Publikační činnost pracovníků VZ: RNDr. Růžena Blažková, CSc.


D1

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno : Paido, 2007. ISBN 80-85931-89-3

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R. Postavení dyskalkuliků na základní škole. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP (ed. Bartoňová, M.) ISBN 978-80-7315-162-1

Článek v recenzovaném časopise:

 • BLAŽKOVÁ, R. Co, proč a jak ve školské matematice VI. Násobení a dělení celých čísel. In Matematika, fyzika, informatika, Praha: Prometheus, roč. 16, č. 6, s. 321-328 ISSN 1210-1761

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R. RVP a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 20 - 24. ISBN 978-80-7043-548-9

 • BLAŽKOVÁ, R. Postavení dyskalkuliků na základní škole. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. CD-ROM. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8

 • BLAŽKOVÁ, R. Motivace žáků v matematice. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího prosecu. CD rom. Brno: Univerzita obrany 2007. ISBN 978-80-7231-228-3

 • BLAŽKOVÁ, R. Matematická gramotnost absolventů základní školy. In Sborník Absolvent základní školy. Brno: PdF MU, 2007, s. 140 - 146. ISBN 978-80-210-442-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Nadané děti a matematika. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. CD-ROM. Brno: MSD, 2007, ISBN 978-80-7392-006-7

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Výchova k hodnotám ve výuce matematiky. Hodnoty a výchova. CD-ROM, Brno: PdF MU 2007.

 • BLAŽKOVÁ, R., BERÁNEK, J. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na 1. stupni ZŠ. In Inovácia v matematickej príprave žiakov na 1. stupni ZŠ. Trnava: Trnavská univerzita 2007. ISBN 978-80-8082-158-6

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Postavení dyskalkuliků na základní škole. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.

 • BLAŽKOVÁ, R. Motivace žáků v matematice. In Sborník anotací XXV. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany 2007, s. 24. ISBN 978-80-7231-228-3

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. I.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-087-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3., II.díl. Praha: Alter,2007 ISBN 80-7245-088-3

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., I.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-090-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., II.díl. Praha: Alter,2007. ISBN 80-7245-091-3

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 1.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-75-1

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 2.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-76-X

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 3.díl. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-85775-77-8

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r., jednodílná učebnice. Praha: Alter, 2007. ISBN 80-7245-087-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Kapitoly z didaktiky matematiky. Slovní úlohy a projekty. Brno: PdF MU, 2007. ISBN 80-210-3022-4

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • BLAŽKOVÁ, R. Základní škola Kamínky a elektronický učitel. In Lískáček, zpravodaj městské části Brno-Lískovec, č. 5, květen 2007, s. 10.

Rok 2008

Článek v recenzovaném časopise:

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I. Děti s nadáním pro matematiku potřebují podnětné prostředí. In Komenský, Brno: PdF MU, 132, č. 3, s.16 - 20. 2008. ISSN 0323-0449

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R. Didaktické problémy výuky žáků s poruchami učení, zejména s dyskalkulií. In LENGYELFALUSI, T., HORVÁTH, P. (eds) Žilinská didaktická konferencia: Nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, s. 25 - 34. ISBN 978-80-8070-863-4

 • BLAŽKOVÁ, R. Komunikační bariéry v matematice u dětí s poruchami učení. In: KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. CD rom ISBN 978-80-7315-167-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přirozená čísla a posloupnosti jako prostředek rozvíjení exaktního myšlení žáků. In UHLÍŘOVÁ, M.(ed.) Matematika III. Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teachers´s view. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. s. 48-55. ISBN 978-80-244-1963-3.

 • BLAŽKOVÁ, R. Reprezentace figurálních čísel. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds) XXVI. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 34-39. ISBN 978-80-7231-511-6

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Gift for Mathematics and care of the talents. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M.(eds.) Education and talent I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 48 - 60. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M.: Matematické nadání a péče o talenty. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds). Výchova a nadání I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45 - 56. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • BLAŽKOVÁ. R. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání v matematice. In: SYTAŘOVÁ, I. (ed.) Setkání učitelů matematiky, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 49-62. ISBN 978-80-210-4675-7.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Didaktické problémy výuky žáků s poruchami učení, zejména s dyskalkulií. In LENGYELFALUSI, T., HORVÁTH, P. Sborník anotací 5. žilinskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, s. 74. ISBN 978-80-8070-862-7

 • BLAŽKOVÁ, R. Přirozená čísla a posloupnosti jako prostředek rozvíjení exaktního myšlení žáků. In: UHLÍŘOVÁ, M. Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teachers´s view. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. s. 48-55. ISBN 978-80-244-1965-7.

 • BLAŽKOVÁ, R.: Reprezentace figurálních čísel. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVI. International Colloquium on the Management of Educional Process. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 34-39. ISBN 978-80-7231-511-6

 • BLAŽKOVÁ, R.: Komunikační bariéry v matematice u dětí s poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. s.38-44. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M Objevováním známého učíme objevovat neznámé. In ŠKRABÁNKOVÁ, J. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. Brno: MSD 2008, s. 10. ISBN 978-80-7392-053-1

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3. ročník, třetí díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-77-8.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3. ročník základních škol, druhý díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-76-X.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.ročník ZŠ, díl první. Praha: Alter,2008 ISBN 80-85775-35-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník základních škol. Praha: Alter, 2008 ISBN 978-80-7245-145-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník základních škol, druhý díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-85775-96-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3, 1. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-087-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, 1. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-090-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3, 2. díl. Praha: Alter, 2008 ISBN 80-7245-088-3.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1.

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. Příprava učitelů k práci s matematickými talenty. In ŠIMONÍK, O. Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 76 – 81. ISBN 978-80-7392-121-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I. The Preparation of Math- Teachers to Workihg with Mathematical Talents. In ŠIMONÍK, O. Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 75 – 80. ISBN 978-80-7392-110-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R. Pregraduální příprava budoucích učitelů matematiky. In ORSZÁGHOVÁ, D., IVANKOVÁ, T., KECSKÉS, N.(eds.) Sborník příspěvků mezinárodního vědeckého semináře Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávání, Nitra: Katedra matematiky FEM SPU, 28.2.2009, ISBN 978-80-552-0197-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice. In: HANZEL, P. (ed.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 25 – 30. ISBN 978-80-8083-742-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ. In HANZEL, P. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Bánská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 19 - 24. ISBN 978-80-8083-742-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkukie versus matematika na střední škole. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds.) Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků XXVII. Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Brno, Univerzita obrany, 2009, s. 30, 6 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

 • BLAŽKOVÁ, R. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na základní škole. In NAJVAROVÁ, V., ŠEBESTOVÁ, S. (eds.) Sborník příspěvků konference: Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno, PdF MU, 2009, s.18. ISBN 978-80-210-4927-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání učitelů a kurikulární reforma. In LENGYELFALUSI, T ., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. (eds) Sborník příspěvků Didza 6. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Žilina,2009. str. 44. ISBN 978-80-554-0049-5.CD rom ISBN 978-80-554-0050-1.

 • BLAŽKOVÁ, R. Proč mají děti problémy v matematice. In ŠEDIVÝ, O a kol. (eds.) Acta matematica 12. Nitra, Fakulta prírodných vied UKF, 2009, s.33 – 37. ISBN 978-80-8094-614-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj matematických dovedností u dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Mathematical Skills Enhancement in Children from Socially Disadvantaged Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2009. s. 32-32, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. The Influence of Dyscalculia on Student´s Professional Orientation. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 98-98, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k učebnici Matematika 4. Praha: Alter, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7245-190-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k pracovním sešitům I. a II. díl k učebnici Matematika 4. Praha: Alter, 2009, 46 s. ISBN 978-80-7245-191-3

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, 1. díl. 2. vydání. Praha: Alter, 2009, 40 s. ISBN 978-80-7245-192-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4, 2. díl. 2. vydání. Praha: Alter, 2009, 40 s. ISBN 978-80-7245-193-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník ZŠ, 3. díl. 4. vydání. Praha: Alter, 2009, 64 s. ISBN 978-80-7245-187-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl. 4. vydání. Praha: Alter, 2009, 64 s. ISBN 978-80-7245-186-9.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník ZŠ. Praha: Alter, 2009, 164 s. ISBN 978-80-7245-145-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3. ročník ZŠ. Praha: Alter, 2009, 164 s. ISBN 978-80-7245-206-4.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • BLAŽKOVÁ, R Hry a kouzla z čísly. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků z konference Setkání učitelů matematiky II Matematika a hry. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 17 – 29. ISBN 978-80-210-4969-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Hry a kouzla z čísly. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.): Sborník příspěvků z konference Setkání učitelů matematiky II Matematika a hry. CD rom. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 17 – 29. ISBN 978-80-210-4970-3.

 • BLAŽKOVÁ, R. Hry k tématu zlomky a desetinná čísla. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků z konference Setkání učitelů matematiky II Matematika a hry. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 30 – 35. ISBN 978-80-210-4969-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Hry a kouzla z čísly. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků z konference Setkání učitelů matematiky II Matematika a hry. CD rom. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 30 – 35. ISBN 978-80-210-4970-3.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami učení v matematice na základních školách. Inclusive Education of Children with Learning Disabilities in Mathematics in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 249-258, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozbory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 93-113, 21 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Apparent performance discrepancies in solving mathematical tasks in a gifted pupil with concurrent dyslexia. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 70-90, 20 s. ISBN 978-80-210-5350-2

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Problematika dysklakulie v rámci inkluzivního vzdělávání na základních školách. Dyscalculia within Inclusive Education in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 23 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Ukázky řešení matematických úloh nadaným žákem s poruchou učení. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010, s. 28 -39, 12 s. ISBN 978-80-210-5330-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 4. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 57 – 61, 5 s., počet stran knihy 333. ISBN 978-80-244-2511-5, ISSN 0862-9765.

 • BLAŽKOVÁ, R. Slovní úlohy a problémy dětí při jejich řešení. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. (eds): Sborník příspěvků XVIII. Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2010, s. 70-78, 9 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Aplikační úlohy ze stereometrie. In BUDÍNOVÁ, I. (ed) Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 35 – 42, 8 s., 102 s. ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků konference Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 43 – 52, 10 s., 102 s. ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Jak přispívat k rozvoji matematické gramotnosti dětí. In HORVÁTH, P., LENGYELFALUSY, T., ZÁBORSKÝ, M. (eds.) 7. Žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí DIDZA. Sborník příspěvků. CR-ROM. Žilina: Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, 2010, s. 33-37, 5 s. ISBN 978-80-554-0216-1.

 • BLAŽKOVÁ, R. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. In ŠEDIVÝ, O. a kol. (eds.) Acta mathematica 13. Sborník příspěvků VIII. nitranskej matematickej konferencie s mezinárodní účastí. Nitra, 2010, s. 49 – 53, 5 s. ISBN 978-80-8094-781-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 9. ISBN 978-80-210-5274-1.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 1. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-232-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 2. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-233-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3, 3. díl. Praha: Alter, 2010, čtvrté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-234-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč Matematika 3. Praha: Alter, 2010, 69 s. ISBN 978-80-7245-211-8.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k pracovním sešitům k učebnici Matematika 3, 1. a 2. díl. Praha: Alter, 2010, 46 s. ISBN 978-80-7245-221-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 1. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-216-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 2. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-217-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4, 3. díl. Praha: Alter, 2010, páté vydání, 69 s. ISBN 978-80-7245-218-7.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku. / Elportál / [online]. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 5. 8. 2010, [cit. 2010-08-05]. Dostupné z WWW , ISSN 1802-128X.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, spisy MU sv. 149, 2010, 110 s. ISBN 978-80-210-5395-3.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Developming mathematical talent by problem solving. In ŠIMONÍK, O.(ed.) Talented learner. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 125-132, 8 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • BERÁNEK, J., BLAŽKOVÁ, R., NOVOTNÁ, J. Matematická olympiáda v projektové výuce. In Projektová výuka ve školství. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. od s. 143-153, 11 s. ISBN 978-80-7314-226-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 29 - 35. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R. Matematická (ne)gramotnost studentů vysokých škol. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXIX International Colloguium on the Management of Educational Process. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. od s. 22-28, 7 s. ISBN 978-80-7231-779-0.

 • BLAŽKOVÁ, R. BUDÍNOVÁ, I. Několik zajímavých vět z teorie čísel a jejich využití ve školské matematice. In ŠEDIVÝ, O. Acta mathematica 14. první. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konstatína filozofa v Nitre, 2011. od s. 59-64, 6 s. ISBN 978-80-8094-958-7.

 • BLAŽKOVÁ, R. Vztah studentů k matematice. In LENGYELFALUSY, T., PITOŇÁKOVÁ, S., HORVÁTH, P. Cielom vyučovania matematiky je štastný človel. první. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. od s. 113-119, 7 s. ISBN 978-80-554-0393-9.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh. In PĚCHOUČKOVÁ, Š. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. od s. 50-54, 5 s. ISBN 978-80-7043-992-0. MSM0021622443.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v matematice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník anotací. Brno: Paido, 2011, s. 27. ISBN 978-80-7315-215-4.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Diagnostika matematicky nadaného žáka z pohledu učitele. In Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.

 • BLAŽKOVÁ, R. Učitel matematiky a školní diagnostika dyskalkulie. In Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. 2011.

 • BLAŽKOVÁ, R. Matematická (ne)gramotnost studentů vysokých škol. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXIX International Colloguium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011. s.28, 7 s. ISBN 978-80-7231-779-0.

Učebnice s ISBN:

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Kapitoly z didaktiky matematiky, slovní úlohy, projekty. Vydání druhé. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011. 84 s. učební texty. ISBN 978-80-210-5419-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 3. Vydání druhé. Praha: Alter, 2011. 159 s. učebnice. ISBN 978-80-7245-206-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. Vydání třetí. Praha: Alter, 2011. 40 s. Učebnice. ISBN 978-80-7245-266-8.

 • BLAŽKOVÁ, R., POTŮČKOVÁ, J. Matematika pro 5. ročník základní školy, 1., 2., 3. díl. Brno: Studio 1 + 1, 2011. učebnice. ISBN 978-80-86252-44-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., POTŮČKOVÁ, J. Procvičovací sešit z matematiky 1., 2., 3. díl. Brno: Studio 1 + 1, 2011. Učebnice. ISBN 978-80-86252-47-6.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BLAŽKOVÁ, R. Zajímavá geometrie pro každého. Brno: Masarykova univerzita, 2011, Elportál. ISBN 978-80-210-5702-9.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 109 s. ISBN 978-80-216-6142-2

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů – zkušenosti z testování. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 5. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 41 – 45. ISBN 978-80-244-3048-5.

 • BLAŽKOVÁ, R. BUDÍNOVÁ, I. Motivace žáků v matematice prostřednictvím historických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 16 – 21. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků v matematice prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 23 – 28. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Výběr studijních oborů v rámci středoškolského vzdělávání žáků s poruchami učení v matematice. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proffesional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s.30 - 36. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přístupy nadaného žáka k řešení úloh. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012, s.260 - 263. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • BLAŽKOVÁ, R. Co mi přineslo překládání papíru. In VONDROVÁ, N. (ed.) Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012, s. 73 – 78. ISBN 978-80-86843-35-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BLAŽKOVÁ, R. Rozvíjení gramotností – numerické, finanční, ekonomické. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Sborník abstraktů příspěvků z konference Moderní trendy ve vyučování matematice a přírodovědným předmětům. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s.5. ISBN 978-80-210-6009-8.

 • BLAŽKOVÁ, R. Výběr studijních oborů v rámci středoškolského vzdělávání žáků s poruchami učení v matematice. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proffesional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2012, s.31. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BLAŽKOVÁ, R. Přístupy nadaného žáka k řešení úloh. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.) Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012, s.28. ISBN 978-80-7464-104-6.Verze pro tisk

© 2010-2018