ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu
Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Číslo projektu:  I/9/2001

Název projektu:  Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  150 000,- Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
V řešeném projektu se vychází z koncipovaného programu pro studium specializace somatopedie, zařazené do programu studia speciální pedagogiky v prezenční i kombinované formě. Vzhledem k potřebám praxe se studium rozšiřuje o koncipování nového předmětu "reedukace dětské mozkové obrny" s cílem zvýšit kompetence studentů v praktických dovednostech při edukaci jedinců s DMO, i když se neopomíjí jejich velmi dobré teoretické znalosti problému.

Průběh realizace:
Jako výstup z projektu bylo zavedení nového povinně volitelného předmětu reedukace dětské mozkové obrny pro studující speciální pedagogiky se specializací somatopedie (učitelství pro 1. st. ZŠ + specializace speciální pedagogika, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).  Byly zpracovány sylaby předmětu reedukace DMO 1 a předmětu reedukace DMO 2 a předmět byl nabídnut studentům k zápisu. O předmět byl velký zájem a konal se během jednoho roku celkem čtyřikrát pro 25 studentů, tj. 100 studentů prezenční formy studia (2 hod. týdně x 15 týdnů - celkem 30 hodin, zápočet).

Pro kombinovanou formu studia speciální pedagogiky bakalářského a magisterského stupně je připravená modifikace předmětu DMO 1 a DMO 2 v rámci povinně volitelného předmětu zařazeného do 4. semestru (celkem 24 hodin pro 30 studentů).
Nově koncipovaný předmět reedukace DMO I. a II. vyučuje PhDr. Dagmar Polášková, od 1.10. 2001 asistentka katedry speciální pedagogiky PdF MU v Brně.

Výsledky řešení v roce 2001:
O výsledcích z projektu bylo referováno na kongresu docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích "Sonder- und Heilpädagogik in der modernen Leistungsgesellschaft - Krise oder Chance ?" - konanou ve dnech 4.10. - 6.10. 2001 v Mnichově v Německu ve vystoupení prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., příspěvek vyjde v roce 2002 ve Švýcarsku ve sborníku z kongresu.
O zpracovaný program projevila zájem Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra speciální pedagogiky a v jarním semestru 2002/2003 jsou zařazeny do jejich programu přednášky prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc. v rámci předmětu somatopedie.

Přínos grantového projektu zpracováním nově koncipovaného předmětu reedukace DMO 1 a DMO2 lze spatřovat ve zvýšení kompetencí studentů zejména v praktických dovednostech v práci s jedinci s dětskou mozkovou obrnou bez ohledu na jejich věk a institucionální začlenění, i když se neopomíjí jejich dobrá teoretická příprava.
 

Název studijního předmětu :      Reedukace DMO 1

Typ studijního předmětu :  povinný      povinně volitelný  2,    volitelný
                                        povinná část předmětu (v %)

Rozsah studijního předmětu :   hod./týden  2,     kredity  2,
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu :

rozsah odborné praxe (v týdnech)

U distanční nebo kombinované formy studia se dále uvádí:
-     rozsah konzultací (či soustředění) (v hod./týden)
-     rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů
-     charakteristika studijní literatury a studijních pomůcek

Formy výuky studijního předmětu :  přednáška  seminář  x    laboratorní cvičení
                                                      odborná praxe                 jiná

Způsob ukončování studijního předmětu:    zkouška         klasifikovaný zápočet
                                                                zápočet  x     jiný způsob
 

Stručná anotace předmětu:

Reedukace DMO 1      SOP4_DMO1
Základní pojmy (psychomotorika, motorika, hrubá motorika, jemná motorika), vývoj jemné motoriky, vývoj hrubé motoriky, svalový tonus - napětí, postoj - držení těla (extenze x flexe), reflex, ovládnutí hlavy a trupu u tělesně postižených (diagnostika). Speciálně pedagogická diagnostika pohybových dovedností: složky motoriky, vyšetření jemné motoriky, zkoušky manuální zručnosti, kompenzační pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, masáže, míčkování, prstová cvičení, cvičení dlaní, manipulace s předměty, cvičení paže, lokte, zápěstí. Diagnostika úchopů: úchopy dlaňové, prstové. Diagnostika techniky grafomotoriky, nácvik grafomotorických cvičení, náhradní způsoby psaní, problematika leváctví.

Reeducation of cerebral palsy - SOP4_DMO1
Basic words (psychomotor, movement), development of fine and gross movement, muscule tone, stand (flection x extention), reflection, interference of head and body by physically handicapped (diagnostic). Special pedagogical diagnostic of movement skills: parts of movement, examination of fine movement and tools, massages, balls, finger and palm exercises, manipulation with objects, exercises of hand, elbow nad wrist.
Diagnostic of handgrips: palm, fingers. Diagnostic of technic of grafomotor exercises, compensatory ways of writting, problems of left handed.

Odborná literatura:
POLÁŠKOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku. Brno: MU, 1994
VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-69-9

Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Pro rok 2002 plánujeme pokračování v projektu z roku 2001, a to se zaměřením na rozpracování některých dalších témat patřících do problematiky pedagogiky jedinců s tělesným postižením, jejichž aspekty nebyly zatím u nás v plné šíři reflektovány. Postupujeme podle doporučení určených docentům na katedrách speciální pedagogiky pro tělesně postižené v německy mluvících zemích, jejichž jednání se každoročně aktivně účastníme a konfrontujeme obsahy jednotlivých vzdělávacích programů příslušné země.

Jedná se o publikaci Kurta Kallenbacha (Hrsg.) "Körperbehinderungen - Schädigungsaspekte, psychosoziale Auswirkungen und pädagogisch - rehabilitative Maßnahmen". Výběr témat je určen aktuální potřebou v České republice, neboť předpokládaný výstup ve formě CD ROM bude k dispozici všem katedrám speciální pedagogiky pedagogických fakult, které se podílejí na přípravě somatopedů (kromě Brna rovněž Praha, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové), na jejichž výuce se rovněž podílím. Doplňujícím výstupem bude natočení videokazety s vybranými praktickými ukázkami.

Cílem projektu je rozšířit kompetence studentů studujících specializaci pedagogiky jedinců s tělesným postižením srovnatelné s požadavky v zemích EU. Velký význam vidím v možnosti využití získaných poznatků v rámci všech kateder speciální pedagogiky  pedagogických fakult v ČR.

Předpokládaný počet studentů:

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF