Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.


D2

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • BOČKOVÁ, B. Přístupy k terapii vývojové dysfázie . The Accession to the Therapy of Developmental Dysphasia. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 69-84. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008. s. 25-30. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2

 • BOČKOVÁ, B. Speciálněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie. In MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: MSD, 2008. s 13-24. ISBN 978-80-210-4762-4

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B. Možnosti komunikace s dětmi žáky s vývojovou dysfázií. The Ways of Communication with Childrens and Pupils with Developmental Dysphasia . In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 39. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B. Přístupy k terapii vývojové dysfázie . The Accession to the Therapy of Developmental Dysphasia In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 40. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • BOČKOVÁ B. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. The Therapy of Specifically Impaired Language Development from the Speech Therapists from Special Education Centres Perspective. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 443. s. 151-164. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. Analýza využití pomůcek u žáků se specificky narušeným vývojem řeči In MÜLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno: MU, 2009, 189 s., s. 22-30, 8 s. ISBN 978-80-210-4951-2

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Socially Disadvantaged Pupils. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 91-101. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Žák specificky narušeným vývojem řeči v základní škole. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: 2009. 15 s. ISBN 978-80-903832-7-2

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BOČKOVÁ, B. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. Specific Language Impairment Therapy from the Perspective of Speech Therapists from Special Education Centres. In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V.(eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 99-99, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 34-34, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD-ROM)

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

Prezentace na konferenci

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Žák se specificky narušeným vývojem řeči v základní škole. Univerzita Palackého, Olomouc, X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference, 4. a 5.3. 2009

 • BOČKOVÁ, B. Rozvoj slovní zásoby žáků se specificky narušeným vývojem řeči. MŠMT Praha. Vyžádaná přednáška na odborném semináři ALOS (Asociace logopedů ve školství), 25.3 2009

 • BOČKOVÁ, B. Analýza využití pomůcek u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. PdF MU, Brno, konference studentů doktorského studijního programu Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky, 12.5. 2009

 • BOČKOVÁ, B. Logopedická intervence u žáků se specificky narušeným vývojem řeči. PdF MU, Brno, Konference s mezinárodní účastí k šedesátému výročí základní školy logopedické Veslařská. 17.9. 2009

 • BOČKOVÁ, B. Problematika specificky narušeného vývoje řeči. Brno, vyžádaná přednáška na odborném semináři ALOS (Asociace logopedů ve školství) – Specializované vzdělávání logopedů ve školství. 11.9. 2009

 • BOČKOVÁ, B. Rozvoj dílčích složek osobnosti dítěte se specificky narušeným vývojem řeči. Brno, vyžádaná přednáška na odborném semináři ALOS (Asociace logopedů ve školství) – Specializované vzdělávání logopedů ve školství. 13.11. 2009

 • BOČKOVÁ, B. Využití textu v terapii specificky narušeného vývoje řeči. Brno, vyžádaná přednáška na odborném semináři ALOS (Asociace logopedů ve školství) – Specializované vzdělávání logopedů ve školství. 14.11. 2009

Recenze na cizí práce:

 • BOČKOVÁ, B.
  Schejbalová, Z. Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky, Brno: Paido, 2009 ISBN 978-80-210-5072-3

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Logopedická diagnostika narušeného vývoje řeči. Logopedic Assessment of Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 85-97, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., Aplikace systémů alternativní a augmentativní komunikace z pohledu rodičů. Application of Alternative and Augmentative Communication Systems: Parents´ Point of View. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 99-110, 12 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Analýza zkušeností učitelů inkluzivní základní školy v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Analysis of Experience of Inclusive Primary School Teachers with Education of Pupils with Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 117-126, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114 – 122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Obtíže v oblasti rozvoje komunikativní kompetence sociálně zněvýhodněných žáků. Difficulties in Communicative Competences Development of Socially Disadvantaged Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno : MU. 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1.

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. BOČKOVÁ, B. Lexikální a morfologicko-syntaktická složka řeči u dětí s tělesným postižením. Lexical, Morphological and Syntactic Speech Components in Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 227-239., 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. Analýza morfologické a syntaktické složky u dětí předškolního věku. Analysis of Morphological and Syntactic Levels of the Speech in Pre-school Children. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 241-251, 11 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. SMETANOVÁ, N. Žák s narušenou komunikační schopností v běžné základní škole. Pupil with Impaired Communication Ability in Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 137-146, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 36-44. 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie. In sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Teorie praxi - praxe teorii – v tisku

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 28. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie. In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřabami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Teorie praxi - praxe teorii. - v tisku

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • BOČKOVÁ, B. Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické. Analysis of Communication Competences in First Grade Pupils of Primary School for Pupils with Speech Impairment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 109-124, 16 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BOČKOVÁ, B. Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s Downovým syndromem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU, 2012. s. 193 – 208, 15s. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-40, 26 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

Učebnice s ISBN:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Narušená komunikační schopnost. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6001-2.

Distanční text:

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.Verze pro tisk

© 2010-2018