Publikační činnost pracovníků VZ: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.


D1 od r. 2009

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHAZKOVA, L. Qualität in der Transnationalen Zusammenarbeit. Möglichkeiten und Barrieren. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: Edition pro mente, 2007, s. 303-313. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007, s. 183-197. ISBN 978-80-7392-012-8.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Qualitätsmanagement – ausgewählte Instrumente. In EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.) Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: edition pro mente, 2007, s. 213-227. ISBN 978-3-901409-88-2.

 • PROCHAZKOVA, L., SCHMID, T. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, W. (Hrsg.) Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ, 2007, s. 139-161. ISBN-978-3-214-03863-X.

 • LENGAUER, S., PROCHAZKOVA, L. Die zwei Gesichter der öffentlichen Beautragung. In Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Hrsg. abz*austria im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming. Schriftenreihe Band 3, Märkte, Wien, 2007, s. 35-43. ISBN 978-3-9502136-2-1.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4.

 • PROCHAZKOVA, L., VÍTKOVÁ, M. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, G., LUCIAK, M., SCHWINGE, M. (Hrsg.) Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2008, s. 561-568. ISBN 978-3-7815-1577-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHAZKOVA, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Pädagogische Hochschule Wien (Hg.) Lehrer/-innenbildung in Europa. Konferenzband. Wien: LIT Verlag GmbH, 2008, s. 28-34. ISBN-978-3-7000-0826-2.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Dotek jako prostředek komunikace. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vydání. Brno: MSD, 2009, 170 s. ISBN 978-80-7392-094-4.

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, 2009, s. 111-121. 160 s. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. Support of Pupils with Disabilities in the Transition from School to Work. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání, 393-402. 443 s. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., STRASSER, U., STEIN, A-D. (Hrsg.) Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. Bad Heilbronn: Klinkhardt, 2009, s. 109-116. 336 s. ISBN 978-3-7815-1558-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. In Behinderte Menschen 4/2009, Graz, s. 11-15. ISSN 1561-2791.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. Support of Pupils with Disabilities during Transition from School to Work. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009, s. 131, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In Educational Research Association. The First International Congress of Educational Research. Canakkale, 2009. 270 s. ISBN 978-605-606-82-0-1.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora žáků s postižením na přechodu mezi školou a zaměstnáním. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 245-252, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Attitudes of Employers to Employment of Persons with Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 353-359, 7 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Profesní orientace a poradenství pro žáky základních a středních škol. Vocational Orientation and Counselling for Pupils of Primary and Secondary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a zahraničí. Trends in Vocational Counselling in the Czech Republic and Abroad. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5536-0.

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce - zkušenosti ze zahraničí. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 113-122, ISBN 978-80-210-5602-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Mladí lidé se zdravotním postižením na cestě za zaměstnáním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 209-218. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PROCHÁZKOVÁ, L., ŘEZNÍČKOVÁ, I. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno : Paido, 2011. s. 343-353. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno : Paido, 2011. s. 319-328. ISBN 978-80-7315-216-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PROCHÁZKOVÁ, L., ŘEZNÍČKOVÁ, I. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vydání. Brno : Paido, 2011. s. 50. ISBN 978-80-7315-215-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vydání. Brno : Paido, 2011. s. 48. ISBN 978-80-7315-215-4.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5848-4

 • PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6107-1.

Kapitola v odborné knize:

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Projektové vyučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy. In VÍTKOVÁ, M., BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno : Paido, 2012. s. 83-91. ISBN 978-80-7315-235-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Unterstützung der integrativen Bildung der Schüler mit spinaler Muskelatrophie. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 75-84. ISBN 978-80-210-5848-4.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten. In PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 71-82. ISBN 978-80-210-6107-1.

 • PROCHÁZKOVÁ, L. Vliv informovanosti a podpory osob s psychickým onemocněním na jejich život a začlenění do společnosti. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of Success in Context with Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno : MU, 2012, s 173-183. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PROCHÁZKOVÁ, L. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien. In ERDÉLYI, A., SCHMIDTKE H.-P., SEHRBROCK, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012. s. 295-305. ISBN 978-3-7815-1832-2.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SLEPIČKOVÁ, V. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2012. s. 89-96. ISBN 978-80-210-5941-2

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PROCHÁZKOVÁ, L., SLEPIČKOVÁ, V. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. s. 37. ISBN 978-80-7315-231-4.Verze pro tisk

© 2010-2018