Stabilizace a / nebo integrace - kritické otázky o možnostech a hranicích školní a sociální integrace
Tom Schmid

Abstract

Naše společnost potřebuje definici a vymezení “odchylného chování” jako konstitutivní znak její vnitřní soudržnosti. Vybočení ze společnosti je však nemyslitelné, i vyčlenění jedinci žijí ve (na okraji) společnosti, v koutech, ve vnitřním odloučení nebo nápadné odlišnosti nebo - a ne zřídka - v ústavech. Exkluze je tedy “exil uvnitř společnosti”.

Sociálně-politické a sociálně-pracovní strategie zde usilují o překonání vyčleňování, ačkoliv ví, že je společnost bez vyčlenění nemyslitelná. Sociální politika je dána politikou a ekonomikou, zaobírá se rozsáhlými oblastmi a je omezená v metodách. Tak se v tomto rozporuplném poli rozvíjí a následuje různé společenské zájmy (zájmy společenských aktérů - za účelem snadnější čitelnosti jsou v textu použita pouze mužská označení, zahrnují samozřejmě i ženskou populaci).

Hlavním úkolem společenské sociální politiky je stabilizace “normálních” běhů života vzhledem k “jistým” rizikům, jako je vzdělání (strukturování běhu života), věk a potřeba péče, stejně jako nejistým rizikům, jakými jsou nemoc, nezaměstnanost nebo chudoba. Boj proti chudobě je jednou oblastí sociální politiky, ne však důležitou (přinejmenším v rozvojových zemích), “deficitní kurz sociální politiky” může proto ohrozit její rozsáhlé nároky a vytváří tak neoliberální bránu k proniknutí do sociálně-politického a sociálně-pracovního diskurzu.

Pojem integrace vytvořený během hovorů o postižených jedincích, kde je integrace chápána jako nedělitelná, celostní integrace spočívající v diskurzu, orientující se na klienty, akceptující klienty jako experty a zahrnující “právo na odlišnost”, by se měl přezkoušet, do jaké míry ho lze rozvíjet jako sociálně-politickou a sociálně-pracovní strategii k překonávání společenské exkluze. Integrace přitom musí zahrnovat jak tzv. “mainstreaming postižených” (zahrnutí postižených jedinců do rozhodování na všech úrovních) tak i tzv. “gender mainstreaming”.

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF