Publikační činnost pracovníků VZ: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.


D1

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Jazykové portfolio pro Rusko jako nástroj hodnocení a rozvíjení žáka. In HANUŠOVÁ, S., HAVLÍČKOVÁ, H. (eds.) Portfolio v cizojazyčném vyučování – krok ze školy do života 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. od s. 77-88, 12 s. Sborník prací PdF MU, svazek 312, řada ciz.jaz.13. ISBN 978-80-210-4480-7

 • GRENAROVÁ, R. Problematika výuky ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 193-214, 21 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 133-146, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151621

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Partial results from the project Language and communication mapping the teaching of russian as foreign language to pupils with specific learning disorders in the Czech Republic. In STEFANSKIJ, E. E. (ed.) Jazyk na perekrjostke kultur. Samara : Samar. gumanit. akad., 2007, s. 225-230. ISBN 978-5-98996-059-0.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • GRENAROVÁ, R. Problematika výuky ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 193-214, 21 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV Brno : Paido, 2007. Edice pedagogické literatury., ISBN 9788073151621, s. 133-142

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Razvitije kommunikativnych sposobnostej u učenikov so specifičeskimi potrebnostjami při pomošči klassičeskich i alternativních metod i strategij v obučenii russkomu jazyku. Rozvoj komunikativních dovedností u žáků s SPU pomocí klasických i alternativních metod a postupů ve výuce ruštině. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2008, s. 41-51. ISBN 80-210-4782-2.

 • GRENAROVÁ, R. Problematika počáteční výuky jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností – výsledky výzkumu. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, s. 197-210. ISBN 978-80-210-4708-2.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Ruský jazyk a komunikace ve výzkumném záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In XXVI. International Colloquium on the management of educational process. Brno : UO, 2008, 10 s. ISBN 978-80-7231-511-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • GRENAROVÁ, R. . Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností - výsledky výzkumu. The initial stage of teaching Russian in classes with pupils with communication ability disturbance - research results. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno : Paido, 2008, 18. s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2008, 124 s. ISBN 80-210-4782-2.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení – výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje. Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties – Results of a Research Conducted in the Second Grade of Primary Schools in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 289-300. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Interkulturní komunikace, integrace a edukace sociálně znevýhodněních žáků-cizinců z východní Evropy v Jihomoravském kraji. Intercultural Communication, Integration and Education of Socially Disadvantaged Pupils-Foreigners from Eastern Europe. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 103-114. 12 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 163-176. 14 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení – výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje. The Topic of Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties – Results of a Research Conducted in the Higher Primary Schools in the South Moravian Region. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 105-105, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. Pupils with Sociocultural Disadvantage and Foreign Language Teaching. In VITKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R. Razvitije navykov čtenija u češskich staršeklassnikov so specifičeskimi obrazovateĺnymi potrebnosťami na načaĺnom etape obučenija russkomu jazyku kak vtoromu (v zerkale prinatoj reformy prosveščenija). In BERARDI, C. et all. Russkij jazyk i mnogojazyčnaja Jevropa. Bologna : CLUEB, 2009, s. 167-176. ISBN 978-88-491-3235-9.

 • GRENAROVÁ, R. Semantizacija obraznych i kulůturno-istoričeskich elementov v sravniteĺnych frazeologizmech na zaňatijach po russkomu jazyku kak inostrannomu. In PALINSKI, A., ZENTALA, G. Sovremennyje problemy glottodidaktiki. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 35-45. ISBN 978-83-7338-482-8.

 • GRENAROVÁ, R. Mir čeloveka i mir životnych v ustojčivych verbaľnych sravnenijach s animalizmami i s sojuzom kak při izučeniji russkogo jazyka kak inostrannogo. In Russkij jazyk v sovremennom mire: tradiciji i innovaciji v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo i v perevode. Moskva – Saloniki : MGU, 2009, 184-190. ISBN 978-5-87449-085-x.

 • GRENAROVÁ, R. Rozvoj fonetické a fonologické kompetence ve výuce ruštině u žáků s narušenou komunikační schopností. In HÁJKOVÁ, E., VÝMOLOVÁ, R. (eds.). XXVII Internacional Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

 • GRENAROVÁ, R. Mentaĺnosť i formirovanije kommunikativnoj, lingvističeskoj, sociolingvističeskoj i mežkuĺturnoj kompetencij u češskcih studentov so specifičeskimi potrebnostťami v obučenii russkim frazemam. In Jazyk i mentaľnosť. Almaty : Kazak universitští, 2009, s. 151-156. ISBN 9965-30-770-9.

 • GRENAROVÁ, R. Integrace rusky mluvících žáků-cizinců ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v české škole. In KORYCANKOVA, I. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IX. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 203-214. ISBN 978-80-210-5057-0.

Rok 2010

Odborná kniha:

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 68-89. ISBN 978-80-210-5375-5.

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Výzkum kulturních, sociálních a lingvistických bariér u žáků-cizinců z východní Evropy na 1. a 2. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Research on Cultural, Social and Linguistic Barriers in Pupils-Foreigners form Eastern Europe in Primary Schools in the South Moravian Region. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2010. od s. 153-166, 14 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R., HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2010. 1. vydání. od s. 31-45, 15 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • GRENAROVÁ, R. Rezultaty issledovanij – odaronnyj učenik v obučeniji russkomu jazyku. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 68-89. ISBN 978-80-210-5375-5.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Inovační metody ve vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy. Innovative Methods in teaching Russian in Primry School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2010, 24 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u nadaných a mimořádně pokročilých žáků - výsledky výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010. 1. vydání. s. 77-87. 11. s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • GRENAROVÁ, R. Vliv mateřského jazyka a rusko-české jazykové interference v počáteční etapě výuky ruskému jazyku v inkluzívní škole – výsledky výzkumu. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. CD-ROM. Brno: University of Defence Faculty of Economics and Management, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u nadaných a mimořádně pokročilých žáků - výsledky výzkumu. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010. 1. vydání. s. 11. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Mimořádně nadaní žáci v ruskojazyčných soutěžích a v ruskojazyčné výuce - výsledky výzkumu na úrovni základního školství v Jihomoravském kraji. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 233-247. 15 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R, HANUŠOVÁ, S., JANÍKOVÁ, V., KYLOUŠKOVÁ, H. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 205-218. 14 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Ocenka v obučeniji russkomu jazyku u učenikov so specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. Brno: MU, 2011, s. 45-67. ISBN 978-80-210-5664-0.

Článek v recenzovaném časopise:

 • GRENAROVÁ, R. Komponenty kulturologického výkladu ve výuce ruštině. In Pedagogická orientace, Brno : Čsps. 2007. roč. 17, č, 4, od s. 15-27, 13 s. ISSN 1211-4669.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Izučenije russkogo jazyka kak inostrannogo u češskich učenikov so specifičeskimi trudnostami v obučeniji. In VERBICKAJA, L. A., LU, LIMIN, JURKOV, E. E. Russkij jazyk i literatura vo vremeni i prostranstve. Shanghai: Shanghai foreign Language education Pres, 2011, s. 379-385. ISBN 978-7-5446-2255-4.

 • GRENAROVÁ, R. Nadaní žáci ve výuce ruskému jazyku – výzkumný projekt. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 411-420. ISBN 978-80-7231-812-4.

 • GRENAROVÁ, R. Výzkum jazykové interference u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruštině In STEFANSKIJ, E. E. Jevropejskaja mentalnost skvoz prizmu jazyka. Samara: Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2011, s. 151-157. ISBN 978-5-98996-096-5.

 • GRENAROVÁ, R. Didaktičeskaja teatralizovannaja igra na uroke russkogo jazyka u češskich učenikov so specifičeskimi potrebnostami. In QUERO GERVILLA, E.F., BARROS GARCÍA, B., KOPYLOVA, T. R. at al. Lengua Rusa, Visión del Mundo y Texto. Russkij jazyk, mentalnost, tekst. Granada: Sección Departamental de Filología Eslava, 2011, CD ROM 7 s. ISBN 978-84-615-1702-2.

 • GRENAROVÁ, R. Hodnocení a diferencovaný přístup k žákům s SPU ve výuce ruskému jazyku v pedagogickém výzkumu. In LUCKÁ, M. Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. Zborník príspevkov konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis © 2011, 2011, s. 56-62. ISBN 978-80-8082-509-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • GRENAROVÁ, R. Nadaní žáci ve výuce ruskému jazyku – výzkumný projekt. In XXIX International Colloquium on the management of Educational Process. Brno: UO, 2011, s. 29. ISBN 978-80-7231-779-0.

 • GRENAROVÁ, R. Hodnocení a diferencovaný přístup k žákům s SPU ve výuce ruskému jazyku v pedagogickém výzkumu. In Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 12. ISBN 978-80-8082-478-5.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 158 s. ISBN 978-80-210-5664-0.1

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • GRENAROVÁ, R. Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení. Specifics of Reading Comprehension in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 257-272, 17 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení. Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 179-190, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • GRENAROVÁ, R. Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 88-125. ISBN 978-80-210-6024-1.

 • GRENAROVÁ, R. Results from the two projects in part “Language and communication” mapping the teaching of Russian as foreign language to pupils with specific learning difficulties in the Czech Republic. In HORVÁTHOVÁ, B. New directions in teaching foreign languages. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 29-48. ISBN 978-80-210-6003-6.

Článek v recenzovaném časopise:

 • GRENAROVÁ, R. Interaktivnyje metody obučenija učenikov ne tolko so specifičeskimi trudnostami russkojazyčnomu obščeniju. In Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Internet, 2012, roč. 2012, 5.2012, s. 423-428. ISSN 0239-3506.

 • GRENAROVÁ, R. Research of teaching Russian language as foreign language to learners with specific learning difficulties. In Educational Alternatives, Volume 10, Part 1, 2012, s. 278-286. ISSN 1313-2571.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • GRENAROVÁ, R. Jak hodnotíme žáky se specifickými poruchami učení v inkluzivní cizojazyčné výuce. In POKRIVČÁKOVÁ, S. Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Nitra : PF UKF v Nitre, 2012, s. 34-43. ISBN 978-80-558-0184-1.

 • GRENAROVÁ, R. Výzkumné šetření mezi učiteli ruského jazyka k hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v kontextu integrace a inkluze. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita Obrany, 2012, s. 1-7. ISBN 978-80-7231-865-0.

 • GRENAROVÁ, R. Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Výzkum – teorie – praxe – profesní příprava. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 121-128, ISBN 978-80-210-5876-7.

 • GRENAROVÁ, R. Výsledky výzkumného šetření k problematice vyučování ruskému jazyku u žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v kontextu inkluzívního vzdělávání v České republice. In KORYČÁNKOVÁ, S. Aktualnyje problémy obučenija russkomu jazyku X. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 527-537. ISBN 978-80-210-5991-7.

 • GRENAROVÁ, R. Učíme se s Mášou – didaktická jazyková hra ve výuce ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení. In JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Z., SOKOLOVÁ, L. Rozvíjanie cudzojazyčných zručností dětí v školskom a v rodinnom prostredí. Bratislava : Havava, s.r.o., 2012, s. 30-43. ISBN 978-80-971123-0-1.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.Verze pro tisk

© 2010-2018