ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


 


Číslo projektu: I/11/2001

Název projektu: Zavedení nového volitelného předmětu "Hmatové modelování
                            těžce zrakově postižených" pro studenty speciální pedagogiky

Řešitel:  Mgr. Zita Sýkorová

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  250 000,- Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
Řešený projekt vychází ze zavedení nového povinně volitelného předmětu Hmatové modelování pro zrakově postižené", jež koncepčně doplňuje již zavedené kurikulární předměty "Základy oftalmopedie" a "Specializace-oftalmopedie". Cílem projektu je zvýšit znalosti studentů z oblasti praktických dovedností týkajících se výtvarných aktivit zrakově postižených jedinců, jež by měl následovně i praktické kompetence studentů vcházejících do pracovního procesu týkajícího se výuky Výtvarné a Pracovní výchovy na školách pro zrakově postižené či integrovaných těžce zrakově postižených žáků na běžných školách.

Průběh řešení a výsledky
Výstupem projektu bylo zavedené nového povinně volitelného předmětu "Hmatové modelování pro zrakově postižené" pro studující speciální pedaogiky, především pak pro studenty s aprobací Výtvarná a Technická výchova. Byly zpracovány sylaby zmíněného předmětu a předmět byl nabídnut studentům k zápisu. O předmět byl velký zájem a proto se předmět otevřel čtyřikrát pro dvacet studentů, tj. 40 studentů prezenční formy studia (2 hod. týdně x 15 týdnů - celkem 30 hodin, zápočet).

Pro kombinovanou formu studia speciální pedagogiky bakalářského a magisterského stupně je připravená modifikace předmětu v rámci povinně volitelného předmětu zařazeného do 4. semestru (celkem 40 hodin pro 20 studentů).
 Nový předmět "Hmatové modelování pro zrakově postižené" je vyučován externími pracovníky jako jsou ak. sochař Štěpán Axman, který si přizývá externě i nevidomé keramiky a umělce.
 
Přínos
O výsledcích z projektu bylo referováno na seminářích v České republice, především na konferenci k problematice zrakově postižených v Hradci Králové a to v září 2001. Příspěvek vyjde ve sborníku z konference.

Předmět vzbudil velký ohlas studentů, ale zároveň externistů, kteří tak sami mohou ovlivinit připravenost studentů na vstup do praxe a jejich úroveň praktických dovedností. Nejdůležitějším aspektem zavedení výše uvedeného předmětu bylo zvýšení kompetencí studentů a to především v praktických a metodických znalostech modelování zrakově postižených, které studenti mohou využít jak při výuce Výtvarné tak Technické výchovy, mohou tak ovlivnit kvalitu života zrakově postižených.

Popis řešení projektu v roce 2002
Specifikum hmatového modelování těžce zrakově postižených (resp. nevidomých) jedinců  je jednou z mála možností realizace výtvarných aktivit u této cílové skupiny. Zároveň se tento okruh stává stěžejním pilířem výuky předmětu Výtvarná a Technická výchova na speciálních školách pro zrakově postižené. Zavedení tohoto volitelného předmětu by vedlo k metodickému zlepšení studia speciální pedagogiky a bylo by určeno všem studentům speciální pedagogiky prezenční formy, kteří se jednou budou oborem edukace zrakově postižených zabývat. Forma výuky bude vedena aktivizující formou - nácvikem metodických dovedností v oblasti hmatového modelování s hlínou. Výuka bude prováděna společně s nevidomými mladými lidmi ze střední školy pro zrakově postižené pod metodickým vedením externích odborníků v čele s ak. architektem Štěpánem Axmanem.

Volitelný předmět "Hmatové modelování těžce zrakově postižených " je novou složkou předmětů stávajícího kurikula- "Základy oftalmopedie", "Specializace-oftalmopedie". Zároveň doplňují didaktiky druhých aprobačních předmětů studentů speciální pedagogiky (Výtvarná výchova, Technická výchova).

Kurikula předmětu se budou dotýkat následujících oblasti:

Cílem projektu je rozšířit kompetence studentů studujících specializaci pedagogiky jedinců se zrakovým postižením a zároveň aprobační předmět Výtvarná a Technická výchova.
Znalosti by se tak dostaly nad rámec běžné výuky a byly by srovnatelné s výukou v jiných zemích a především zemích EU.

Počet studentů:
- prezenční forma - 4 skupiny po dvaceti (80 studentů)
- kombinovaná forma - 1 skupina po dvaceti (20 studentů)

Název studijního předmětu :      Hmatové modelování pro zrakově postižené

Typ studijního předmětu :  povinný  x,     povinně volitelný    volitelný
                                               povinná část předmětu (v %)

Rozsah studijního předmětu :   hod./týden  2     kredity  3
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu :

rozsah odborné praxe (v týdnech)

U distanční nebo kombinované formy studia se dále uvádí:


Formy výuky studijního předmětu :  přednáška    seminář  x  laboratorní cvičení
                                                            odborná praxe       jiná

Způsob ukončování studijního předmětu:    zkouška  x,         klasifikovaný zápočet
                                                                            zápočet           jiný způsob
 

Odborná literatura:
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 1603-169
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Speciálně pedagogické působení na zrakově postižené dítě ve smyslu reedukace a kompenzace zraku. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 118-123
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MEDLENER, I.,  ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.
 

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF