Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Blanka Knopová, CSc.


D2

PhDr. Blanka Knopová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

  • KNOPOVÁ, B. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 96. ISBN 978-80-7315-150-8.

Rok 2008

Článek v recenzovaném sborníku:

  • KNOPOVÁ, B. Hudební výchova a její možnosti při rozvoji komunikačních dovedností u dětí se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, Brno, 2008. od s. 167-174, 8 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

  • KNOPOVÁ, B. podíl hudební výchovy na rozvoji komunikativních dovedností. In BĚLOHLÁVKOVÁ, P., PECHÁČEK, S. Kontexty hudební pedagogiky III. Praha: UK. 2009. 224 s. 55-59. 5 s.ISBN 978-80-7290-323-8

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • KNOPOVÁ, B. Role pedagoga v měnících se podmínkách výchovy a vzdělání. The role of Teacher in Changing Conditions of Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 157. s. 119-119, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

  • KNOPOVÁ, B. Poruchy učení z pohledu učitele primární školy. Learning Disabilities from the Perspective of Teachers of Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 53-57, 5 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

  • KNOPOVÁ, B.Pěvecký projev v kontextu hudebního vzdělávání. In AŠKENBRENEROVÁ, I. Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 5 s. ISBN 978-80-7414-225-3.Verze pro tisk

© 2010-2018