Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.


D2

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Comment faciliter l´apprentissage du français aux apprenants tchèques atteints des troubles spécifiques du langage oral et écrit. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : Masarykova univerzita 2008.124 stran. ISBN 978-80-210-4782-2

Článek v recenzovaném časopise:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Hádej, jak se jmenuji. In Cizí jazyky 2. Ročník 52. Plzeň: Fraus 2008. ISSN 1210-0811. str. 57-61.

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • SCHEJBALOVÁ, Z., KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J.VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2009

Odborná kniha:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky. Brno : MU, 2009. 197 s. ISBN 978-80-210-5072-3

Kapitola v odborné knize:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Des éléments du jeu dramatique dans le cours de français pour les apprenants tchèques atteints de troubles spécifiques d´apprentissage et de comportement. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : MU, 2009. od s. 112 -119, 8 s. ISBN 978-80-210-5074-7

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Dramatická výchova při výuce francouzského jazyka u žáků s vývojovými poruchami učení a chování. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Brno: MU, 2009. od s. 223-230, 7 s. ISBN 978-80-210-4849-2

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Quelques remarques concernant les enfants intellectuellement précoces en République Tchèque In VÍTKOVÁ, R., GRENAROVÁ, J. (eds.) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreing Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 167-183, 17 s. ISBN 978-80-7315-199-7

Článek v recenzovaném sborníku:

  • SCHEJBALOVÁ, Z. Nadané děti v České republice a ve Francii. Gifted Children in the Czech Republic and France. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 8. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).