ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


 


Číslo projektu: I/13/2001

Název projektu: Rozšíření výuky surdopedie o komplexní znalosti obsluhy reedukačních
                           a   kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

Řešitel:  Mgr. Alena Sobotková

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  150 000,- Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
V řešeném projektu se vychází ze situace na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kdy zde jednak studují neslyšící studenti (k dnešnímu dni 6), jednak se zde studuje obor speciální pedagogika se specializací surdopedie – pedagogika sluchově postižených.

Cílem projektu bylo zvýšit kompetence studentů při obsluze reedukačních a kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, s kterými se setkají jak ve speciálních školách, tak při integraci žáků se sluchovým postižením do běžné základní školy.

Průběh realizace:
Jako výstup z projektu bylo zřízení specializované učebny pro speciální pedagogiku, která je víceúčelová a postupně se vybavuje pro potřeby jednotlivých disciplín. V současné době je vybavená velkým logopedickým zrcadlem pro nácvik výslovnosti, velkoplošnou televizí, videm a videotékou  s nácvikem znakové řeči, objednány jsou speciální pomůcky pro práci s neslyšícími žáky.

Byly zpracovány syllaby pro předmět komunikace sluchově postižených. Předmět se konal v roce 2001 dvakrát v prezenční formě studia (2x 25 studentů, tj. 50 studentů) a jedenkrát v kombinované formě (30 studentů).

Výsledky řešení v roce 2001:
Přínos grantového projektu spatřuji ve zlepšení přípravy studentů po stránce praktické ve smyslu zvýšení jejich kompetencí při komunikaci s neslyšícími.
 

Název studijního předmětu :      Komunikace sluchově postižených

Typ studijního předmětu :          povinný     povinně volitelný  x    volitelný
                                                     povinná část předmětu (v %)

Rozsah studijního předmětu :   hod./týden  2     kredity  2
jiný způsob vyjádření rozsahu předmětu :

Rozsah odborné praxe (v týdnech)

U distanční nebo kombinované formy studia se dále uvádí:


Formy výuky studijního předmětu :  přednáška  seminář  x  laboratorní cvičení
                                                            odborná praxe          jiná

Způsob ukončování studijního předmětu:    zkouška         klasifikovaný zápočet
                                                                       zápočet  x,    jiný způsob

Stručná anotace předmětu:
Komunikace sluchově postižených  SP4_KOSL
Vymezení  pojmů sluchově postižený,   neslyšící, „hluchoněmý“,   komunikační formy sluchových postižených – posunky, mimika, gestikulace, znaky, daktylotika, písemný projev, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, sluchové zbytky a  jejich využití (protetika), problematika tlumočení, osvojování znakové zásoby, tlumočnické služby, nové trendy ve výuce těžce sluchově postižených, neslyšících, základní pokyny pro kontakt slyšícího k neslyšícím.

Communication of People with Hearing Disabilities SP4_KOSL
Determination of concept such as the hearing-impaired - signing, mimicry, gesticulation, symbols, dactylology, written communication, speech, visually kinetic, lipreading, remaining hearing and its use (prothetic), about interpreting, familiarization with sign vocabulary, interpreting services, basic instruction for contact between hearing and non-hearing person.

Odborná literatura:
BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 63-67
BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 81-97
KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, B.  Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1994

Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Pro rok 2002 plánujeme pokračování v projektu z roku 2001, a to se zaměřením na pokračování ve vybavování specializované učebny pro speciální pedagogiku nezbytným dalším technickým vybavením pro potřeby žáků a studentů se sluchovým postižením.
Vzhledem k tomu, že máme ve studiu speciální pedagogiky již šest neslyšících studentů a studentek, budou pro ně v této učebně  zřízena pracovní místa podle jejich potřeb vzhledem k velikosti sluchové ztráty.

Cílem projektu je rozšíření kompetencí studentů studujících specializaci pedagogiky jedinců se sluchovým postižením v oblasti obsluhy reedukačních a kompenzačních pomůcek srovnatelné s požadavky v zemích EU a poskytnutí nezbytného technického zázemí pro neslyšící studenty.

Předpokládaný počet studentů:


Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.
 

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF