ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


 


Číslo projektu: I/12/2001

Název projektu: Rozšíření výuky oftalmopedie o komlexní znalosti obsluhy informačně technologických, reedukačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené

Řešitel:  Mgr. Zita Sýkorová

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  250 000,- Kč

Výchozí stav
Řešený projekt vychází ze zavedení nového povinně volitelného předmětu "Obsluha přístrojů pro oftalmopedy", jež koncepčně doplňuje již zavedené kurikulární předměty "Základy oftalmopedie" a "Specializace-oftalmopedie". Cílem projektu je zvýšit znalosti studentů z oblasti praktických dovedností obsluhy reedukačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, jež by měl následovně zvýšit i praktické kompetence studentů při výběru povolání v oblasti edukace a rehabilitace zrakově postižených.

Průběh řešení a výsledky
Výstupem projektu bylo zavedení nového povinně volitelného předmětu "Obsluha přístrojů pro oftalmopedy" pro studující předmětů "Základy oftalmopedie" a "Specializace-oftalmopedie". Byly zpracovány sylaby zmíněného předmětu a předmět byl nabídnut studentům k zápisu. O předmět byl velký zájem a proto se předmět otevřel třikrát pro dvacet studentů, tj. 40 studentů prezenční formy studia (2 hod. týdně x 15 týdnů) - celkem 30 hodin, zápočet).

Pro kombinovanou formu studia speciální pedagogiky bakalářského a magisterského stupně je připravená modifikace předmětu v rámci povinně volitelného předmětu zařazeného do 4. semestru (celkem 40 hodin pro 20 studentů).

Nový předmět "Obsluha přístrojů pro oftalmopedy" je vyučován externími spolupracovníky, jako jsou Ing. Svatoslav Ondra ze střediska Teiresiás, PhDr. Regina Konrádová a Ing. Petr Karásek z Tyfloservisu, o.p.s. Brno a Helena Jančarová z ortopticko-pleoptické cvičebny.

Přínos
O výsledcích z projektu bylo referováno na seminářích v České republice, především na konferenci k problematice zrakově postižených v Hradci Králové a to v září 2001. Příspěvek vyjde ve sborníku z konference.

Předmět vzbudil velký ohlas studentů, ale zároveň externistů, kteří pokrok studentů v oblasti praktického zvládání jednotlivých pomůcek vítají právě pro zlepšení jejich přístupu k zaměstnávání těchto studentů v jejich zařízeních.

Nejdůležitějším aspektem zavedení výše uvedeného předmětu bylo zvýšení kompetenci studentů a to především v praktických dovednostech obsluhy kompenzačních, reedukačních a IT pomůcek pro zrakově postižené, pokrývajíce celý rozsah věkových stupňů bez ohledu na stupeň a typ postižení klientů.

Popis řešení projektu v roce 2002
Projekt je zaměřen na rozšíření výuky předmětu „Základy oftalmopedie“ a předmětu „Specializace II – ofltamopedie“. Studenti mají možnost získat detailní a komplexní znalost obsluhy reedukačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, s důrazem na informačně technologické systémy speciálního softwaru a hardwaru. Primárním úkolem bude rozšířit výuku o znalost metodiky obsluhy optických pomůcek pro slabozraké a fungování jednotlivých pomůcek pro sebeobsluhu, hygienu především u nevidomých občanů. Předmět bude zahrnovat i oblsuhu ortopticko-pleoptických přístrojů, jež jsou využívány při reedukaci tupozrakosti a šilhavost.

Vyšší stupeň výuky bude zahrnovat v sobě získávání dovedností při obsluze zmíněného speciální softwaru a hardwaru, znalost pravidel pro digitalizaci textu pro zrakově postižené a identifikaci pozitiv a negativ jednotlivých programů a hardwarových součástí. Pro zjednodušení přístupu výuky pro studenty v dalších semestrech bude vhodné zřídit dokonale vybavené katederní pracoviště speciálněpedaogické podpory, jež bude pojímat jak hardwarové tak softwarové vybavení.

Ve všech oblastech zmíněného předmětu je nutno využít externích spolupracovníků katedry speciální pedagogiky, především centra Teiresias - univerzitního střediska pro podporu nevidomým a slabozrakých studentů, dále pak středisek podporujících později osleplé jako jsou Tyfloservis, o.p.s. a Tyflocentrum, o.p.s., v neposlední řadě i zdravotních sester z ortopticko-pleoptické cvičebny při FDN Černopolní v Brně.

Budou probírány tyto okruhy:

Studenti získají neocenitelné metodické znalosti obsluhy oftalmopedických přístrojů. V rámci současných kurikul je tato problematika řešena pouze zběžně bez znalosti detailních metodických kroků. V rámci předmětu specializace – oftalmopedie a Základy oftalmopedie studenti získají přístup k informačně technologické problematice, jež je v nynější době velkým fenoménem na poli zrakově postižených,jak ve školské tak produktivní či postproduktivní oblasti.

Předpokládaný počet studentů:
- prezenční forma studia - 3 skupiny po 20 studentech (60 studentů)
- kombinovaná forma studia - 2 skupiny po 20 studentech (40 studentů)

 
Název studijního předmětu :      Hmatové modelování (hlína)
                                                    pro zrakově a mentálně postižené

Typ studijního předmětu :  povinný       povinně volitelný  x,    volitelný
                                               povinná část předmětu (v %)

Rozsah studijního předmětu :   hod./týden  2     kredity  2
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu :

rozsah odborné praxe (v týdnech)

U distanční nebo kombinované formy studia se dále uvádí:

Formy výuky studijního předmětu :  přednáška    seminář  x   laboratorní cvičení  
                                                            odborná praxe    jiná

Způsob ukončování studijního předmětu:    zkouška           klasifikovaný zápočet  
                                                                       zápočet  x       jiný způsob
 

Odborná literatura:
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 1603-169
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Speciálně pedagogické působení na zrakově postižené dítě ve smyslu reedukace a kompenzace zraku. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 118-123
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MEDLENER, I.,  ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999 Odborná literatura:
 

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.
 

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF