ZZ - doplňující, kvalifikační studium - volitený předmět B - Poradenství a intervence v etopedii

Okruhy k závěrečné zkoušce
Volitelný předmět A: Poradenství a intervence v etopedii
2016/17


 1. Poradenství ve škole hlavního proudu vzdělávání se zaměřením prostředím na žáky v riziku poruch chování, s problémem v chování, s poruchou chování. Intervence 3P.
 2. Externí poradenství pro žáky s problémy a s poruchami chování vzdělávaných ve školách hlavního proudu vzdělávání. Principy aktivního zapojení cílové osoby do poradenství a intervence.
 3. Proces intervence a poradenství u dětí problémy/poruchami v chování – návaznost, principy, struktura; Arteterapie, artefiletika.
 4. Inkluzivní model školního poradenství. Reflexe a sebereflexe jako nástroj intervence.
 5. Role sociálního pracovníka při podpoře edukace dítěte v riziku poruch emocí a chování, s problémy v chování, s poruchou chování; spolupráce se školou, s rodinou; problematika provázení. Školní poradenské pracoviště.
 6. Krizová intervence, etapy a formy krizové intervence u dětí. Biografická studie v poradenském procesu – informativní dimenze, struktura, zaměření.
 7. Případová konference – vedení záznamu. Perspektivní orientace edukace dítěte s poruchou emocí a chování – profesní poradenství, individuální plán přechodu.
 8. Proces intervence a poradenství u dětí problémy/poruchami v chování - vymezení společných a odlišných cílů při výuce se zaměřením na problémové chování. Dramatická výchova v intervenci PCH.
 9. Proces intervence a poradenství u dětí problémy/poruchami v chování – okamžitá intervence ve výuce. Pozice Střediska výchovné péče v intervenci PCH.
 10. Proces intervence a poradenství u dětí problémy/poruchami v chování - poradenství, provázení. Resilienční faktory v jako zdroj intervence.
 11. Metody pozorování chování – behaviorální managment, strukturované hodnocení chování. Témata poradenského rozhovoru.
 12. Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, smlouva. Peer programy při podpoře edukace dětí s dispozicí k poruše emocí a chování.
 13. Hodnocení chování jako významný faktor intervence poruch chování – pozitivní, negativní posilování; příklady aplikace v přirozeném sociálním prostředí (škola, rodina). Spolupráce s rodinou dítěte při intervenci.
 14. Hodnocení/diagnostika chování – metoda škálování. Spolupráce SVP a kmenové školy při intervenci – pobytová.
 15. Hodnocení/diagnostika chování – vymezení základního problému – domény. Spolupráce SVP a kmenové školy při intervenci – denní stacionář.
 16. Diagnostické domény jako zdroj intervence – systémový kontext. Komunikace v poradenské práci – verbální, nonverbální.
 17. Intervenční plán změny – holistický aspekt individuálního plánování. Podpůrná opatření ve školním prostředí.
 18. Strategie intervenci dětí s problémy/poruchami chování z pohledu psychologických teorií. Expresivní terapie.
 19. Behaviorální a kognitivní intervenční strategie u dětí s ADHD. Smlouva a její role v intervenci.
 20. Školní prostředí jako zdroj resilience v intervenci. Metody diagnostiky chování – domény.

 21. Literatura
  • Bechyňová, V. (2012) Případové konference. Praha: Portál.
  • Červenka, K., Vojtová, V. et al. (2013) Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MU.
  • Jůn, H. (2010) Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, s. r. o.
  • Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. (eds.). (2010) Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi Vyd. 2. Praha: Portál.
  • Musilová, M. (2010) Pedagogická diagnostika: teorie a její reflexe v praxi. 1. vyd. Olomouc:
  • Navrátil, P., Janebová, R. Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1. vyd., Hradec Králové: Gaudeamus.
  • Prokopová, J. (2010) I rodiče by měli dělat chyby. 1. vyd. Praha: Portál.
  • Recknagel, M. (2012) Jak komunikovat chytře: tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
  • Šauerová, M. (2011) Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra: European Science and Art Publishing.
  • Špatenková, N. (2004) Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada.
  • Vodáčková, D. (ed.) (2002) Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál.
  • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MU.
  • Vojtová, V., Pavlovská, M. (2013) Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MU.


Verze pro tisk

© 2010-2018