Publikační činnost pracovníků VZ: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph. D.


D1

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph. D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • HANUŠOVÁ, S., MLÝNKOVÁ, R. Problematika výuky angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 167-182, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151621

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 133-146, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151621

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HANUŠOVÁ, S., MLÝNKOVÁ, R. Problematika výuky angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učenína základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. ISBN 9788073151508

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učenína základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. ISBN 9788073151508

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. eds. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 89 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • HANUŠOVÁ, S. Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J. et al.Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008. s. 175-181. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido, Brno), 978-80-210-4708-2 (MU Brno).

 • HANUŠOVÁ, S. Developing communicative competence in learners with specific learning difficulties. Rozvíjení komunikativní kompetence žáků se specifickými poruchami učení. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.). Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 59-68. ISBN ISBN 978-80-210-4782-2

Článek v recenzovaném časopise:

 • HANUŠOVÁ, S. Učební styly a strategie ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In Komenský, 2008, roč. 132, č. 5, s. 25 -30. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HANUŠOVÁ, S. Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 47 - 55, 8 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 47 - 55, 8 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. eds. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 89 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • HANUŠOVÁ, S. a kol. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.

Kapitola v odborné knize:

 • HANUŠOVÁ, S. Drama Techniques in Developing Foreign Language Speaking Skills in Learners with Specific Learning Difficulties. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Drama Techniques in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. od s. 62 - 74, 13 s. Publikace Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. Development of Communicative Competence in a Foreign Language in Pupils with Specific Learning Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 301-310. 10 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • HANUŠOVÁ, S. Foreign language teaching and learning at an early age. Lingua Viva, České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 5, 8, od s. 9-16, 8 s. ISSN 1801-1489. 2009.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HANUŠOVÁ, S. Dramatické techniky v rozvoji cizojazyčného mluvního projevu u žáků se specifickými poruchami učení. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.

 • COLLINS, R. C., HANUŠOVÁ, S. Modeling Action Research in a Teacher-training Program. VIEWS (VIenna English Working Papers), Vienna: University of Vienna, 18, 3, od s. 56-58, 3 s. 2009.

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

 • HANUŠOVÁ, S. Rozvoj komunikativní kompetence v cizím jazyce u žáků se specifickými poruchami učení. Development of Communicative Competence in a Foreign Language in Pupils with Specific Learning Difficulties. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 112-112, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • HANUŠOVÁ, S. Individuální zvláštnosti žáka v cizojazyčném vyučování. Individual Learner Differences in Foreign Language Teaching. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 217-224, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • HANUŠOVÁ, S. Individual differences in foreign language learners. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 38-45, 8 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • HANUŠOVÁ, S. English Language Teaching to Gifted, Talented and Advanced Pupils. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 90-107, 18 s. ISBN 978-80-210-5375-5

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s., 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • HANUŠOVÁ, S. Modern Approaches to Assessment of Pupils with Specific Learning Difficulties in Foreign Language Teaching. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 68-83, 14 s. ISBN 978-80-210-5664-0.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • HANUŠOVÁ, S. Příprava učitelů angličtiny pro práci s dyslektickými žáky v evropském kontextu. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 9-35, 27 s. ISBN 978-80-210-6024-1.Verze pro tisk

© 2010-2018