Úvod

Vážené dámy a pánové,

dostáváte do rukou sborník k mezinárodní konferenci pořádané na téma Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce k Evropskému roku zdravotně postižených Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Evropskou iniciativou EQUAL, Integrative Guidance, EQUAL CZ pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.

Hlavním cílem iniciativy EQUAL je podpořit rovný přístup k zaměstnanosti, vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce.

V roce 2001 k této iniciativě přistoupila i Česká republika. Iniciativa EQUAL je v České republice financovaná z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které je odpovědné za její implementaci, a dále z programu PHARE. Iniciativa EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů.

Projekt z evropské iniciativy EQUAL získala i Katedra speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně a cílem tohoto projektu je vytvoření efektivní monitorovací skupiny na principu rozvojových partnerství, která by dosáhla cíle propojení poradenských institucí z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí na bázi podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce v rámci města Brna.

Cílem mezinárodní konference je analyzovat období přechodu žáků a studentů do zaměstnání v mezinárodním kontextu, z pohledu státních i nestátních organizací, které se podílejí na řešení problematiky společenského a pracovního uplatnění absolbentů speciálních škol.

Příspěvky obsažené ve sborníku mapují témata přechod škola / povolání, zajištění jeho kvality, doprovod a poradenství, podpora mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, osobní asistence v běžném a osobní životě, úkoly úřadu práce, rodiny i školy ad., a to z pohledu čtyř zemí – České republiky, Rakouska, Německa a Holandska, které se účastní transnacionálního projektu Integrace mladých osob s postižením na trh práce z transnacionálního pohledu.

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF