ZZ - Okruhy SPU - CŽV rozšiřující

 

Okruhy ke závěrečné zkoušce
Specifické poruchy učení

 

 

 1. Vymezení specifických poruch učení, odlišení od nespecifických poruch učení a jejich příčin.
 2. Vývoj legislativy v ČR, zákon, vyhlášky.
 3. Základní pojmy - projevy a definice SPU.
 4. Etiologie – příčiny SPU, z pohledu různých odborníků, mezinárodní srovnání
 5. Screening, depistáž, prevence SPU, deficity dílčích funkcí.
 6. Formy vzdělávání žáků se SPU , systém péče, srovnání u nás a v zahraničí.
 7. Systém péče a podpory v inkluzivním vzdělávání v ČR.
 8. Specifika přístupů a forem v inkluzivní edukaci (podmínky, princip individualizace a diferenciace)
 9. Strategie a styly učení u žáků na střední škole
 10. Diagnostické domény, specifika školského poradenského pracoviště (PPP)
 11. Intervenční přístupy, strategie (Fernaldová, Dílčí oslabení výkonu, EEG, Biofeedback, One Brain) Reedukace SPU (zásady přístupu, metody dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších projevů SPU)
 12. Dílčí zkoušky a jejich rozbor.
 13. Základní metody výuky čtení a psaní, specifika metod (analyticko-syntetická metoda, splývavé čtení, globální metoda)
 14. Reedukace SPU, postupy, metody reedukace.
 15. Vývoj zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, volních.
 16. Vývoj sluchového vnímání, sluchová percepce, reprodukce rytmu.
 17. Rozvoj hrubé a jemné motoriky.
 18. Orientace v prostoru, pravolevá orientace, lateralita.
 19. Narušená komunikační schopnost u žáků s SPU (fonologická fonetická, morfologicko-syntaktická, lexikální a sémantická stránka řeči u žáků se specifickými poruchami učení).
 20. Projevy SPU /ADD, ADHD/ v osobnostním životě.
 21. Výuka cizího jazyka u žáků s SPU.
 22. Rodina dítěte s SPU, vztahy, sourozenecké konstalace.
 23. Kompenzační pomůcky při reedukaci SPU.
 24. Základní problematika dyskalkulie.
 25. Studijní a profesionální orientace žáků s SPU (škola, rodina, kariérní poradenství)
 26. Přístupy a intervence k jedincům s SPU v dospělosti, specifika v zaměstnání

 

 Literatura:

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno: MU.
BARTOŇOVÁ, M. (ed.) (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
BLAŽKOVÁ, R a kol. (2000) Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido.
ELLIOTT, J., & PLACE, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie (Vyd. 1.). Praha: Grada
ČERNÁ, M. a kol. (1992) Lehké mozkové dysfunkce. Praha UK.
JANÍKOVÁ, V., BARTOŇOVÁ, M. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M. (2003) Vzdělávání a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. PdF MU. Brno.  s. 5-21.
KOCUROVÁ, M. (2002) Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy Pelhřimov. Dobrá Voda. 2002.
KOŠČ, L. (1997) Psychodiagnostika matematických schopností, jejich poruch a narušení u dětí. KPPP, Hradec Králové. 1987 – NOVÁK, J. Dyskalkulie. Augusta. KREIBICHOVÁ, D. (1993) Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni základní školy. Metod. materiál. Plzeň Pedagogické centrum
MATĚJČEK, Z. (1995) Dyslexie. Jinočany: HaH
MATĚJČEK, Z. (1993) Po dobrém nebo po zlém. Praha: Portál.
MICHALOVÁ, Z. (2001) Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš,
MUNDEN, A.(2002)  Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha. Portál
NOVÁK, J. (1997) Dyskalkulie. Praha: Augusta.
POKORNÁ V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha : Portál
POKORNÁ, V. (1998) Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál.
PORTEŠOVÁ, Š. (2011) Rozumově nadané dítě s dyslexii. Brno : Portál.
SERFONTEIN, G. (2000) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.
REIFOVÁ, S. (1999) Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha. Portál. SINDELAROVÁ, B. (2001) Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál.
SELIKOWITZ, M. (2000) Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada,
TRAIN, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál
ZELINKOVÁ, O. (2003) Poruchy učení. Praha: Portál
ZELINKOVÁ, O. (2017) Dyspraxie. Praha: Portál

 


Verze pro tisk

© 2010-2018