Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla založena 1. září 1994 na základě požadavků studentů, odborné i širší veřejnosti a díky pochopení a nemalé podpoře ze strany vedení fakulty i univerzity.

Vedoucí katedry byla jmenována na základě výběrového řízení
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Adresa katedry: Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy

univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno
Telefon: 00 420 549 491 111  

Fax: 00 420 549 491 620
E mail: vitkova@jumbo.ped.muni.cz
Hlavním cílem nově konstituované katedry je připravovat budoucí učitele se zřetelem na současné společenské trendy, dané postupnou realizací integrace dětí/žáků se zdravotním postižením, v korespondenci se současně používanou terminologií dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných typů škol a školských zařízení.

Při koncipování oborového programu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byl brán zřetel na:
  • Současné trendy v edukaci jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v zahraničí
  • Možnosti integrované výchovy a vzdělávání postižených dětí/žáků s intaktní populací v běžných školách a školských zařízeních zajištěné legislativně v České republice po roce 1989

  • Potřeby Jihomoravského regionu

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze

English version

e-mail


Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF