Výzkumní pracovníci: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.


D1

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, Edukace jedinců s více vadami, Speciální andragogika

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-7392-094-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • SCHMID, T., PROCHÁZKOVÁ, L. Pflege und Betreuung im Spannungsfeld zwischen Nötigem, Wünschenswertem und Finanzierbarem. In Soziale Sicherheit 11/2006, s. 454-464

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4.

 • WETZEL, G., FEYRER, E., SCHMID, T., PROCHAZKOVA, L. Professionalisierung der Integrationsarbeit. In KOWARSCH, A., POLLHEIMER, K. (Hrsg.) Professionalisierung in pädagogischen Berufen. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2005, s. 311-323. ISBN 3-85119-299-0.

 • HORVATH, K., PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Ergebnisse einer Erhebung zur Lebenssituation von Asylwerberinnen und Asylwerbern zu Projektbeginn. In Don’t Wait (Hrsg.) Handbuch zur berufsbezogenen Beratung für Asywerberinnen und Asylwerber. Wien, 2005.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Doprovázení a poradenství na přechodu mezi školou a povoláním v Rakousku. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce. Sborník. Brno: Paido, 2003, s. 52-54. ISBN 80-7315-048-4.

 • PROCHAZKOVA, L. Sind ausländische Pflegekräfte für Österreich notwendig? In CliniCum 4/2004, Wien, 2004, s. 62.

 • PROCHAZKOVA, L. Begleitung und Beratung an der Schnittstelle Schule/Beruf in Österreich. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004, s. 31-35. ISBN 80-86633-17-9.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 333-342. ISBN 80-7315-071-9.

 • PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. (mehr oder weniger) integrative Ausbildungen in Österreich – Ist-Analyse. Bericht des Modul 1 der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft QSI. Wien, 2004.

Projekty:

 • 2005-2007

  • Donau-Entwicklungspartnerschaft – „Quality in Inclusion“, společenská iniciativa EQUAL

  • Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming, společenská iniciativa EQUAL

  • Neue Geschäftsfelder des ASBÖ in der Oststeiermark, projekt financovaný Arbeiter-Samariterbund Österreichs

  • "Geschäftsfelder" – Bedarfsanalyse in derzeitigen und möglichen Geschäftsfeldern des Arbeiter-Samariterbundes, projekt financovaný Arbeiter-Samariterbund Österreichs

 • 2002-2005

  • INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich, společenská iniciativa EQUAL

  • QSI – Qualitätsunterstützte Ausbildungen für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im Dritten Sektor, společenská iniciativa EQUAL

  • "gemeinsam erweitern", společně s ÖGB, projekt financovaný EU

  • "Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung", projekt financovaný GPA a AK

  • BAG – Berufsbilder und Ausbildungen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, společenská iniciativa EQUAL

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha, 13.-14.11.2007 – mezinárodní konference "Sociální služby v České republice v mezinárodním kontextu" ("Social services in the Czech Republic within an international kontext"). Příspěvek k situaci v oblasti sociálních služeb, jejich poskytování a financování, způsoby poskytování podpory v případě nemohoucnosti a zkušenosti s ní v Rakousku

Zahraničí

 • Rakousko: Laa an der Thaya, 29.-30.11.2007 – konference "Auswirkungen des Hausbetreuungsgesetzes 2007 auf die 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger" ("Důsledky zákona o domácí péči 2007 na 24-hodinovou péči o nemohoucí"), dialog forum s mezinárodní účastí. Vystoupení v úvodní diskusi na podiu a příspěvek na téma Současná situace v péči o staré, postižené a nemohoucí jedince v domácím prostředí ("Ist-Stand der Betreuung, die Rolle der Agenturen").

 • Německo: Berlin, 15.11.-17.11. 2007 – mezinárodní kongres "Sonderpädagogische Kompetenz – Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen" ("Pedagogická profesionalita a speciálně pedagogická kompetence před novými požadavky") na Humboldt Universität zu Berlin. Vystoupení v pracovní skupině E2 – Vítková, M., Procházková, L., Bartoňová, M. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě se zřetelem na strukturované studium bakalářské a navazující magisterské – Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Masterstruktur (publikováno ve sborníku 2008)

 • Německo: Stuttgart, 22.-26.10. 2007 – seminář s mezinárodní účastí konaný u příležitosti 10. výročí spolupráce mezi německou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko a Českou republikou v oblasti speciálního školství a podepsání dohody ministerstev o další spolupráci, účast na diskusi expertů u kulatého stolu.

 • Maďarsko: Budapešť, 4.-5.09.2007 – mezinárodní veletrh projektů "Creation of Opportunities and Jobs without Borders" (Vytváření příležitostí a zaměstnání bez hranic) organizovaný OFA Employment Promotion Public Benefit Copany (partner: International Visegrad Fund). Prezentace projektu INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich (Integrace mladých lidí s postižením v Dolním Rakousku) jako projektu společenské iniciativy EQUAL

Publikační činnost

 • PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, W. (Hrsg.) Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ, 2007, s. 139-161. ISBN-978-3-214-03863-X.

 • PROCHAZKOVA, L. Qualität in der Transnationalen Zusammenarbeit. Möglichkeiten und Barrieren. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: edition pro mente, 2007, s. 303-313. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Qualitätsmanagement – ausgewählte Instrumente. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: edition pro mente, 2007, s. 213-227. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Die zwei Gesichter der öffentlichen Beautragung. In Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Hrsg. abz*austria im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Schriftenreihe Band 3, Märkte, Wien, 2007, s. 35-43. ISBN 978-3-9502136-2-1.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Der Markt rund um Gender Mainstreaming. Die Besonderheiten der Nachfrageseite. In Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Hrsg. abz*austria im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Schriftenreihe Band 3, Märkte, Wien, 2007, s. 25-33. ISBN 978-3-9502136-2-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: seminář "Bazální stimulace, aktivace a komunikace", konaný dne 7.11.2008 příspěvek v plénu
  Dotek jako prostředek komunikace a stimulace

 • Brno: konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pedagogická fakulta MU, 17.09.2008 příspěvek ve workshopu s názvem
  "Dotek jako prostředek komunikace"

Zahraničí

 • Rakousko: Mezinárodní konference "Europäische Wege der beruflichen Integration" (Evropské cesty k profesní integraci), Vídeň,11.-12.11.2008, příspěvek ve workshopu s názvem
  "System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis" (Systém profesní integrace v České republice. Přehled o nabídkách a příklady z praxe)

 • Německo: Docentské dny k problematice vzdělávání osob s tělesným postižením, Würzburg, 9.-13.09.2008

 • Německo: Mezinárodní konference "Leben mit dem Anderssein im internationalen Kontext" (Život s odlišností v mezinárodním kontextu), Oldenburg, 4.-6.9.2008, příspěvek ve workshopu na téma
  BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. "Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen" (Nové trendy v profesní přípravě osob s postižením)

 • Rakousko: Mezinárodní konference "LehrerInnenbildung in Europa" (Vzdělávání učitelů v Evropě), Vídeň, 7.-9.5.2008, prezentace příspěvků v plénu s názvem
  BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. "LehrerInnenvorbereitung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf" (Příprava učitelů na PdF MU se zřetelem ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Organizace konferencí/workshopů

 • Rakousko: Mezinárodní konference "Europäische Wege der beruflichen Integration" (Evropské cesty k profesní integraci), Vídeň, 11.-12.11.2008, organizace a výstup ve workshopu s názvem
  "System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis" (Systém profesní integrace v České republice. Přehled o nabídkách a příklady z praxe)

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4.

 • PROCHAZKOVA, L. Dotek jako prostředek komunikace. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • PROCHAZKOVA, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, G., LUCIAK, M., SCHWINGE, M. (Hrsg.) Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2008, s. 561-568. ISBN 978-3-7815-1577-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHAZKOVA, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Pädagogische Hochschule Wien (Hg.) Lehrer/-innenbildung in Europa. Konferenzband. Wien: LIT Verlag GmbH, 2008, s. 28-34. ISBN-978-3-7000-0826-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Německo: Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma "Přechod ze školy do povolání u žáků s mentálním postižením." 11.-14.10. 2009, Stuttgart
  účast na exkurzích a diskusi expertů ze školských zařízení obou zemí, zástupců chráněných dílen, podniků a ministerstva školství spolkové země Bádensko-Württembersko.

 • Německo: docentské dny k problematice tělesně a kombinovaně postižených osob. 07.-10.10.2009. Berlín, Humboldt Universität. Vystoupení v plénu
  VÍTKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Vzdělávání speciálních pedagogů a učitelů na Masarykové univerzitě v České republice (Bildung von SonderpädagogInnen und allgemeinen PädagogInnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik),
  seznámení s výzkumným záměrem "Speciální vzdělávací potřeby v kontextu Rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání"

 • Turecko: mezinárodní konference The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“ Canakkale, 29.04.-04.05.2009. Vystoupení ve workshopu:
  BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. s. 170. ISBN 978-80-7392-094-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. s. 111-121. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SCHMID, T. Kindheit, Jugend und Behinderung, In KNAPP, G., SALZMANN, G. Kindheit, Gesellschaft und Soziale Arbeit. Lebenslagen und soziale Ungleichheiten von Kindern in Österreich. Klagenfurt - Ljubljana - Wien : Hermagoras Verlag / Mohorjeva založba, 2009. s. 444-467. ISBN 978-3-7086-0497-8.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SCHMID, T. Homecare Aid: A Challenge for Social Policy and Research. In RAMON, S., ZAVIRŠEK, D. (ed.) Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy: Comparative Research Perspektives. Ljubljana : Faculty od Social Work, 2009. s. 139-162. ISBN 978-961-6569-27-9.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. In Behinderte Menschen 4/2009. Graz, s. 11-15. ISSN 1561-2791.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 – 2013. In Educational Research Association. The First International Congress of Educational Research. Canakkale, 2009. ISBN 978-605-606-82-0-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., STRASSER, U., STEIN, A-D. (Hrsg.) Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2009. ISBN 978-3-7815-1558-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. Support of Pupils with Disabilities in the Transition from School to Work. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 393-401. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. The Support of Pupils with Disabilities during the Transition from School to Work. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 131-131, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině. Příspěvek
  PROCHÁZKOVÁ, L. Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zahraničí

 • Německo: docentské dny k problematice tělesně a kombinovaně postižených osob Konferenz der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik. 19.-23.09.2010, Münster, Katholische Hochschule NRW,

 • Rakousko: Kongres "Begleitende Hilfen 2010", Vídeň, 27.- 28.09.2010. představení VZ a navázání prvních kontaktů pro konferenci 2012

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a zahraničí. Trends in Vocational Counselling in the Czech Republic and Abroad. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením na přechodu mezi školou a zaměstnáním. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 245-252, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Attitudes of Employers to Employment of Persons with Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 353-359, 7 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Profesní orientace a poradenství pro žáky základních a středních škol. Vocational Orientation and Counselling for Pupils of Primary and Secondary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí s názvem „Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole“ VZ, PdF MU, 07.09.2011. Vystoupení v pracovní skupině, příspěvek s názvem
  PROCHÁZKOVÁ, L. Odlišnosti v přístupech k integraci žáků s tělesným postižením

Zahraničí

 • Německo: konference k problematice vzdělávání osob s tělesným postižením, Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik „KB2030“, 12.-14.09.2011, Landau (Německo) – příspěvek v plénu s názvem
  PROCHÁZKOVÁ, L. „Arbeit, Wohnen, Assistenz – Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Tschechien“ [Práce, bydlení, asistence – možnosti pro osoby s postižením v České republice]

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: konference v rámci VZ s názvem „Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole“ (konference s mezinárodní účastí). PdF MU, 07.09.2011

Publikační činnost

 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce – zkušenosti ze zahraničí. Integration of Persons with Disabilities at the Job Market – Experience from Abroad. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 113-122, 10 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. Influence of Multiple Sclerosis on Person´s Life. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 48. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. Influence of Multiple Sclerosis on Person´s Life. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 319-328. 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. ŘEZNÍČKOVÁ, I. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. Integrative Education of Students with Spinal Muscular Atrophy. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 50. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. ŘEZNÍČKOVÁ, I. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. Integrative Education of Students with Spinal Muscular Atrophy. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 343-353. 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Mladí lidé se zdravotním postižením na cestě za zaměstnáním. Young People with Disability on their Way to a Job. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 209-218, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání, 23.-24.5.2012, příspěvek
  PROCHÁZKOVÁ, L. Kompetence jako předpoklad pro začlenění

 • Brno: konference v rámci výzkumného záměru – Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, PdF MU, 12.09.2012, příspěvek
  PROCHÁZKOVÁ, L. Kompetence jako součást vzdělávání

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: workshop v rámci VZ s názvem Podpora a doprovod osob se zdravotním postižením při volbě profese a začlenění na trh práce (s doc. Z. Friedmannem), PdF MU, 12.09.2012

 • Německo: konference k problematice vzdělávání osob s tělesným postižením, Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik, 3.-5.9.2012, Oldenburg (Německo) – workshop s názvem Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsprozess – Schlüsselkompetenzen [Začleňování osob s postižením do pracovního procesu – klíčové kompetence]

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Projektové výučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy. Project Method Teaching Regarding Disabilities at Lower Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 83-91, 9 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6107-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Unterstützung der integrativen Bildung der Schüler mit spinaler Muskelatrophie. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 75-84. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten. In PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 71-82. ISBN 978-80-210-6107-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv informovanosti a podpory osob s psychickým onemocněním na jejich život a začlenění do společnosti. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of Success in Context with Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno : MU, 2012, s 173-183. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien. In ERDÉLYI, A., SCHMIDTKE H.-P., SEHRBROCK, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012. s. 295-305. ISBN 978-3-7815-1832-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SLEPIČKOVÁ, V. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2012. s. 89-96. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SLEPIČKOVÁ, V. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. s. 37. ISBN 978-80-7315-231-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 341-348, 8 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).

 • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s., od s. 86-104, 19 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Dospělé osoby s mentálním postižením. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s., od s. 141-164, 24 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti aktivizace seniorů a vymezení základních přístupů k osobám s demencí v seniorském věku. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities 1. vyd. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2013. 272 s., od s. 238-252, 15 s. ISBN 978-80-210-6306-8. MUNI/A/0709/2012. Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole.

 • ONDROVÁ, P., PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv roztroušené sklerózy na pracovní uplatnění. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 288-301, 14 s. ISBN 978-80-210-6515-6.zpět | následující


Verze pro tisk
© 2010-2018