Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje
Abstrakt

Podpora speciálního vzdělávání
Sektor speciálního školství na území Jihomoravského kraje zastupují všechny typy a druhy speciálních škol, předškolních zařízení a speciálních středních škol. Školy poskytují vzdělávání a výchovu dětem a žákům smyslově, tělesně, řečově, mentálně, kombinovaně postiženým a zdravotně oslabeným a dětem a žákům z nepodnětného prostředí.

Kvalita vzdělávání a výchovy dětí a žáků ve speciálních školách a školských zařízeních je determinována nejen možností zajistit vhodné personální, materiální a další podmínky vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám a očekáváním vzdělávaných, ale i schopností zprostředkovat příležitosti a možnost kontaktu s běžnou populací vrstevníků. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s handicapem musí být respektována stejně tak jako výchova a vzdělávání zdravé populace. Je třeba i nadále vytvářet podmínky pro realizaci systému vzdělávání, který umožňuje individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrační proces bychom měli chápat v co nejširším slova smyslu a v celospolečenském kontextu. Neměl by se týkat postiženého pouze v období školní docházky, ale měl by pokračovat vytvářením dalších možností, např. chráněného bydlení, chráněných dílen atd. Současně je ale třeba podpořit a dále rozvíjet systém speciálního školství pro tu část populace, která integrace není schopná.

Podpora a rozvoj systému výchovného poradenství
Poradenské služby včetně speciálně pedagogických jsou odborné služby dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům poskytované subjekty systému výchovného poradenství k optimálnímu zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu, osobnostního rozvoje žáků a k řešení obtíží ve školní práci, výchově a vývoji dětí a žáků.

Poradenské služby poskytují :

Poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí a žáků jsou poskytovány dětem a žákům do ukončení středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům základních škol, speciálních škol, středních a vyšších škol a předškolních a školských zařízení. Služby jsou poskytovány jejich zákonným zástupcům, učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům předškolních a školských zařízení. Přispívají k vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj dětí a žáků a k rozvoji jejich osobnosti v procesu výchovy a vzdělávání, k uplatňování a rozvíjení schopností a zájmů žáků, k volbě jejich vzdělávací cesty nebo povolání, k jejich přípravě na život ve společnosti a k prevenci výchovných a výukových obtíží, negativních jevů a dalších problémů ve výchově a vzdělávání žáků ve škole a v rodině, resp. v zařízeních, která rodinu nahrazují. Systém poskytování poradenských služeb  pro volbu školy a povolání je nutné podpořit a rozšířit poskytování informačních služeb (o vzdělávací nabídce, možnostech studijního i profesního uplatnění, o kvalitě a dalších důležitých aspektech volby školy a oboru vzdělávání), diagnostické služby (ověřování osobnostních, intelektuálních a studijních předpokladů pro volbu školy a povolání), poradenské služby v oblasti volby školy a povolání. K efektivitě systému je třeba zajištění provázanosti služeb, koordinace a zpřehlednění vůči potřebám klientů. V oblasti informačních služeb je nutné zvýšit důraz na jejich zpřístupnění a propojení na informace o situaci na pracovním trhu se všemi typy služeb v resortu školství.

Při poskytování poradenských služeb je věnována zvláštní pozornost dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterými jsou především děti a žáci s mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením a zdravotním oslabením, děti a žáci s narušením komunikačních schopností a děti a žáci s vývojovými poruchami učení a chování, děti ze znevýhodněného prostředí, děti a žáci z národnostních menšin a etnických skupin a děti a žáci mimořádně nadaní a talentovaní. Poradenské služby jsou realizovány činnostmi diagnostickými, intervenčními, preventivními, konzultačními, metodickými a informačními.

Služby pedagogicko-psychologického poradenství (zejména diagnostika, specifikace vzdělávacích potřeb nebo podpora škol při zajišťování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), jsou zajišťovány odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče.

Priority rozvoje systému výchovného poradenství
Cílem je zejména zefektivnění organizace poskytovaných poradenských služeb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a významu pedagogicko-psychologického poradenství a struktuře subjektů poskytujících poradenské služby by mohly změny systému pedagogicko-psychologického poradenství postihnout zejména následující aspekty :

Rozvojový program  Cíle programu :


back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF