Publikační činnost pracovníků VZ - D2: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • PIPEKOVÁ, J. Žáci se zdravotním postižením a volba povolání (profesní orientace). Poradce k volbě povolání. 20. aktualizace. Praha: Raabe, 2007.

 • PIPEKOVÁ, J. Lidská práva a osoby s mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, M. et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007, s. 85-91. ISBN 978-80-7315-163-8.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • PIPEKOVÁ, J. Výuková videokazeta – Edukace jedinců s mentálním postižením.

 • PIPEKOVÁ, J. DVD – Zaměstnávání osob s mentálním postižením.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: MSD, 2008, 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2008, s. 229-244. ISBN 978-80-7315-170-6.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2008, s. 229-244. ISBN 978-80-7315-170-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido 2008, s. 229-244. ISBN 978-80-7315-170-6.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • PIPEKOVÁ, J., ŠTENCLOVÁ, E. Analýza funkce přípravného stupně základní školy speciální pro děti s těžkým postižením. Analysis of Function of Preparatory Stage of Primary School Special for Children with Severe Disability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 103-124. 22 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • PIPEKOVÁ, J., ŠTENCLOVÁ, E. Postavení přípravného stupně základní školy speciální v systému vzdělávání v České republice. The Role of Special Schools´ Preparatory Grade in the Czech Educational System. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 130-130, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Odborná kniha:

 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Rodina s dítětem se zdravotními postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 43-50, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Uvedení do speciální pedagogiky. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením v jednotlivých obdobích života. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 305-310, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PIPEKOVÁ, J. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 311-316, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • MUSIL, K., PIPEKOVÁ, J. Profesní příprava žáků odborných učilišť a jejich vstup na otevřený trh práce. Professional Preparation of Students in Vocational Education and their Entrance to Labour Market. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 339-351, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., ZEMSKÁ, B. Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb. Conditions of Education of Students with Learning Difficulties (Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 71-79, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • DRLÍKOVÁ, E., PIPEKOVÁ, J. Příprava romské mládeže na povolání. Professional Preparation of Roma Adolescents. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).Verze pro tisk

© 2010-2018