ZZ - doplňující, kvalifikační studium - volitený předmět A - Poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování

Okruhy k závěrečné zkoušce
Volitelný předmět A: Poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování
2016/17


 1. Vymezení specifických poruch učení (SPU), odlišení od poruch učení a jejich příčin.
 2. Legislativní rámec vzdělávání.
 3. Základní pojmy a definice SPU.
 4. Etiologie SPU, symptomatika poruchy učení a chování.
 5. Screening, depistáž a obligatorní diagnostika u žáků s SPU.
 6. Didaktika speciálně pedagogické podpory.
 7. Formy vzdělávání žáků se SPU a možnosti reedukace v ČR i v zahraničí.
 8. Metody rozvíjení oslabených funkcí u dětí předškolního věku.
 9. Projevy oslabení v rozvoji funkcí centrální nervové soustavy významných v počátcích vzdělávání (čtení, psaní, počítání).
 10. Vývoj zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, volních vlastností a motivace a jejich význam ve vzdělávání žáků se SPU.
 11. Orientace v prostoru, pravolevá orientace, lateralita.
 12. Intervenční přístup k vzdělávání žáků se SPU učitelé, rodina, terapeut, spolužáci, žák sám; škola, reedukační péče, zájmová činnost.
 13. Assessment – diagnostika-hodnocení v inkluzivní škole.
 14. Prevence poruch chování.
 15. Reedukační metody zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj motoriky, orientace v prostoru, rozvoj řeči.
 16. Speciální metody zaměřené na reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 17. Speciální metody zaměřené na reedukaci dyskalkulie, dyspraxie.
 18. Využití reedukačních metod v pedagogické praxi mateřských, základních, středních škol.
 19. Kompenzační a reedukační pomůcky.
 20. Problematika přístupů a strategií k dospělým jedincům s dyslexií.

Literatura
 • Bartoňová, M. (2005) Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2004) Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, s. 11-20.
 • Franková, A. (2012) Podmienky úspěšného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Brno: MU.
 • Franková, A. (2014) Prístupy k inkluzívnému vzdelavaniu žiakov s vývinovými poruchamui učenia z pohladu učitelov v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. Brno: MU.
 • Krejčová, L. (2013) Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál.
 • Pokorná, V. (1997) Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Vyd. 1. Praha: Portál. Zelinková, O. (2000) Poruchy učení. 5. vyd. Praha: Portál.


Verze pro tisk

© 2010-2018