Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání./Role of Social Services in the Process of Inclusive Education. In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 93-98. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference. VZ MSM0021622443. Brno : Paido, 2007, s. 65. ISBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BAZALOVÁ, B. Výuková kazeta - Edukace jedinců s mentálním postižením (2 kazety)

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • BAZALOVÁ, B. Překlady klíčových slov a anotací do AJ. In VÍTKOVÁ, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • BAZALOVÁ, B Překlady klíčových slov a anotací do AJ. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • BAZALOVÁ, B Překlady klíčových slov a anotací do AJ. BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • BAZALOVÁ, B. Zákon o sociálních službách a jeho aplikace v jihomoravském kraji. Studie. Brno: 2007, 50 s.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B. Asperger´s Syndrome – Genius or Mental Disability? In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education and Talent 1. Brno : MSD, 2008, s. 61 – 69. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • BAZALOVÁ, B. Aspergerův syndrom – genialita nebo postižení? In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadaní 1. Brno : MSD, 2008, s. 57 – 65. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • BAZALOVÁ, B.; POLENSKÝ, M.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 369 s. 211-217, 7 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. In Speciální pedagogika. Praha : UK, 1, s. 71 - 77. ISSN 1211-2720. 2008.

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. In Komenský. Brno : MU, 3, s. 31 - 35. ISSN 0323-0449. 2008.

 • BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. In Speciální pedagogika. Praha : UK, 3, s. 247 - 255. ISSN 1211-2720. 2008.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BAZALOVÁ, B. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143. s. 33-33, 1. s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B.; BUDÍNOVÁ, L. Poruchy autistického spektra (PAS). Autism Spectrum Disorders (ASD). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143. s. 33-33, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., POLENSKÝ, M., ŽAMPACHOVÁ, Z. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region. In  KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 143 s. 98-98, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

Popularizace časopisecká, televizn a rozhlasová:

 • BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for basic Education. Výzkumný záměr MSM0021622443. Jihlava: Prezentace na konferenci „Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením“ a v rozhlase, 16.6.2008

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno : Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido). ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B. Sociální aspekty autismu. Social Aspects of Autism. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 229-242. 14 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

 • BAZALOVÁ, B. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno : MU, MSD, 2009. s. 106. 93-105, 13 s. ISBN MU 978-80-210-5113-3. MSD 978-80-7392-110-1.

 • BAZALOVÁ, B. Mimořádně nadané děti s PAS. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno : MU, MSD, 2009. s. 105. 91-104, 14 s. ISBN MU 978-80-210-5117-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik In Behinderte Menschen. Graz, Rakousko. 2009, 4, 120 s. 11-15, 5 s. ISSN 1561-2791.

 • BAZALOVÁ, B. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. 133, 5, 16-21, 40 s. ISSN 0323-0449.

 • BAZALOVÁ, B. Seminář Downův syndrom na katedře speciální pedagogiky v Brně a praktické informace pro rodiče, učitele a asistenty dětí s Downovým syndromem. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. 134, 1, 32-36, 40 s. ISSN 0323-0449.

 • BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji – realizace výzkumného záměru. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. 134, 2. 40 s. ISSN 0323-0449.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BAZALOVÁ, B. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra – realizace výzkumného záměru. Special Needs of Pupils with Autism Spectrum Disorders – Research Realization. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 97-97, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, L. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013. In The First International Congress of Educational Research. Trends and Issues in Educational Research. Canakkale, Turkey : 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BAZALOVÁ, B. Online podpora výuky pomocí videa, skenovacích testů a IS MU. E-learningová podpora pro SP4MP_SPP4 Specializace: P Edukace jedinců s metálním postižením a SPSMP_SPP4 Specializace:P Edukace jedinců s metálním postižením. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=4803;kod=SP4MP_SPP4;furl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2009%2FSP4MP_SPP4%2Fum%2F;info=.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • BAZALOVÁ, B. Downův syndrom na univerzitě v Brně. Publikace a filmy o Downově syndromu. In Plus 21. Praha : Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, 2009. 3. 30 s. ISSN 1213-1466.

 • BAZALOVÁ, B. TV Pořad Klíč. O sexu.

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B., Přehled výskytu poruch autistického spektra v České republice. Summary of Prevalence of Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 279-287, 9 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., OUŘEDNÍČKOVÁ, P. Skupinová integrace žáků s mentálním postižením v základní škole. Group Integration of Pupils with Intellectual Disabilities in Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 257-276, 20 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., BUDÍNOVÁ, L., POLENSKÝ, M., ŽAMPACHOVÁ, Z. Zhodnocení procesu individuální integrace žáků s PAS ve školách hlavního vzdělváacího porudu na území JmK. Process Evaluation of Individual Integration of pupils with ASD into Mainstream Schools in the South Moravian Region. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 129-135, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BAZALOVÁ, B. Psychopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 289-304, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BAZALOVÁ, B., VLČKOVÁ, R. Teoretická východiska integrace žáka s Aspergerovým syndromem. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 127-135, 9 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BAZALOVÁ, B., VLČKOVÁ, R. Inclusion of a Student with Asperger's Syndrome. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 103-112, 10 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • BAZALOVÁ, B., OUŘEDNÍČKOVÁ, P. Integrované vzdělávání žáků s mentálním postižením. Integrated Education of Pupils with Intellectual Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 253-267, 15 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BAZALOVÁ, B., SRBKOVÁ, J. Žáci s autismem a inkluze: je to možné? Pupils with Autism and Inclusion: Is It Possible? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 307-314, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Rok 2011

Odborná kniha:

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenost. 1. vyd. Brno: MU, 2011. 247 s. ISBN 978-80-210-5781-4.

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B. Včasnost diagnostiky poruch autistického spektra. Autism Spectrum Disorders Early Diagnostics. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 255-267, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchou autistického spektra. Educational and Therapeutic Approaches in Students with Autism Spectrum Disorders. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 269-281, 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním. Experience of Students with Autism Spectrum Disorders in Inclusive Education. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 261-270, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BAZALOVÁ, B. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented Learner. Brno: MU, 2011. 210 s., s. 149-166, 18 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • BAZALOVÁ, B. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Case Studies. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented Learner. Brno : MU, 2011. 210 s., s. 167-189, 23 s. ISBN 978-80-210-5701-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BAZALOVÁ, B. Students with Asperger Syndrome in the Czech Republic. In Scientific Journal of the National Pedagogical University Dragomanov, National Pedag. University Dragomanov, 2011, 5, 19, 11 s.

 • BAZALOVÁ, B. Students with Asperger Syndrome and High Functioning Autism. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 1, 1, od s. 84-87, 4 s. ISSN 1804-7890. 2011.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BAZALOVÁ, B. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Sapere Aude 2011. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. od s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7.

 • BAZALOVÁ, B. Nadaný žák s Aspergerovým syndromem ve škole. JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova univerzita. 182 s., s. 5-15, 11s. ISBN 978-80-210-5760-9.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • BAZALOVÁ, B. Awares Conference 2011 Conference on Autism Spectrum Disorders. [online]. Popularizace PdF MU v oblasti poruch autistického spektra a výzkumu v rámci VZ [Cit. 03-12-2011]. Dostupné na http://www.awares.org/conferences/show_user.asp?email=AF5AC3CA978BFA546A735FBEB2A0BD20EC44980F11&conferenceCode=00020002&keywords=Bazalova.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6

Kapitola v odborné knize:

 • BAZALOVÁ, B. Analýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Analysis of the Quality of Inclusive Education of Students with Autism Spectrum Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 211-228, 18 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BAZALOVÁ, B. Raná intervence u dětí s poruchami autistického spektra. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-265, 17 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4

 • BAZALOVÁ, B., JISKROVÁ, K. Raná intervence u dětí s Downovým syndromem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 181-191, 11 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BAZALOVÁ, B. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník příspěvků. Brno: Paido, 2012. s. 236-252, 17 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BAZALOVÁ, B. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací. Brno: Paido, 2012. s. 48. ISBN 978-80-7315-231-4.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • BAZALOVÁ, B. Awares Conference 2011 Conference on Autism Spectrum Disorders. [online]. Popularizace PdF MU v oblasti poruch autistického spektra a výzkumu v rámci VZ [Cit. 03-12-2011]. Dostupné na http://www.awares.org/conferences/show_user.asp?email=AF5AC3CA978BFA546A735FBEB2A0BD20EC44980F11&conferenceCode=00020002&keywords=Bazalova.Verze pro tisk

© 2010-2018