Postavení a rozvoj katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v souhlase s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty
Marie Vítková

Katedra speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byla ustanovena k 1. září 1994, postupnou transformací z oddělení speciální pedagogiky při katedře pedagogiky (1991/92-1993/1994).

Důvodem k založení samostatné katedry byly oprávněné požadavky studentů, odborné i širší veřejnosti, řešit přípravu budoucích učitelů se zřetelem na současné společenské potřeby dané integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení.

Vytvoření koncepce studia předcházela analýza současných studijních programů stávajících kateder speciální pedagogiky na PdF Karlovy univerzity v Praze a na Palackého univerzitě v Olomouci, které se však v té době rovněž nacházely ve fázi rozsáhlých změn v důsledku působících nových trendů ve školství.

Dále bylo třeba věnovat pozornost cílenému zjišťování potřeb Jihomoravského kraje, které jsou v mnoha směrech odlišné od jiných regionů, zejména od hlavního města Prahy, kde jsou soustředěny výzkumné ústavy, významné instituce a pracoviště centrálního charakteru, větší množství různých typů škol a školských zařízení.

V této situaci bylo nanejvýš potřebné zabývat se rovněž současnými trendy v zahraničí v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vlivu na pregraduální a postgraduální přípravu učitelů.

Vývojové trendy speciálního vzdělávání v zahraničí a v ČR
Základem speciální pedagogiky v různých zemích je rozdílné chápání postižení, které pak určuje specifické školní integrativní snahy. Tento různý přístup k chápání postižení je detailně rozebírán jak ve zprávách UNESCO, OECD, tak Evropské unie.

Z rozboru materiálů UNESCO z roku 1991 je patrný odklon od chápání postižení jako kategorie, kdy na diagnostikovanou vadu (většinou medicínskou diagnózu) následovalo opatření, což obvykle znamenalo přiřazení dítěte/žáka do speciální školy nebo školského zařízení podle druhu postižení. Současná orientace naproti tomu směřuje ke zjišťování speciálních potřeb žáka, na jejichž základě se následně volí vhodná podpůrná (edukativní) opatření.

Do popředí pozornosti výzkumných pracovníků i učitelů se tak dostaly otázky, jaké má žák s postižením speciální potřeby (Special Educational Needs, Sonderpädagogischer Förderbedarf), jak se dají stanovit a jak je na ně třeba adekvátně reagovat. Různé země se s tímto problémem vypořádávají různě. V některých zemích jsou zrušeny speciální školy zcela nebo z větší části (např. v Itálii, Anglii, USA, ve Skandinávii) a žáci se vzdělávají v hlavním výchovně vzdělávacím proudu (mainstream), v jiných zemích jsou speciální školy pro určité procento žáků zachovány. Ve všech případech se pak výzkumné projekty soustřeďují na hledání konkrétních podmínek pro společnou edukaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami s intaktní populací.

Čím je integrace rozšířenější ve smyslu společného vyučování žáků postižených a nepostižených, o to potřebnější je pro učitele běžných škol získat více poznatků o postižení a jeho následcích, o speciálních metodách a individualizovaných formách výuky.

Určitý počet učitelů potřebuje získat úplné speciálně pedagogické vzdělání :

V zemích OECD je často podmínkou pro připuštění ke speciálně pedagogickému vzdělání předchozí základní učitelské vzdělání (Dánsko). V evropských zemích přibývá právních předpisů, které předepisují speciálně pedagogickou dodatečnou kvalifikaci, aby učitel mohl vyučovat ve speciálním školství.
 

Koncepce speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Při koncipování studijního programu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně byl brán zřetel na:


Diverzifikace speciálně pedagogického vzdělání v závislosti na cílových skupinách

Cílové skupiny
Požadované vzdělání speciálně pedagogické vzdělání
Učitelé v ZŠ, SŠ Informativní, získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Učitelé v ZŠ, SŠ
(speciální a specializované třídy)
Specializace speciální pedagogiky při studiu učitelství

Bakalářské a magisterské studium speciální pedagogiky

Rozšiřující studium speciální pedagogiky

Učitelé ve speciálních školách Bakalářské a magisterské studium speciální pedagogiky

Rozšiřující studium speciální pedagogiky

Speciální pedagogové v PPP, SPC, SVP, logopedických poradnách ad. Magisterské studium speciální pedagogiky příslušné specializace
(požadovaná praxe, atestace…)
Učitelky MŠ ve speciálních třídách a speciálních mateřských školách Bakalářské studium speciální pedagogiky
Vychovatelé žáků s postižením a poruchami chování

Mistři odborného výcviku žáků s postižením a poruchami chování

Bakalářské studium speciální pedagogiky

Bakalářské studium speciální pedagogiky

Při stanovení požadavků na přípravu učitelů jsme vycházeli z potřeb cílových skupin učitelů a dalších pedagogických pracovníků pracujících s dětmi a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v Jihomoravském regionu.

K těmto cílovým skupinám je pak přiřazeno požadované speciálně pedagogické vzdělání. Jedná se buď o seznámení se speciálně pedagogickou problematikou nebo získání speciálně pedagogického vzdělání stupně magisterského nebo bakalářského.

V souhlase s těmito požadavky byl zakotven do všeobecného základu předmět speciální pedagogika (2/2 ZK) pro všechny studenty učitelství ZŠ a SŠ. O absolvování předmětu speciální pedagogika je zájem i z jiných fakult, od roku 1996 je smluvně zajištěna nabídka studentům z Fakulty informatiky a Přírodovědecké fakulty MU. Ve shodě s cíli a vypracovanými sylaby předmětu byly vydány pracovníky katedry v roce 1998 dvě publikace (VÍTKOVÁ, M. (ed) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, 181. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, 234.).

Tři pilíře obsahu studia speciální pedagogiky

Všeobecný základ
Speciálně pedagogický základ
Specializace
speciální pedagogiky
pedagogika úvod do speciální pedagogiky logopedie
metodologie pedagogiky základy speciálně pedagogických předmětů surdopedie
psychologie integrativní speciální pedagogika psychopedie
filozofie speciálně pedagogická diagnostika somatopedie
sociologie pro SP patopsychologie oftalmopedie
sociální patologie neuropsychologie etopedie
terminologie v oboru medicínská propedeutika SVPU
základy práva komunikace, komunikační poruchy   
  metodiky a didaktiky předmětů pro 1. st. speciálních škol  
  speciálně pedagogické poradenství  
  odborná praxe odborná praxe
semestr 1.-2. semestr 3.-6. semestr 7.-10.

Obsah studijního programu oboru speciální pedagogika je koncipován s respektováním požadavku širokého všeobecného základu, na který navazuje speciálně pedagogický základ společný pro všechny specializace. K volbě specializací dochází v posledních čtyřech semestrech. Speciálně pedagogický základ a specializace jsou doprovázeny odbornou praxí.

Volba specializací

  1. Specializace logopedie psychopedie

  2.  
  3. Specializace surdopedie somatopedie oftalmopedie etopedie

  4.  
  5. Specializace specifické poruchy učení a chování

  6.  
  7. Specializace: prohloubené studium edukace jedinců

  8.  
Při volbě specializací si student volí dva základní směry :

- logopedie, surdopedie

- psychopedie, s možností další volby (somatopedie, etopedie, oftalmopedie)
Pro oba směry je pak společná volitelná specializace specifické poruchy učení a chování.

V pětiletém magisterském studiu (prezenčním i kombinovaném) nebo v následném magisterském studiu se započatý směr specializací dále prohlubuje ve 4. specializaci :

Koncepce studia odpovídá nejnovějšímu pojetí,s nímž jsem se měla možnost seznámit při řadě zahraničních studijních pobytů, stáží a při účasti na konferenci (Dánsko, Švýcarsko, Norsko, Německo, Rakousko ad.), a ke kterému se v současné době snaží dospět i renomované západní univerzity. V rámci diskuzí v posledních letech, které probíhají na sympoziích docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích, byl o naši koncepci projeven velký zájem (sympozia na univerzitách v Oldenburgu, 1999, Lipsku, 1998, Landau 1997).

Návaznost pregraduálního a postgraduálního vzdělání v oboru speciální pedagogika na PdF MU

Postgraduální studium

doktorské studium


V postgraduálním studiu je možná orientace

Perspektivní cíle katedry :
back_to_content
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF