logo_inteq logo_tyl logo_iguid logo_eqgem1 logo_eqgem2
OBSAH/INHALT
HTML
Úvod
HTML_format
Einleitung
HTML_format
Postavení a rozvoj katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v souhlase s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty (Marie Vítková)
HTML_format
Lage und Entwicklung des Lehrstuhls für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität in Brno in Übereinstimmung mit einer langfristigen Absicht von Masaryk Universität und der Pädagogischen Fakultät (Marie Vítková)
HTML_format
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje – se zřetelem na speciální vzdělávání a poradenský systém
HTML_format
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje - Abstrakt
HTML_format
TCA – Integrace mladých osob s postižením na trh práce z transnacionálního pohledu
HTML_format
TCA – Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus nationaler Sicht 
HTML_format
Tschechische Entwicklungspartnerschaft und ihre Projekte in der Aktion 2
HTML_format
Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (Marie Vítková, Jarmila Pipeková)
HTML_format
Integrative Councelling for Handicapped Person on the Labour Market in a Context of National and European Cooperation (Jarmila Pipeková, Marie Vítková)
HTML_format
Stabilisierung und/oder Integration – kritische Fragen über Möglichkeiten und Grenzen der Schnittstellenbewältigung (Tom Schmid)
HTML_format
Stabilizace, anebo integrace – kritické otázky o možnostech a hranicích školní a sociální integrace – Abstrakta (Tom Schmid)
HTML_format
Stabilisierung und/oder Integration – kritische Fragen über Möglichkeiten und Grenzen der Schnittstellenbewältigung – Abstract (Tom Schmid)
HTML_format
ACCESS Integrationsbegleitung - Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben, gGmbH (Carmen Schmidtlein)
HTML_format
Podpora mládeže se speciálně vzdělávacími potřebami (Gottfried Wetzel)
HTML_format
Unterstützung für Jugendliche mit Sonderpädagogischem Förderbedarf beim Übergang von der Schule ins Berufsleben – Österreich im internationalen Vergleich (Gottfried Wetzel)
HTML_format
Školy v Holandsku se zřetelem na profesní připravu žáků se speciálnimi vzdelávacimi potřebami ve smyslu plánování budoucnosti (Freerk van Steendam)
HTML_format
Schulen in Niederlande unter Berücksichtigung der Berufsvorbereitung der Schüler mit Sonderbedarf  im Sinne Zukunftsplanung (Freerk van Steendam)
HTML_format
Zdravotně postižení absolventi Technické univerzity v Liberci na trhu práce – s přihlédnutím k osobní i profesní profilaci absolventů studia sociální práce na PF TUL (Libor Novosad)
HTML_format
Zdravotně postižení absolventi Technické univerzity v Liberci na trhu práce – Abstrakt
(Libor Novosad)
HTML_format
Kurikulum směřující do práce (Freerk van Steendam)
HTML_format
Curriculum Führung nach  Arbeit (Freerk van Steendam)
HTML_format
Zajištění  kvality  v přechodu mezi školou a povoláním
(Jörg Bungart, Kirsten Hohn)
HTML_format
Qualitätssicherung im Übergang Schule-Beruf
(Jörg Bungart / Kirsten Hohn)
HTML_format
Mladí lidé s postižením na trhu práce v Rakousku (Tom Schmid)
HTML_format
Der Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich (Tom Schmid)
HTML_format
Úkoly úřadu práce v České republice se zřetelem na zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
HTML_format
Aufgaben des Arbeitsamtes in der Tschechischen Republik in Bezug auf die Beschäftigung von Menschen mit veränderter Erwerbsfähigkeit
HTML_format
Doprovod a poradenství na přechodu mezi školou a povoláním v Rakousku 
(Lucie Procházková)
HTML_format
Begleitung und Beratung an der Schnittstelle Schule / Beruf in Österreich 
(Lucie Procházková)
HTML_format
Model podporovaného zaměstnávání – historie a principy (Jan Šiška)
HTML_format
Model der unterstützten Beschäftigung – Historie und Prinzipien (Jan Šiška)
HTML_format
Možnosti a podmínky pracovního uplatnění osob s těžkým zrakovým postižením 
(Lea Květoňová-Švecová)
HTML_format
Möglichkeiten und Bedingungen der Arbeitsbetätigung der Menschen mit schwerer Sehbehinderung (Lea Květoňová-Švecová)
HTML_format
Specifika ovlivňující výběr povolání u zrakově postižených osob (Martina Botošová)
HTML_format
Besonderheiten, die Berufswahl der Menschen mit Sehbehinderung beeinflussen 
(Martina Botošová)
HTML_format
Kvalita v pracovní asistenci (Helga Fasching)
HTML_format
Qualität  in der Arbeitsassistenz (Helga Fasching)
HTML_format
Kvalitativní zajištění / management – Abstrakt
(Jörg Bungart, Kirsten Hohn)
HTML_format
Von der Schule für Geistigbehinderte in den Beruf (Rainer Trost)
HTML_format
Sociální znevýhodnění a jeho důsledky pro vychovávaného jedince nejen na trhu práce (Vratislava Černíková)
HTML_format
Die soziale Benachteiligung und ihre Folgen für den erzogenen Menschen nicht nur auf dem Arbeitsmarkt (Vratislava Černíková)
HTML_format
Sociálně pedagogická podpora při výchově jako příspěvek veřejné pomoci mládeži v Německu k profesní podpoře a integraci psychosociálně znevýhodněné mládeže 
(Günter Osterer)
HTML_format
Sozialpädagogische Hilfen zur Erziehung als Beitrag der öffentlichen Jugendhilfe in Deutschland zur beruflichen Förderung und Integration psychosozial benachteiligter Jugendlicher 
(Günter Osterer)
HTML_format
Vývoj postojů rodičů k postiženému dítěti (Ludmila Stodůlková)
HTML_format
Die Entwicklung der Einstellungen der Eltern zum behinderten Kind (Ludmila Stodůlková)
HTML_format
Protokoll AG 2/3 - 26./27.6.03 Teil Selbstbestimmung
HTML_format
Seznam autorů
HTML_format
Verzeichnis von Verfassern
HTML_format

go_home

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF