Publikační činnost pracovníků VZ: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


D1

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

 • VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 380 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In VíTKOVÁ.M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 65-74. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Special Needs of Pupils in Context with Framework Education programme for primary education. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. 1. vydání, Brno: Paido, 2007, od s. 17-32. Edice pedagogické literatury. VZ MSM0021622443. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • VÍTKOVÁ, M Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Special Needs of Pupils in Context with Framework Education Programme for Primary Education. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 15-30. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví. / International Classifikation of Functioning, Disability and Health. In VÍTKOVÁ, M, et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 75-84. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BARTOŇOVÁ, M., MÜHLPACHR, P., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 6-8. ISSN 0323-0449.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 4/2007, roč. 17, s. 262-264. ISSN 1211-2720.

 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základní škole. In Komenský, odborný časopis pro základní školu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 131, 5, 2007, s. 9-15. ISSN 0323-449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M, VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v ČR. In Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčním prostředí. Zborník príspevkov z mezináronej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. Bratislava, Sapentia s.r.o. 2007, s 36-43. ISBN 978-80- 89229-06-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 118-119. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učen na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 61. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Anotace výzkumného záměru In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. The Dimension of Educational Work with Talented Pupils. Brno: MSD, 2007. CD ROM. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Anotace výzkumného záměru In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. The Dimension of Educational Work with Talented Pupils. Brno: MSD, 2007, s. 6-7. ISBN 978-80-7392-004-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, s. 13-26. ISBN 978-80-7315-150-8.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Pojetí integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků s SVP v evropské kontextu

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky vzdělávání žáků s SVP ve vztahu k RVP ZV

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • VÍTKOVÁ, M. Výuková videokazeta: Bazální stimulace.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 368 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

Kapitola v odborné knize:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 17-23 ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Autoregulativní učení, kooperace, sociální kompetence v inkluzivní škole. Selfregulated Learning, Cooperation, Social Competences in Inclusive School. in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 39-48 ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 229-240. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 17-24. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. in BIEWER, G., LUCIAK, M., SCHWINGE, M. Begegnung und Diferenz: Menschen - Länder - Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. ISBN 978-3-7815-1577-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. In Komenský 1/2008, roč. 133, s. 35. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. in SEEBAUER, R. Lehrer/innenbildung in Europa. Wien: Pädagogische Hochschule, 2008, s. 28-34. ISBN 978-3-7000-0826-2 (Österreich), ISBN 978-3-8258-1274-4 (Deutschland).

 • VÍTKOVÁ, M. Integration of talented and extremely talented basic school pupils as one of the aims of the research project. in ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, s. 5-14. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Integrace žáků nadaných a mimořádně nadaných na základné škole jako jeden z cílů výzkumného záměru. in ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, s. 5-14. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Centrum Educacji i Aktywizacji. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Bielsko-Biela, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Zespoly badawcze w projekcie naukowym „specjalne potrzeby uczniów w kontekscie Ramowego programu edukacyjnego ksztalcenia podstawowego 2007-2013“. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Bielsko-Biela, 2008, s. 59-62. ISBN 83-60430-91-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 85. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special needs of pupils in context with Framework education programme for primary education. in ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře k VZ MSM00211622443, s. 5-6. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, 87 s. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009, 450, v tisku

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2009. s. 142. ISBN 978-80-210-5074-7.

Kapitola v odborné knize:

 • VÍTKOVÁ, M. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. In VOJTOVÁ, V., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s.136-138. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Klasifikace ICF - zaměření na využívání kontextu životního prostředí. In HÁJKOVÁ, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 16-26. ISBN 978-80-80-904464-0-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. In HÁJKOVÁ, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 77-87. ISBN 978-80-80-904464-0-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In MÜHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009, s. 6-13. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Doctoral Study Programme Special Education. at the Faculty of Education at Masaryk University. In STANKOWSKI, A., TISOVIČOVA, A. Specjalne potrzeby educacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie - programy - perspektivy). Bielsko-Biala: Vyžsza Szkola Administraci, 2009, s. 21-27. ISBN 978-83-60430-13-2.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2009, s. 227-236. ISBN 978-80-7368-654-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. In VOJTOVÁ, V., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s.136-138. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

Rok 2010

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2010. s. 384. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Kapitola v odborné knize:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 13-22, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Vývoj a současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice, Německu a v Anglii (Wales) - komparativní studie. Development and Current Situation of Inclusive Education in the Czech Republic, Germany and England (Wales) - Comparative Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 41-52, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fourth Year of the Research Project. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 13-22, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Uvedení do speciální pedagogiky. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 179-191, 13 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Edukace jedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 213-233, 21 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 343-366, 24 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • MICHÁLKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu - emirické šetření. Access to Inclusive Education in Mainstream Schools - Empirical Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 43-59, 17 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální - kazuistika. Specific Aspects of Education of Students with Profound Disabilities in Special Schools - Case Study. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 63-70, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In LECHTA, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. od s. 169-182, 14 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 6-14, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5340-3.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu a v Anglii (Wales). In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : PdF MU, 134, 5, od s. 24-30, 7 s. 2010. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - čtvrtý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fourth Year of the Research Realization. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, od s. 15-25. 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Aspekty současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě legislativních podmínek a empirického šetření na základních školách. Implications of Current Situation of Inclusive Education in the Czech Republic Based on Legislation and Empirical Study in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 23 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. Bratislava : IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, 2010. od s. 212-220, 9 s. ISBN 978-80-89238-36-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Posílení přístupů k inkluzivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU. In Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. vyd. první. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. od s. 9-16, 8 s. ISBN 978-80-248-2324-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs support in inclusive education. In DRUGI, T., STANKOWSKI, A., GABRYS, K. (eds.). Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice : Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010. od s. 97-101, 5 s. ISBN 978-83-87819-10-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Výsledky ze 4. roku výzkumného záměru inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (ed.). Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. vyd. první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. od s. 18-27, 10 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M.Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vydání. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special Educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. 1. vyd. Brno : MU, 2011. ISBN 978-80-210-5693-0.

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno : MU, 2011. ISBN 978-80-210-5664-0.

Kapitola v odborné knize:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fifth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. 1. vydání. od s. 13-24, 12 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Resilience v dětském věku a její význam pro ranou podporu. Resilience in Children and its Importance for Early Intervention. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. 1. vydání. od s. 37-44, 8 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Vliv vybavenosti regionu na vzdělání a pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Influence of Civic Facilities of a Region on Education and Job Opportunities of Persons with Health Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. 1. vydání. od s. 265-276, 12 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Fifth Year of the Research Project. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Inclusive Education of Students with Health Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. od s. 13-24, 12 s. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Role neziskových organizací v životě člověka se zdravotním postižením. non-governmental organisations in the Liefe of Persons with Health Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Inclusive Education of Students with Health Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2011. od s. 187-200, 14 s. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Osoby s těžkým zdravotním postižením a práce – komplexní přístup. Persons with Multiple Disabilities at the Job Market – Comprehensive Approach. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. 1. vydání, s. 17-34. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. Study Programme Special Education for Teachers of Secondary Schools – Research Projekts. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU, 2011, 131-154 s. 24 s. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením – výzkumné šetření. Job Opportunities of Persons with Psysical Disabilities – Research. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU, 2011, 187-204 s. 17 s. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Pracovní rehabilitace u osob se souběžným postižením více vadami - výzkumné šetření. Work Therapy of Persons with Multiple Disabilities – Research. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU, 2011, 205-221 s. 17 s. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. In OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special Educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno: MU, 2011, od s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-210-5693-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. In OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special Educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno: MU, 2011, od s. 19-38, 20 s. ISBN 978-80-210-5693-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Sociálně pedagogická a speciálně pedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special Educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno: MU, 2011, s. 85-110, 25 s. ISBN 978-80-210-5693-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. et. al. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Brno: MU, 2011. od s. 16-23, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5663-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fifth Year of the Research Realization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 13-24. 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a na praktických školách. Strategies in Preparation of Future Teachers of Students with Special Educational Needs in Vocational Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 72-72. 1 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Fifth Year of the Research Realization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 13-24. 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Strategie v přípravě učitelů pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na odborném učilišti a na praktických školách. Strategies in Preparation of Future Teachers of Students with Special Educational Needs in Vocational Education. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 550-569. 20 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M..Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostrava, 2011. (v tisku)

 • VÍTKOVÁ, M. Resilience in children and its importance for early intervention. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21. Health Literacy through Education. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 161-167, 7 s. ISBN 978-80-7392-182-8 (MSD), ISBN 978-80-210-5720-3 (MU).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educationa Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2011. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educationa Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. s. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vydání. 1. díl. Brno : MU, 2012. s. ISBN 978-80-210-5995-5.

 • OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. 1. vydání. 2. díl. Brno : MU, 2012. s. ISBN 978-80-210-5996-2.

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání na středních školách. In LECHTA, V. (ed.) Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Sixth Year of the Research Project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 13-25, 13 s. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Sixth Year of the Research Project. In FRIEDMANN, Z. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Brno: Paido, 2012, od . s. 13-25, 12 s. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 15-22. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Funkce speciálněpedagogické podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. The Function of Special Educational Suppport for Children with Special Educational Needs. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 23-34. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Význam intervence a podpory dětí s těžkým postižením v raném věku. The Imporantce of Intervention and Support for Children with Profound Disabilities a tan Early Age. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. 35-52. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Special Education Support for Children with Special Educational Needs in Preschool Age. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 21-30. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education for Children with Special Educational Needs. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 31-42. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika přístupu k dětem s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. Approaches to Children with Physical Disabilities and Multiple Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 181-198. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: MU, 2012, s. 9-14. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Podpůrný program pro žáky s tělesným a přidruženým mentálním postižením – přístupy v České republice a v Německu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2012. od s. 51-68, 17 s. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210- 6057-9 (MU).

 • VÍTKOVÁ, M. Aktuální problémy profesní přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Current Issues of Professional Preparation of Pupils with Special Educational Needs and their Opportunities at the Job Market. In FRIEDMANN, Z. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Brno: Paido, 2012, od . s. 41-56, 15 s. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In PANČOCHA, K. et. al. . 1. vydání. Brno: MU, 2011. od s. 16-23, 8 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Sixth Year of the Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 15-27. . ISBN 978-80-7315-231-4.

 • VÍTKOVÁ, M., KYZLINKOVÁ, J. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. Specifics in Preparation for State School Leaving Examen sof students with Physical impairments. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 41. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M., MIKUŠKOVÁ, P. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. School Educational Programme for the Study Programme Manufacturer of Wicker. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 42. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

 • VÍTKOVÁ, M., BEDNARSKA, D. využití modifikované metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. Utilization of Modifited Good Start Method for Pupils in Special Schools. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 73. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education - the Sixth Year of the Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., KYZLINKOVÁ, J. Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením. Specifics in Preparation for State School Leaving Examen sof students with Physical impairments. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., MIKUŠKOVÁ, P. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. School Educational Programme for the Study Programme Manufacturer of Wicker. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • VÍTKOVÁ, M., BEDNARSKA, D. využití modifikované metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální. Utilization of Modifited Good Start Method for Pupils in Special Schools. In VÍTKOVÁ, M. FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, s. ISBN 978-80-210-5941-2.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

 • FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4 (plné znění článku na CD ROM, ISBN 978-80-210-5941-2).

 • FRIEDMANN, Z., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012. CD ROM. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • NOVÁKOVÁ, Z., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

Kapitola v distančním textu:

 • VÍTKOVÁ, M. Teoretická východiska speciální pedagogiky. Theoretical Bases of Special Education. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Special Educational Support for Individuals with Special Educational Needs. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Sociálně pedagogická a speciálněpedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika v edukaci žáků s tělesným postižením a jejich uplatnění na trhu práce. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora dětí v předškolním věku. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Tělesné postižení a souběžné postižením více vadami. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • VÍTKOVÁ, M. Význam intervence a podpory dětí s těžkým postižením v raném věku In NOVÁKOVÁ, Z., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

Rok 2013

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU. 2013. 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8 (Paido), ISBN 978-80-7315-246-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovním uplatněním. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • OŠLEJŠKOVÁ., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, 310. s. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinants of Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2013. s. 319. ISBN 978-80-7315-245-1.

Kapitola v odborné knize:

 • VÍTKOVÁ, M. Reflection of Inclusion in Education of Children with Physical Disabilities. In LECHTA, V., KUDLÁČOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of the 21st Centure in Correlative Scientific Fields (How to Tern Risks into Chances). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH International Publishers, 2013, s. 138-143. ISBN 978-3-631-64835-3. 1. vyd. Bratislava: VEDA, SAS Publishing House. Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 138-143. ISBN 978-80-224-1336-7.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of pupils in the context of framework education programme for basic education. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.) Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vyd. Bad Heilbrun: Klinkhardt, 2013, s. 179-183. ISBN 978-3-7815-1944-2.

 • VÍTKOVÁ, M. Koncept bazální stimulace a její využití při edukaci jedinců s těžkým postižením. In VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. 5. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Parta: 2013, s. 271-278. ISBN 978-80-7320-187-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluze žáků nadaných a mimořádně nadaných do školy hlavního vzdělávacího proudu – jeden z cílů výzkumného záměru. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. et al. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách zaměřeno na přírodovědu a matematiku. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 21-30. ISBN 978-80-7315-244-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Seventh Years of the Rasearch project In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 11-12. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí – školní klima, inkluzivní vyučování heterogenita ve škole, inkluzivní didaktika. Theory and Practice in Deevelopment of Inclusive School in the Czech Republic nad Abroad – School Climate, Inclusice Education, heterogenity in School, Inclusive Didactis In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Anylysis of Determinant sof Inclusive Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 43-55. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – the Seventh Years of the Rasearch project. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of pupils with special educational needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 17-32. ISBN 978-80-7315-246-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe ve vývoji inkluzivní školy u nás a v zahraničí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of pupils with special educational needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 35-49. ISBN 978-80-7315-246-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy v zařízeních sociálních služeb pro mladé dospělé s těžkým zdravotním postižením. Education, Intervention and Therapy in Social Care Institutions for Young Adults with Profound Disabilities. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 122-140. ISBN 978-80-210-6306-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe inkluzivní didaktiky se zřetelem na inkluzivní, otevřené a projektové vyučování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 304 -311. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • VÍTKOVÁ, M., VRÁTNÁ, J. Specifika projektového vyučování na základní škole praktické. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 203 - 220. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • GREGOROVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Realizace kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro děti se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 112 -121. ISBN 978-80-210-6515-4.

 • VÍTKOVÁ, M. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Final Year of the Research Projectpecial Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education – Final Year of the Research Projectv In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: Internationale Perspektives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6637-3.

 • VÍTKOVÁ, M. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In SAYOUD, SOLÁROVÁ, K., VRUBEL, M. a kol. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. Grantový projekt ze specifického výzkumu pro rok 2013. 1. vyd. Brno: MU 2013, s. 7-17, 10 s. ISBN 978-80-210-6674-8.

 • VÍTKOVÁ, M. Současná vzdělávací politika vedoucí k inkluzi ve Švédsku, Velké Británii, v Německu a v České republice. Current Education Policy Leading to Inclusion in Sweden, Great Britaian, Germany, and in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools . Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 11-18. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Conditions for Teaching Pupils with Special Educational Needs in Primary Schools. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 19-30. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Speciálněpedagogická podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole hlavního vzdělávacího proudu. Special educational Support for Pupils with Special Educational Needs in Mainstream School. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools . Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 31-38. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků s tělesným postižením. Specific Features in Teaching Pupils with Physical Disabilities. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools . Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 173-190. ISBN 978-80-210-6646-5.

 • VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vyučování a inkluzivní didaktika se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Inclusive Teaching and Inclusive Didacties for Pupils wih Special educational Needs in Mainstream Schools. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 31-44. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podmínky ke vzdělávání. The Range of Pupils with Special Educational Needs – Educational Conditions. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. s. 95-104. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Žáci s epilepsií ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Pupils with Epilepsy in Mainstream School. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 145-156. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Individuální podpora učení ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Individual Support for Learning in Mainstream Schools. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulativnímu učení. Didactic issues for Cooperative and Self-Directed Learning. In BARTOŇOVÁ M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 219-234. ISBN 978-80-210-6678-6.

 • VÍTKOVÁ, M. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. The Internationale Classification of Functioning, Disability and Health. In OŠLEJŠKOVÁ, VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 25-30. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Prostředky ucelené rehabilitace. Comprehensive Rehabilitations Ressources. OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. In OŠLEJŠKOVÁ, VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 31-38. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Školský zákon, Antidiskriminační zákon, Zákon o sociálních službách. Education Act, Anti-Dicrimination Act, Social Sevices Act. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 57-68. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Okruh žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. The Range of Pupils with Severe and Multiple Disabilities. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 107-112. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Žáci s tělesným postižením. Pupils with Physical Disabilities. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 155-176. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Přístupy k edukaci dětí a žáků s těžkým postižením v Německu. Approches to Teaching Children and Pupils with Severe Disabilities in Germany. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 193-206. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Přístupy k edukaci dětí s těžkým postižením v raném a předškolním věku. Approches to Teaching Children with Severe Disabilities in Early and Preschool Age. OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 207-216. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Specifika edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením v základní škole speciální. Specific Features in Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 233-250. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • VÍTKOVÁ, M. Koncept bazální stimulace. Basal Stimulation Concept. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Condition and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools . MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013, s. 251-262. ISBN 978-80-210-6673-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. In Speciální pedagogika. Praha:PedF UK, 2013, ročník 23, číslo 2, s. 134-142. ISSN 1211-2720.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – sedmý rok realizace výzkumného záměru. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. (eds.). Současné trendy výchovy ke zdraví. Contemperorary Trends in Education for Health. Sborník příspěvků. Proceedings. Brno: MU, 2013, s. 9-22. ISBN 978-80-210-6316-7.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru (Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání). In Podpora integrativního vzdělávání v Praze. Sborník příspěvků z konferencí projektu Integrace. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013. s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6.

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání – parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Sborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: UK PdF, ISBN 978-80-89239-87-3. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: PdF Ostravské univerzity. 2013. ISBN 978-80-7464-232-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s LMP v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. (Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání). In Podpora integrativního vzdělávání v praxi. Sborník příspěvků z konferencí projektu Integrace. Praha : Magistrát hlavního města Prahy. 2013. ISBN 978-80-60-5261-6.Verze pro tisk

© 2010-2018