Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.


D1
od 1.1. 2009

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In MUHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. 1.vyd. Brno: MSD spol. s.r.o., 2007. s. 159-170, ISBN 978-80-7392-01.

Článek v recenzovaném časopise:

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace, leden 2008. ISSN 1211-4669.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PANČOCHA, K. Závislostní chování u osob s postižením. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Brno : MSD spol. s.r.o., 2007. s. 103-117. ISBN 978-80-86633-92-3.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky. PdF MU, 2007. Brno: MSD Brno, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • VAĎUROVÁ, H., PANČOCHA, K. Learning Difficulties and Emotional /Behavioral Disorder In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3 Essay Selection, MSD, Brno 2008, ISBN 978-80-7392-059-3

 • PANČOCHA, P. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. s. 31-38

Článek v recenzovaném časopise:

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace, 2/2008. ISSN 1211-4669. s. 52-66.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PANČOCHA, K. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido: 2008. ISBN 978-80-7315-167-6. CD-ROM

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 31-39. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 128-129, 2 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Odborná kniha:

 • PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 185 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

Kapitola v odborné knize:

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. Analysis of Inclusive Enviroment at Primaty Schools throught Index for Inclusion. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 25-40, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Připravenost na inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogických pracovníků. Readiness for Inclusive Education from the Perspective of Educators. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 53-63, 11 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. Determinants of Inclusive Education in Mainstream School Teachers. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 15-31, 17 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PANČOCHA, K. Etika výzkumu ve speciální pedagogice. In Etika ve vědách o výchově. 1. vydání. Olomouc : ČPdS, 2010. od s. 342-348, 7 s. ISBN 978-80-244-2654-9.

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013Verze pro tisk

© 2010-2018