Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.


D1

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z. - LAZAROVÁ, B. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. /Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

Článek v v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Podpora zaměření žáků k technickým oborům a řemeslům. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, č. 51 s. 34-38. ISSN 1214-7230

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. Technické centrum pro mládež – možnost nebo utopie? In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové, Gaudeamus 2007, s. 57-62. ISBN 978-80-7041-764-5.

 • FRIEDMANN, Z. Úloha učitele předmětů technického charakteru v procesu profesní orientace žáků. In XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany 2007, s. 64. ISBN 978-80-7231-228-3.

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace a řemesla. In XX. Didmattech. Monografie z mezinárodní vědecko-odborné konference. Olomouc: Votobia 2007, s. 590-593. ISBN80-7220-296-0.

 • FRIEDMANN, Z. Elementární technické vzdělávání jako základ perspektivního profesního uplatnění. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD s.r.o., 2007, s. 14-17. ISBN 978-80-7392-003-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro obory technického charakteru a řemesla. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 77-81. CD. ISBN 978-80-7315-150-8.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. základní dílo. Praha : Raabe, 2007. 150 s. ISBN 1802-4513.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (et al.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 341- 350. ISBN 978-80-7315-170-6.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. Orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k profesím technického charakteru – dílčí výsledky výzkumu. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: PedF UHK, 2008, s. 34-38. ISBN 978-80-7041-154-4.

 • FRIEDMANN, Z. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách - dílčí výsledky výzkumného šetření. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2008, s. 58-61. ISBN 978-80-7220-311-6.

 • FRIEDMANN, Z. Technické vzdělávání, základní školy a profesní orientace. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 69-74. ISBN 978-80-7231-511-6.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Školní poradenství – téma pro (nejen) psychologické vzdělávání učitelů. In Psychologie ve vzdělávání. Plzeň: ZČU, 2008.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Role of Basic School in Vocational Guidance for Pupils: On the Situation in the Czech Republic. In ICES 08, Fakulty of Education Eastern Mediterranean University Famagusta North Cyprus: 2008, s. 16-20.

 • FRIEDMANN, Z. Technické vzdělávání v základních školách a jeho význam pro profesní orientaci. In Moderní technologie ve výuce. Brno: 2008, PedF MU.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ – aktualizace 2008. Praha: Raabe, 2008, 82 s. ISBN 1802-4513.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Role školy v profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – případové studie. The Role of School in Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs – Case Studies. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 403-418, 16 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory v Jihomoravském kraji - výzkumné šetření. In Media4u Magazine, Hradec Králové, X1/2009, X1, 4 s. ISSN 1214-9187.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory v Jihomoravském kraji - výzkumné šetření. In DRTINA, R.(ed.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2009. od s. 34 do 37. ISBN 978-80-7041-611-2. ISSN 1214-0554.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The role of basic school in vocational guidance for pupils: On the situation in the Czech republic. In BEKIR,O., HAMIT, C. (eds.) Proceedings of International conference of educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta : Eastern Mediterranean University, 2009. od s. 804-809, 6 s. ISBN 978-975-8401-66-6.

 • FRIEDMANN, Z. K orientaci mládeže na technické obory a řemesla v Jihomoravském regionu In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 4 s. ISBN 978-80-7220-316-1.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Emoce v procesu profesní orientace: komparace případových studií žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění příspěvku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z. Podíl základních a středních škol na orientaci mládeže k oborům technického charakteru. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění příspěvku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z. Ke studiu učitelství technické a informační výchovy v České republice. In HRBÁČEK, J. (ed.) Moderní technologie ve výuce. Sborník z 3. mezinárodní konference PedF MU. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5092-1. (plné znění příspěvku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z. K možnostem podpory orientace žáků k technickým oborům – z případových studií. In HRBÁČEK, J. (ed.) Moderní technologie ve výuce. Sborník z 3. mezinárodní konference PedF MU. Brno: 2009. ISBN 978-80-210-5092-1 (plné znění příspěvku na CD ROM).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. (ed.) Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ – aktualizace 2009. Raabe, Praha: 2009. 86 s. ISSN 1802-4513.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z. Výchova k volbě povolání v primární škole - ano či ne? Education for Career Choice in Primary Schools - Yes or No? In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 81-87, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika studijní a profesní orientace u žáků s poruchami učení a chování. Specific Aspects of Career Choice of Pupils with Specific Learning Difficulties and Behaviorel Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 331-338, 8 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • FRIEDMANN, Z. První rok učení se řemeslu: od představ k realitě. In CHRÁSKA, M. (ed.) Trendy ve vzdělávání 2010. Monografie z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2010, s. 69-72. ISBN 978-80-87244-09-0.

Článek v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Profesní orientace na 1. stupni základní školy očima učitelů. In Komenský, Brno : Masarykova univerzita, 135, 1/135, od s. 10-15, 6 s. ISSN 0323-0449.

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: integrace do všeobecných proudů nebo cílené praktické vyučování? In Media4u Magazine, Hradec Králové, 7. ročník, X1/2010, 3 s. ISSN 1214-9187.

 • FRIEDMANN, Z. Exkurze jako specifická forma výuky. In Poradce k volbě povolání – aktualizace 2010 (D 2.18). Praha: Raabe, 2010, s. 1-7. ISSN 1801-8440.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť. Motivation and Circumstances of the Choice od Study Field in Students of Vocational Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. The Specifics of Professional Choice of Pupils with a Disability. In International Conference on new Horizons in Education - 2010. Proceedings Book. 1. vyd. Famagusta : Mediterranean University of North Cyprus, 2010. od s. 865 - 870, 5 s. Dostupné http://www.inte.net/index.php?page=search&title=&abstract=&keyword=&author=friedmann&Type=Search

 • FRIEDMANN, Z. Střední odborná učiliště a jejich podíl na volbě učebního oboru u žáků základních škol. In DOSEDLA, M. (ed.) Nové technologie ve výuce 2010. Sborník z 4. mezinárodní konference PedF MU. Brno: 2010. ISBN 978-80-210-5333-5.

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: integrace do všeobecných proudů nebo cílené praktické vyučování? In DRTINA, R., KOTKOVÁ, M. (ed.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2010, s.58-61. ISBN 978-80-7435-014-6. ISSN 1214-0554.

Rok 2011

Odborná publikace:

 • FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z. Aspirace a možnosti sociálně znevýhodněných žáků z dětských domovů v oblasti přípravy na volbu povolání. Aspirations and Opportunities of Pupils with Social Disadvantage from Children's Homes in Occupational Choice. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 277-283, 7 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • FRIEDMANN, Z. Profesní orientace jako pedagogický proces. Professional Assessment as Educational Process. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 13-19, 7 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Rámcový vzdělávací program a profesní orientace v základních školách. Framework Educational Programme and Professional Assessment on Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 21-28, 8 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Praktické technické vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Technical Training of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 29-37, 9 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. K profesní orientaci a technickému vzdělávání v základních školách. On Professional Aspiration and Technical Education in Basic Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 225-241, 17 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Motivy a okolnosti volby oboru u studentů středních odborných učilišť. Motivation and Circumstances of Choice of Study Programme in Students of Vocational Schools. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 243-248, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Podíl integrovaných škol, středních odborných škol a odborných učilišť na profesní orientaci žáků se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. The Role of Integrated Schools, Secondary Technical Schools and Vocational Schools in Professional Assessment of Students with Focus on Students with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 249-254, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • FRIEDMANN, Z. Možnosti I. stupně základních škol v přípravě na volbu studijního oboru či povolání. Lower Primary Schools and their Role in Preparation for Vocational Choice. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 255-260, 6 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • LAZAROVÁ, B., FRIEDMANN, Z. Tři různé podoby volby: vliv emocí a školy v případových studiích. Three Different Forms of Choice: The Influence of Emotions and School in Case Studies. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 261-289, 29 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • FRIEDMANN, Z. Aspirations of the youth for technical professions. 2011. In Technologia vydelavania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra: Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, 19, 1, od s. 8-12, 5 s. ISSN 1335-003X. 2011.

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Professional choice of Pupils with Special Education Needs. In IJONTE - International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 2011, 3, od s. 56-62, 7 s. ISSN 1309-6249. 2011.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. Problémy v oblasti přípravy žáků na volbu povolání očima výchovných poradců, školních psychologů a pracovníků úřadů práce. In KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání 2011 - sborník z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2011, s. 57-60. ISBN 978-80-86768-34.

Ostatní:

Vyžádaná přednáška
 • FRIEDMANN, Z. Možnosti a perspektivy technické a informační výchovy. Odborná konference v rámci projektu „Posilování technických kompetencí žáků základních škol“ (CZ.1.07/1.1.02/02.0164) na téma „Aktivní spolupráce základních a středních škol s technickým zaměřením“. Ratíškovice 1.12.2011.

Rok 2012

Odborná publikace:

 • FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Kapitola v odborné knize:

 • FRIEDMANN, Z. Vzdělávací oblast člověk a svět práce na II. stupni základních škol. The Educational Area People and the World of Work at Higher Primary Schools. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 29-40, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 57-64, 8 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • FRIEDMANN, Z., LAZAROVÁ, B. Okolnosti volby studijní/profesní cesty u žáků se sociálním znevýhodněním. Circumstances of Academic / Professional Choice in Pupils with Social Disadvantage. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 83-94, 12 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FRIEDMANN, Z. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu. In DRTINA, R., KOTKOVÁ, M. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Gaudeamus UHK, Hradec Králové: 2012, s.47-49. ISBN 978-80-7435-175-4. ISSN 1214-0554.

 • FRIEDMANN, Z. Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol. In KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání 2012. Sborník z mezinárodní konference. PedF UP Olomouc 2012, s. 86-89. ISBN 978-80-86768-36-6.Verze pro tisk

© 2010-2018