Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.


D1

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / SpecificLlearning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7315-162-1.

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. Learning Styles in Education of Pupils with Specific Learning Difficulties s.81- 90 In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 81-89. ISBN 978-80-7315-162-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, D. Osoby se specifickými poruchami učení v dospělosti a strategie pro volbu povolání. Persons with SLD in adulthood and strategies for choosing the career s. 97 – 106 In BARTOŇOVÁ, M. et. al. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků základní školy. Communication Competences of Pupils at Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In VÍTKOVÁ.M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 65-74. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 183-192. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BARTOŇOVÁ, M., MÜHLPACHR, P., VÍTKOVÁ, M. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy 5/2007, roč. 131, s. 6-8. ISSN 0323-0449.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 4/2007, roč. 17, s. 262-264. ISSN 1211-2720.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M, VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v ČR. In Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčním prostředí. Zborník príspevkov z mezináronej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. Bratislava, Sapentia s.r.o. 2007, s 36-43. ISBN 978-80- 89229-06-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M . Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., TOPINKOVÁ, Š. Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 61. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 62. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M., TOPINKOVÁ, Š. Výuka cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 64. ISBN 978- 80-7315-150-8.

 • BARTOŇOVÁ, M. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 63. ISBN 978-80-7315-150-8.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. rozšířené a přepracované vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.

 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vydání. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 159 s. ISBN 978-80-7315-140-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • BARTOŇOVÁ, M. Výuková kazeta – Praktická škola – vzdělávání žáků s mentálním postižením.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků s SPU.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Pojetí integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků s SVP v evropské kontextu.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M. Specifika v didaktických přístupech k žákům s LMP.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M. Specifika edukace žáků s těžkým mentálním postižením.

 • Příspěvek Portál: http://svp.muni.cz : BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky vzdělávání žáků s SVP ve vztahu k RVP ZV.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, 367 s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s. 77-96. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.315-332. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, s.229-244. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU)

Článek v recenzovaném časopise:

 • BARTOŇOVÁ, M., Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. In Speciální pedagogika, časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 2/2008, roč. 18, s. 101-120. ISSN 1211-2720.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; KOZÁKOVÁ, K. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties in KLENKOVÁ, J.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M. Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. in SEEBAUER, R. Lehrer/innenbildung in Europa. Wien: Pädagogische Hoschule, 2008, s. 28-34. ISBN 978-3-7000-0826-2 (Österreich), ISBN 978-3-8258-1274-4 (Deutschland)

 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol.In MADZÁKOVÁ, S. Špecifické poruchy učenia a spravania v kontexte inkluzivnej edukácie Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 5-7 máj 2008 s. 31 -35. CD ROM. ISBN: 978-8068-801-1

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Centrum Educacji i Aktywizacji. in KUCYPER, K., STANKOWSKI, A. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. Kielsko-Biela, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000 – 2008. Education of children with social disadvantage in preparatory classes of primary schools in the period 2000-2008 in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6

 • BARTOŇOVÁ, M.; KOZÁKOVÁ, K. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu . in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6

 • BARTOŇOVÁ, M.; NAVRÁTILOVÁ, D. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. Professional orientation of people with specific learning difficulties in KLENKOVÁ, J.,VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6

 • BARTOŇOVÁ, M.; PIPEKOVÁ, J. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. Teacher’s assistant in preparatory class of primary school: in KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 19-29. ISBN 978-80-7315-167-6

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Brno: MSD, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7392-050-0.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009, s. 450, ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba učení u žáků se specifickými poruchami učení. Career Choice in Puipils with Specific learning Difficulties. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009, s. 335-353, 19 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza podmínek vzdělávání v přípravných třídách. Analysis of Educational Conditiones in Preparatory Classes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 193-209, 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 1-17. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba učení u žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 1-12. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Roma with Special Needs in Education. In STANKOWSKI, A., TISOVIČOVA, A. Specjalne potrzeby educacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie - programy - perspektivy). Bielsko-Biala: Vyžsza Szkola Administraci, 2009, s. 63-73, 11 s. ISBN 978-83-60430-13-2.

 • BARTOŇOVÁ, M., Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním In FRANIOK, P. KOVÁŘOVÁ, r. (ED.) Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Sborník příspěvků s mezinárodní účastí. Ostrava. Universitas Ostraviensis PdF OU. 2009 s. 7-18, 12 s. ISBN 978-80-738-654-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 28-28, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba učení u žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 96-96, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009, s. 450, ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU)

Rok 2010

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. 384 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd základních škol v počátcích školní docházky s důrazem na osvojení vědomostí a dovedností. Acquisiton of Knowledge and Skills in School Leavers of Preparatory Classes in Primary Schools and their Success in early Schooling. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 291-306, 16 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání s akcentem na osvojení si klíčových kompetencí. Acquisition of Key Competences in Students with Social Disadvantage in Inclusive Education. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 91-101, 11 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., ZEMSKÁ, B. Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb. Conditions of Education of Students with Learning Difficulties (Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 71-79, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Přístupy k vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Approaches to Education of Students with Mild Intellectual Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 269-281, 13 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Analýza rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje. Analysis of Framework Educational Programmes at Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the South Moravian Region. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 283-293, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkách primárního školství. Aspects of Inclusive Education in Primary School Setting. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 243-251, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. Význam předškolní institucionální přípravy pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluze. In KVĚTOŇOVÁ, L. PROUZOVÁ, R. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: UK PdF, 2010 s. 82-96. ISBN 978-80-7290-472-3.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Rodina s dítětem se zdravotními postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 43-50, 8 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifické poruchy učení. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 157-178, 22 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. Social Interaction in Students with Social Disadvantage in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Career Choice of Puipils with Specific Learning Difficulties. In STANKOWSKI, A., GABRYS, K. Antropotechnika – kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej, Antropotechnigue, Culture technice and Sociology technice in Special Leeds Pedagogy. Katowice. vyd. GNOME, 2010, s. 108-119. ISBN 978-83-87819-10-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání In Zborník prispevkov z III. mezinárodnej konferencie. 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. 2010 s. 16-27, 11 s. ISBN 978-80-89238-36-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. Social Interaction in Students with Social Disadvantage in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání. In Anotace Škola a zdraví. 6. Mezinárodni konference PdF MU. 2010. s. 6. ISBN 978-80-210-5262-8

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. 384 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí realizovaný v rámci projektu IB-KE Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno 20. 9. 2010. Vyžádaná přednáška: Bartoňová, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci se specifickými poruchami učení

 • Brno: konference s mezinárodní účastí v rámci projektu EdTWIN Education Twinning Wien-Brno, European territorial co-operation Austria-Czech Republic 2007-2013. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme víc. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno 6. 12. 2010. Vyžádaná přednáška: Bartoňová, M. Specifické poruchy učení u žáků na středních školách

Rok 2011

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. od s. 63-78, 15 s. 592 s. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Postavení osob s mentálním postižením v rodině a společnosti Status of Persons with Intellectual Disabilities in Femilies and Society In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 201-214, 13 s. 298. s. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Inclusion Education. In ŘEHULKA, E. SCOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. od s. 217-227, 10 s. ISBN 978-80-210-5721-0.

 • BARTOŇOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. Vzdělávacie možnosti a podmínky detí so zdravotným postihnutím v ústavoch sociálnej starostlivosti. In STANKOWSKIJ A. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenství v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Rožumberk : Katolícká univerzita v Rožumberku, PdF, VERBUM. 2011. od s. 209-218, 9 s. ISBN 978-80-8084-797-5.

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. Study Programme Special Education for Teachers of Secondyry schools – Reaschers Projects In. FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Brno : MU, 2011. s. 131-154, 23 s. ISBN 978 -80-210-5602-2

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Nový studijní obor Speciální pedagogika pro učitele středních škol In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.). Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. od s. 7-16, 10 s. ISBN 978-80-7368-942-1.

 • BARTOŇOVÁ, M. Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – závěry z výzkumného šetření. Professional Assesment for Pupils with Specific Learning Disabilitis – Conclusions from the Reserch In FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. Brno : Masarykova univerzita 2011. od s. 155-166, 11 s. ISBN 978 -80-210-5602-2.

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření. In KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. od s. 109-122, 14 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M. CHALOUPKOVÁ, S. Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice In KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities.1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 251-260, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • BARTOŇOVÁ, M. Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M. OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU, 2011. od s. 111-136, 25 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. Analysis of Curriculum Supports for the Development of Key Competencies in Practical School Pupils. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z příspěvků konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, od s. 400-415, 15 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. od s. 390-401, 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 58. ISBN 978-80-7315-215-4. (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. General Approaches to Pupils with Special Educational Needs in Secondary Schools. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443.Brno : Paido 2011, s. 59. ISBN 978-80-7315-215-4 (plné znění článku na CD ROM)

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Rok 2012

Odborná kniha:

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Kapitola v odborné knize:

 • BARTOŇOVÁ, M. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. The Choice of Secondary School from the Perspective of Pupils with Specific Learning Disabilities and their Parents. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 191-204, 13 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání. Analysis of Inclusion of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Compulsory Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 191-207, 17 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání na středních školách. In LECHTA, V. (ed.) Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: Iris, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.

 • CHALOUPKOVÁ, S., BARTOŇOVÁ, M. Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s.167-176. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor).

 • BARTOŇOVÁ, M. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s.115-134. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor).

 • BARTOŇOVÁ, M., ŠIRMEROVÁ, Z. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s.79-90. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor).

 • BARTOŇOVÁ, M., JISKROVÁ, K. Analýza využití alternativních metod pro podporu rozvoje rozumových a kognitivních schopností dětí s downovým syndromem v české republice In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s. 179-191. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor).

 • BARTOŇOVÁ, M., SÍTHOVÁ, S. Integrácia žiakov s downovým syndrómom v prostredí základných škôl slovenského školstva In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Success in kontext with Inclusive Education of Pupils with Speciala Educational Needs I. Brno : MU, 2012, od s. 153-166. ISBN 978-80-210-5995-5 (díl I.); 978-80-210-5994-8 (soubor).

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem s deficity dílčích funkcí a poruchami pozornosti v předškolním věku In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

 • BARTOŇOVÁ, M., Inclusion of Puipils witsh Mild Mental Disabilitisies –research In PAVNČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno : MU, 2012, s. 127-137., 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení v dospělosti. In Špeciálny pedagog. Časopis pro špeciálnu teoriu a prax. Prešov : Prešovská univerzita. roč. 1., č. 1., 2012. ISSN 1338-6670.

 • BARTOŇOVÁ, M. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta, Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 4/2012, s. 22-26. ISSN 1335-1397

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BARTOŇOVÁ, M. VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava: Iris, 2012, 11-27s. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • BARTOŇOVÁ, M. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU. 2012, od s. 201-218, 17 s. ISBN 978-80-210-5941-2 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: MU, 2012, od s. 219-235, 16 s. ISBN 978-80-210-5941-2 (plné znění článku na CD ROM).

 • BARTOŇOVÁ, M. a M. VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. In Michalik, J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením. první. Olomouc: UP Olomouc, 2012. s. 63-68, 8 s. neuveden. ISBN 978-80-244-3372-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BARTOŇOVÁ, M. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 46. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • BARTOŇOVÁ, M. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2012, s. 47. ISBN 978-80-7315-231-4.

Distanční text a editorství distančního textu:

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido 978-80-7315-232-1.

 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012, s. 11-20. ISBN 078-80-210-60-44-9.

Kapitola v distančním textu:

 • BARTOŇOVÁ, M. Rodina dítěte se zdravotním postižením In BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Distanční text. Brno: Paido, 2012, v tisku

 • BARTOŇOVÁ, M. Vzdělávání žáků se SPU na střední škole In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Žáci s lehkým mentálním postižením ve středním školství In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Deficity dílčích funkcí a poruchy pozornosti v předškolním věku In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Mentální postižení. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

 • BARTOŇOVÁ, M. Sociální znevýhodnění In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, v tisku.

Učebnice s ISBN:

 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., et.al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: MU, 2012, ISBN 978-80-210-6001-2.

Rok 2013Verze pro tisk

© 2010-2018