ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Číslo projektu: I/19/2001

Název projektu: Rozšíření studijního programu pro studenty
                            logopedie a surdopedie o diagnostiku poruch
                            komunikačních schopností

Řešitel: PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001: 130 000.- Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
Záměrem projektu bylo zvýšit kvalitu přípravy studentů speciální pedagogiky – specializace logopedie a surdopedie. Cílem realizovaného projektu je dosažení u studentů (budoucích logopedů) zvýšení  dovedností při speciálně pedagogické diagnostice, jejíž nedílnou součástí je diagnostika logopedická, která se zabývá diagnostikou poruch a vad řeči. Studenti musí diagnostikovat narušenou komunikační schopnost u dětí v raném, předškolním i školním věku, u adolescentů, u dospělých i osob ve stáří. Dosud byl nedostatek učebních materiálů pro výuku diagnostiky. Náš projekt se týká studentů, u nichž se jevila potřeba zdokonalení výuky – studujících 4. ročníku prezenční formy – specializace I a specializace II, studujících 5. ročníku prezenční formy – specializace IV, studujících 1. a 2. ročníku kombinované formy - dokončení magisterského studia – atestační příprava I a II.

Průběh realizace:
Pro potřebu studentů  specializace logopedie a surdopedie byly připravovány pomůcky a studijní  materiály, které se využijí při výuce logopedie – problematika diagnostiky vad a poruch řeči. Byly vytvářeny speciální testové materiály – obrázkové materiály k diagnostice dyslalie, vývojové dysfázie, materiály pro zdokonalení diagnostiky narušené komunikace v rovině foneticko-fonologické, lexikálně-sémantické i morfologicko-syntaktické.

Výsledky řešení v roce 2001:
Podařilo se získat testy, testové baterie a technické pomůcky a prostředky, na jejichž základě dochází k zdokonalení výuky teorie speciálně pedagogické diagnostiky logopedické  i k zdokonalení možnosti získat praktické zkušenosti při provádění  diagnostiky poruch a vad řeči. Při zpracování potřebných studijních materiálů byly využity odborné konference, semináře, konzultace s odborníky v celé naší republice i v zahraničí (Slovensko, Rakousko). Při zpracování studijních materiálů byly využita naše i zahraniční odborná literatura.

Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Projekt bude pokračovat získáváním a zpracováním potřebných studijních materiálů, speciálních testů, PC programů. Bude zpracována výuková videokazeta  vhodných pro výuku speciálně pedagogické diagnostiky logopedické prováděné od raného věku dítěte až po osoby ve stáří, aby byly studenti po absolvování studia schopni  poskytovat jedincům se specifickými potřebami komplexní péče, jejíž nedílnou součástí je i diagnostika narušené komunikační schopnosti.

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF