Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

aceton

ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA


Tato skupina látek se vyznačuje narkotickým účinkem, snadno u nich dochází k předávkování. Z chemického hlediska se jedná o uhlovodíky ( alifatické, cyklické, aromatické ). Mezi nejběžnější patří toluen, aceton, chemopren, které jsou volně prodejné.

Jejich užívání mívá těžké a rozsáhlé následky. Společnou vlastností těchto látek je, že rozpouštějí látky tukové povahy, poškozují molekuly bílkovin. Pravidelné užívání vážně poškozuje některé vnitřní orgány - mozek, ledviny, játra, kostní dřeň.


Aplikace

Tyto látky se užívají inhalací, tj. vdechováním výparů, např. z napuštěného hadru. Intoxikace nastupuje bezprostředně po užití, látky se při vdechování velmi rychle vstřebávají v plicních sklípcích. Všechny látky této skupiny velmi snadno pronikají biologickými membránami, takže se na místo účinku dostanou v krátké době. Účinek odeznívá ve většině případů velmi rychle, řádově v minutách. Stav po odeznění intoxikace je podobný kocovině po alkoholu.


Účinky

Při intoxikaci jsou z dechu i z oděvu cítit chemikálie. Postižený je obluzený, nepřítomný duchem, působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně. Zornice bývají rozšířené, oči zarudlé, pohled nepřítomný. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často obluzení trvá dlouhodoběji. Výslovnost může být nezřetelná, je zhoršená pohybová souhra, intoxikovaný se někdy nesmyslně směje. Největším rizikem je předávkování. K smrti může dojít srdečním selháním, vdechnutím zvratků, udušením, poškozením jater nebo úrazem pod vlivem drogy.


Rizika

- smrtelné otravy zvláště v situacích, kdy postižený zůstane při intoxikaci nadále v prostředí přesyceném parami těkavých látek.

- onemocnění jater a krvetvorby.

- poruchy paměti, nepříznivé působení na mozek.

- riziko vzniku závislosti.

- riziko přechodu i k jinýmm návykovým látkám.

- postižení ledvin.

- onemocnění dýchacích cest.

- srdce je ohroženo zejména, když před intoxikací přecházela tělesná námaha.

- někdy se objevuje vyrážka kolem úst a nosu.

Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF