogiky.

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF