ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


 


Číslo projektu: P/11/2001

Název projektu: Podpora praktických dovedností v oblasti specifických poruch učení a chování pro studenty 1. st. základní školy - specializace speciální pedagogika

Řešitel: PaedDr. Miroslava Bartoňová

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001: 120 000,- Kč

Výchozí stav - záměr projektu:
Předložený projekt byl zaměřen na studenty čtvrtého ročníku učitelství l. stupně základní školy se zaměřením speciální pedagogika. Pedagogickou praxí prošla cca třicet studentů.
Cílem projektu bylo v rámci praktických činností umožnit studentům navštívit a přímo se účastnit pedagogických praxí.

Průběh realizace:
V rámci splnění tohoto úkolu jsme oslovili specializované třídy, poradenská pracoviště, Dys-centrum brněnského regionu. Pedagogickou praxi studenti absolvovali a v současné době ještě hospitují na vytypovaných pracovištích - Pedagogicko - psychologická poradna Zachova 1, Dys - centrum Horní, Brno, Zvláštní škola Lidická, Brno, specializované třídy pro děti s poruchami učení a chování při mateřské a základní škole Mendlovo náměstí Brno, specializované třídy při základních školách.

Výsledky řešení v roce 2001:
Velký přínos spatřujeme v tom, že studentům základní školy specializace speciální pedagogika byla poskytnuta možnost nad rámec jejich studia, začlenit pedagogickou praxi ve specializovaných pracovištích a zároveň jim umožnit srovnání praktických hospitací na poradenských pracovištích a jednotlivých školských zařízeních. Seznámili se s danou diagnostickou činností, vyzkoušeli si vhodné volené metody reedukace dle projevů specifických poruch učení a celkově organizaci vyučovacího procesu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Do tisku připravujeme metodický a podkladový materiál pro vyhodnocování praxe studentů.

Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Navrhovaný projekt je určen studentům čtvrtého ročníku l.stupně základní školy specializace speciální pedagogika. V roce2002 by mělo tuto praxi absolvovat cca 40 studentů daného oboru.
Přínosem je zavedení pedagogické praxe ve speciálních zařízeních nad rámec studia specializace speciální pedagogika učitelství 1. stupně základní školy.

Cílem navrhovaného projektu je v rámci praktických činností umožnit studentům navštívit a současně i přímou účast na absolvování pedagogických praxích. Pokračující projekt bude navazovat na již ověřené zkušenosti z předcházejícího projektu.
 

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.
 
V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF