Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

Protidrogové instituce a odborníciK centrum

Jedná se o nízkoprahové zařízení, nachází se ve většině větších měst. Nabídku služeb je třeba zjistit si na místě. Základem bývá poskytování informací, výměna stříkaček, motivační rozhovory, poskytování nebo zprosředkování základního zdravotnického servisu a testů. Určeno pro rodiče potřebují informace o možnostech léčby, dítě, které drogy pravidelně užívá, potřebuje měnit použité jehly, potřebuje docházet na motivační skupinu.


Psychiatrická léčebna-oddělení pro léčbu závislostí

V této léčebně se jedná zpravidla o 3měsíční program léčby na oddělení. Léčbu hradí pojišťovna. U klienta jde již o rozeznanou závislost na drogách. Takovou léčbu doporučuje odborník, pokud je již vyčerpána možnost ambulantní docházky jinam.


Terapeutická komunita

V této komunitě se většinou jedná o pobyt na dobu 6-18 měsíců. Tato komunita se obvykle nachází mimo město. U klienta se jedná o rozvinutou závislost na drogách. Nejčastěji předchází několik let užívání a selhání krátkodobějších forem léčby.


Ambulantní psychologické a psychiatrické ordinace

Ordinace nabízí psycoterapie a poradenství zaměřené na problémy s drogami, které lze zvládat ambulantně. Určeno pro klienty nejčastěji v počáteční fázi problémů s drogami nebo v období doléčování.


Streetwork

Streetwork nabízí výměnu stříkaček za čisté, komdomi a náčiní na dezinfekci. Také předává informace o možné pomoci a léčbě. Určeno pro klienty, kteří se pohybují v rizikových oblastech a obvykle drogy pravidelně berou.


Doléčovací centra

Tyto centra nabízí následnou péči v podobě psychoterapie, poradenství, sociální práce. Program je určen pro klienty, kteří prošli léčbou v nemocnici nebo léčebně.


Protidrogový koordinátor

Koordinátor informuje o aktuální nabídce služeb, má informace o současné situaci v protidrogové prevenci, probíhajících programech.

Zvláštnosti léčby u jednotlivých drog

(Nešpor, Müllerová, 2004)


Heroin a jiné opiáty

Riziko předčasné smrti u mladých závislých na opiátech je podstatně vyšší než u jejich vrstevníků. To souvisí např. s nebezpečím předávkování, násilím a infekcemi včetně tuberkulózy, jaterními nemocemi, vmetkem do plicnice při injekčním podání atd.

Heroin s sebou nese značné nebezpečí předávkování. Na černém trhu se objevují drogy různé koncentrace, takže je velké riziko záměny silnější drogy za slabší. Navíc, jestliže má někdo vysokou toleranci, nějaký čas heroin nebere a pak se k němu vrátí, klesne jeho odolnost vůči droze a on se může předávkovat.

Heroin i jiné opiáty vyvolávají silnou tělesnou závislost. To znamená, že po vysazení drogy nastávají tělesné obtíže. Mohou se objevit některé z následujících příznaků: silná touha po droze, nevolnost nebo zvracení, nechutenství, svalové bolesti, slzení nebo výtok z nosu, rozšíření zornic, husí kůže, pocení, průjmy, zívání, rychlý tep, teplota a nespavost. Tělesné potíže po vysazení heroinu, i když jsou nepříjemné, neohrožují život.

Co usnadňuje detoxifikaci z heroinu?
Duševní podpora a přítomnost sympatizujícího člověka, který nebere drogy, motivace daná předchozí špatnou zkušeností s drogami, nízká nebo žádná dostupnost drog, pohodlí, suché a teplé prostředí. Vhodná je hudba, užitečné mohou být vysoké dávky vitamínu C a dostatek tekutin. Pomáhá také klid, tlumené světlo nebo příšeří, odpočinek a spánek, pokud je ho postižený schopen.

Po překonání odvykacího stavu je třeba počítat s tím, že klesne tolerance, to znamená, že se sníží odolnost vůči droze. Proto pokud by chtěl někdo po určitém období abstinence začít s heroinem znovu, měl by začít s nízkou dávkou.

Metadonová substituce znamená většinou dlouhodobější nahrazení heroinu metadonem. Metadon takto poprvé použili v roce 1965. Metadon má výhody, k nimž patří pomalejší vylučování a možnost podávání ústy. Nevýhodou je delší odvykací stav po metadonu než např. po heroinu. Také detoxifikace z metadonu trvá déle než detoxifikace z heroinu. Proto také metadon není k detoxifikaci nejvhodnější. Hlavním důvodem, proč se metadon podává, je právě dlouhodobá substituce.

Pro koho se metadon hodí:

- Pro ty, kdo mají tělesnou závislost na heroinu.

- Pro ty, kdo nejsou schopni nebo ochotni abstinovat.

- Pro ty, kdo jsou tak disciplinovaní, aby nemíchali metadon s jinými drogami včetně alkoholu.

Pro koho se metadon nehodí:

- Pro ty, kdo nemají tělesnou závislost na heroinu, protože metadon by jim tělesnou závislost vytvořil.

- Pro ty, kdo jsou schopni abstinovat (abstinence je jasně lepší možností než denně chodit na metadon a být na něm závislý).

- Pro ty, kdo míchají metadon s jinými drogami, a tak riskují otravu.
O zařazení do metadonové léčby musí rozhodnout lékař.Drogy z konopí

Lidé závislí na drogách z konopí (marihuana, hašiš) často přicházejí do léčby po dlouhé době braní. Typickou situací, kdy Američan nebo Holanďan závislý na drogách z konopí vyhledá léčbu, jsou protesty jeho partnera nebo zaměstnavatele. Důvodem mohu být také úzkostné stavy a jiné duševní problémy a selhávání ve škole.

Drogy z konopí nevyvolávají většinou tělesné odvykací potíže z jednoho prostého důvodu. Delta-9-terahydrokanabinol, účinná látka z konopí, se totiž hromadí v těle a když je člověk přestane brát, vylučují se velmi pomalu.

Drogy této třídy jsou velmi nebezpečné v dopravě, protože prodlužují reakční čas, zhoršují paměť a vedou k poruchám zrakového vnímání i koordinace. Při dlouhodobém užívání mohou poruchy přetrvávat i po intoxikaci. Dále se objevují nepravidelný menstruační cyklus, neobratnost, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru, neochota přebírat zodpovědnost, nevyzrálost, zpomalení životního rytmu, ztráta kvalitních zájmů, podrážděnost. Konopí s sebou nese riziko neplodnosti u mužů. U žen, které v těhotenství kouřily marihuanu, je také vyšší nebezpečí poškození plodu. Děti těchto matek mívají nižší porodní váhu. Časté jsou chronické záněty spojivek a dýchacích cest. Mohou nastat povahové změny, citové otupění, ztráta hodnot. Drogy z konopí také oslabují imunitní systém.

Léčba zahrnuje změnu životního stylu, rodinnou terapii, kontroly moči, již popsanou třístupňovou obranu, způsoby zvládání touhy po droze a další postupy. Léčba se orientuje k abstinenci.Pervitin, kokain a jiné budivé látky

Pervitin má, na rozdíl od kokainu, dlouhý poločas vylučování, účinky pervitinu mohou přetrvávat 8-24 hodin. Pervitin a kokain patří k nejnebezpečnějším drogám vůbec, rychle vyvolávají závislost a mohou vést k tělesnému chátrání.

Pervitin používali za druhé světové války japonští sebevražední piloti kamikadze. V Japonsku byla také tato droga poprvé syntetizována už v roce 1888. Na západ se dostala až v roce 1929. Pervitin se vyráběl a zneužíval u nás už před listopadem 1989, i když v podstatně menším rozsahu. Závislost na příbuzné látce (amfetaminu) byla u nás poprvé popsána v roce 1941.

Bezprostřední účinek se může projevit zrychleným a zmateným myšlením, neklidem, zvýšením tepové frekvence, rozšířením zornic, halucinacemi, podrážděností, vzrušením, třesem, podezíravostí, úzkostmi, po doznění účinku drogy nastává útlum, spavost a deprese. Časté bývají pocity pronásledování, někdy halucinace a nesmyslné chování.

Při dlouhodobém užívání se popisují poruchy soustředění a paměti, vyrážky, větší náchylnost k nemocem, bolesti hlavy, poruchy vidění a srdeční poruchy. V souvislost s pervitinem dochází ke smrti nejčastěji z následujících důvodů: postižení srdce, selhání krevního oběhu, otok plic, jaterní poškození a selhání ledvin.

K rizikům drogy patří častější úrazy a agrese vůči druhým. Časté jsou pocity pronásledování, poruchy soustředění a paměti po delším užívání. Vzácná nejsou jaterní poškození. Prudký vzestup krevního tlaku po aplikaci drog této skupiny může způsobit mozkovou mrtvici, srdeční infarkt nebo srdeční selhání. Nebezpečnost pervitinu a kokainu ve vztahu k srdci ještě zvyšuje alkohol. Budivé látky mohou poškodit vývoj plodu, jestliže jsou matkou užívány v těhotenství.

V léčbě se uplatňují podobné postupy jako při léčení jiných závislostí: posilování motivace, rodinná terapie, třístupňová obrana a podobné postupy.

Často se také používá terapie, rodinná terapie, skupinová terapie, odpoutávání se od nevhodných známých a vytváření bezpečnější sítě sociálních vztahů. Někdy se doporučuje změna telefonního čísla nebo i změna bydliště. Často pomůže až dlouhodobý pobyt v terapeutické komunitě.Těkavé látky

Problémy působené touto skupinou jsou typické pro děti a mladší dospívající. Největším nebezpečím je předávkování. Někteří dospívající přecházejí k dalším návykovým látkám nebo si vytvoří na těchto látkách závislost.

V léčbě se osvědčila rodinná terapie. Lze využívat i třístupňovou obranu i další postupy. Užitečná bývá pomoc při překonání konkrétních problémů (např. naučit se dovednostem v mezilidských vztazích, poradenství, zlepšit síť vztahů a životní styl, lépe trávit volný čas apod.).

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF