Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Další aktivity katedry

Stáže studentů v zahraničí

       Studenti oborového studia speciální pedagogiky i studenti studia doktorského mohou v zájmu získávání dalších zkušeností a vědomostí pod záštitou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nebo přímo katedry speciální pedagogiky studovat či stážovat v zahraničí.
       Stěžejní program mobilit a stáží studentů se nazývá ERASMUS, který jako podprogram širokého vzdělávacího programu Evropské Unie Sokrates nabízí studentům stáže na partnerské zahraniční univerzitě a konkrétně tedy i na příslušné katedře speciální pedagogiky. Minimální doba pobytu je čtyři měsíce. Finanční podpora je poskytována Evropskou Unií prostřednictvím rektorátního koordinátorského centra programu Erasmus. Předběžný zájem, výběr uchazečů a následné instrukce či konzultace zajišťuje na katedře pak pracovník určený pro zahraniční záležitosti (Mgr. Zita Sýkorová).

       Studijní pobyty se realizují od akademického roku 1999/2000  díky významné spolupráci se středofinskou Jyväskylskou univerzitou, v budoucích letech i s Jyväskylskou polytechnickou univerzitou. Záměrem je pak spolupráci a výměnné pobyty rozšířit podle zájmu studentů i s anglofonními či německy mluvícími zeměmi.
       Další možnosti studia v zahraničí se naskýtají prostřednictvím různých stipendijních pobytů nabízených zahraničními organizacemi nebo AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU při MŠMT ČR, která každoročně zajišťuje pobyty v různých zemích světa. Mnohdy jsou tyto stáže určeny pro doktorandy, ale malá část je vymezena i pro studenty prezenční formy jakéhokoliv studia. V případě zájmu lze kontaktovat katedrálního pracovníka pro zahraniční záležitosti či využít přímé nabídky oddělení děkanátu pro vědu a výzkum.

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

       V akademickém roce 2000-2001 byla škála studijních stáží rozšířena o nabídku stáží zaměřených na získávání praktických zkušeností v chráněných dílnách. Programem LEONARDO DA VINCI, větev stáží a mobilit studentů, byly uskutečněny tříměsíční stáže studentů speciální pedagogiky v německém Heidelbergu a španělské Barceloně.

Česká verze English version

E-mail

       Tyto projektové stáže jsou doplněny výbornou spoluprací s heidelbergským REHA-centrem a Školou Stephena Hawkinga pro tělesně postižené v Neckargemündu, které katedře již od r. 1995 každoročně poskytují možnost šestitýdenních pobytů pro čtyři až šest studentů speciální pedagogiky v jejich zařízeních.
       Pro studenty hovořící francouzsky existuje od akademického roku 2000/2001 možnost dvouměsíční stáže ve speciální škole pro tělesně postižené Asociace jedinců s motorickým postižením v Remeši ve Francii (Association d´aide aux infirmes moteurs cérébraux de la région Champagne-Adenne). V akdemickém roce 2001/2002 francouzsky mluvícím studentům přibyla další možnost v Tulus v zařízeních pro jedince s poruchami chování.
       Kritéria výběru studentů vysíláných na zahraniční stáže jsou mnohdy různá, velkou roli hrají jazykové znalosti, zájem studenta o obor, ročník, který student absolvoval (nedoporučují se studenti prvních a posledních ročníků), zároveň také druhý obor studia.
Katedrálním pracovníkem pro zahraniční záležitosti je Mgr. Zita Sýkorová, e-mail: sykorova@jumbo.ped.muni.cz, telefon: 04205/43129518, fax: 04205/43129109.

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF