Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.


D1

PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika profesní orientace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostics of Professional Orientation of Individuals with Special Education Needs. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 289-300. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice z pohledu edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ostravské univerzity - Pedagogické fakulty Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Universitas Ostraviendid, 2007, ISBN 978-80-7368-287-7.

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika profesní orientace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika profesní orientace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 107. SBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. 2. vydání. VZ MSM0021622443. ISBN 978-80-7315-157-7.

Rok 2008

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika školní zralosti a připravenosti pro školu v kontextu speciální pedagogiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-170-6 (Brno: MU, 2008, ISBN 978-80-210-4736-5)

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 85-102. 18. s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLÁHOVÁ, P. PŘINOSILOVÁ, D. Vývoj profesních zájmů u romských žáků základní školy praktické. Development of Professional Interests of Roma Pupils at Primary Schools. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 33-33, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 104-104, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMCOVÁ, H., PŘINOSILOVÁ, D. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku. Analysis of Human Figure Drawing in Pre-school Children. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 123-123, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 61-100, 40 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PŘINOSILOVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Aktuální formy podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně. Current Forms of Support of Children with School Attendance Deferment in Nursery Schools in Brno. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 261-275, 15 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • MORAVCOVÁ, M., PŘINOSILOVÁ, D. Saturace sociálních potřeb z pohledu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra. Social Needs Satisfaction from the Perspective of Families with a Child with Pervasive Developmental Disorder. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 315-333, 19 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PŘINOSILOVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Podpora dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně. Preschool Support of Children with Postponed School Entry in the City of Brno. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 21 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • MORAVCOVÁ, M., PŘINOSILOVÁ, D. Analýza sociálních potřeb rodin, které vychovávají dítě s poruchou autistického spektra. Social Needs Analysis of Families with a Child with Autism Spectrum Disorder. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 30 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).Verze pro tisk

© 2010-2018