SZZ - Bc - Okruhy Inkluzivní (speciální) pedagogika

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Inkluzivní (speciální) pedagogika


 1. Inkluze (inkluze, exkluze, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika)
 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělávání (legislativní podmínky inkluze, školský zákon v aktuálním znění, vyhlášky MŠMT ČR, č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018)
 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení, vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ve znění dalších předpisů).
 4. Systém kurikulárních dokumentů (RVP, dvě úrovně RVP)
 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (charakteristika RVP ZV, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, průřezová témata)
 6. ŠVP ZV (žák se speciálními vzdělávacími potřebami – klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů)
 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu (podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, základní škola, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, podpůrná opatření)
 8. Multikulturní výchova a vzdělání (evropská dimenze ve vzdělání, současný přístup k řešení otázek multikulturní výchovy a vzdělávání)
 9. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (definice sociokulturního znevýhodnění, strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum)
 10. Ucelená rehabilitace (charakteristika jednotlivých složek)
 11. Raná intervence (pojetí, cíl, úkoly, organizace služeb, týmová práce, spolupráce s rodinou) – zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 12. Rodina se zdravotně postiženým dítětem
 13. Kariérové poradenství (předprofesní a profesní příprava, specifika u jedinců se zdravotním postižením) – zákon č. 435/2004 S. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky)
 15. Logopedie (komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností, předměty speciálně pedagogické péče)
 16. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u dětí s MO, charakteristika dysartrie, řeč u dětí s mentálním postižením, specifika ve vývoji řeči nevidomých dětí)
 17. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy)
 18. Surdopedie (etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, předměty speciálně pedagogické péče)
 19. Komunikace jedinců se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk, předměty speciálně pedagogické péče)
 20. Specifické poruchy učení (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, legislativa)
 21. Postavení dítěte s SPU v rodině a ve škole (organizace péče a vzdělávání žáků s SPU, hodnocení a klasifikace žáků s SPU, postoje učitelů, spolužáků, rodičů k dítěti s SPU)
 22. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným postižením na základní škole, předměty speciálně pedagogické péče, podmínky pro žáka s tělesným postižením v běžné třídě, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava)
 23. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika dítěte s MO, úkoly SPC, MŠ, školní zralost a školní připravenost)
 24. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu jedinců (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění)
 25. Léčebná rehabilitace (léčebná rehabilitace, Vojtova reflexní lokomoce, metodika manželů Bobathových)
 26. Terapie ve speciálně pedagogické péči (terapie, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie ad.)
 27. Oftalmopedie (pojetí, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, poradenství dle věkových skupin, předměty speciálně pedagogické péče)
 28. Poradenství a edukace osob se zrakovým postižením (poradenství dle věkových skupin, školy pro zrakově postižené, integrované vzdělávání, raná péče, služby sociální rehabilitace, vysokoškolská centra pro podporu studentů se zrakovým postižením)
 29. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava)
 30. Školy pro žáky s mentálním postižením (charakteristika jednotlivých typů škol)
 31. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (Díl I. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením)
 32. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (Díl II. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)
 33. Poruchy autistického spektra - PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, TEACCH program, strukturované učení, poradenství, možnosti vzdělávání)
 34. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice kombinovaných vad, klasifikace podle MŠMT, možnosti edukace)
 35. Koncept bazální stimulace (charakteristika, složky)
 36. Etopedie (charakteristika poruch chování, klasifikace poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled a charakteristika školských zařízení, legislativa, zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 37. Střediska výchovné péče (charakteristika, legislativa, zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, diagnostický ústav dětský, diagnostický ústav pro mládež)
 38. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech - klasifikace diagnostická kritéria)
 39. Základní otázky z patopsychologie a psychopatologie

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Brno: 2012. ISBN 80-7315-232-1.
 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6678-6.
 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-161-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.
 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7513-242-0.
 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-243-7.
 • BAZALOVÁ, B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0693-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011. ISBN 97880-210-5781-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5930-6.
 • BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5609-1.
 • BROŽOVÁ, D. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU, 2010. ISBN 978-80-210-5329-8.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU. 2007. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4454-8.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí v předškolním věku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 • DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5993-1.
 • Defektologický slovník. Praha: nakladatelství H+H, 2000. ISBN 80-86022-76-5.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.
 • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5591-9.
 • FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-233-8.
 • GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7608-2.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.
 • HORÁKOVÁ, R. Surdopedie. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-225-3.
 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0084-0.
 • HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5564-3.
 • CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-5646-6.
 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Výchova a vzdělávání nadaných žáků. Brno: MU, 2013. ISBN 078-80-210-6552-9.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • KANTOR, J. a kol. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: UP, 2014. ISBN 978-80-244-4358-4.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.
 • KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7339-5.
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2004, 343 s. ISBN 80-247-1018-8.
 • KVĚTOŇOVÁ, L., STRNADOVÁ, I., HÁJKOVÁ, V. Cesty k inkluzi. Praha: UK, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008, 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.
 • LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN: 80-244-1154-7.
 • MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 80-7178-771-X.
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-7067-981-6.
 • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
 • MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 1998. ISBN 80-85931-60-5.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2001. ISBN 80-210-2511-5
 • MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80244-0231-9.
 • MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přepracované vydání. Olomouc: 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.
 • NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie – specifické poruchy počítání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-029-6.
 • NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6661-8.
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5030-3.
 • OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6221-4.
 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.
 • OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6673-1.
 • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6344-0.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: 2004, IPPP. ISBN 80-86633-08-X.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7689-1.
 • PITNEROVÁ, P. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU, 2014. ISBN 878-80-210-7596-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha : Portál, 2001, ISBN 80-7178-570-9.
 • PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a zahraničí. Brno: MU, 2014. ISBN 789-80-210-7607-5.
 • PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K., et al. Speciální andragogika. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie – praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-8566-72-2.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Edited by Kateřina Smolíková. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. ISBN 8087000005
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (Se změnami provedenými k 1.9.2007) Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 8087000021.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008. ISBN 978-80-87000-25-0.
 • SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-773-7.
 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU, 2010. ISBN 978-80-210-5287-1.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 3. přepracované vydání. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
 • VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, O. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. Brno: MU, 2005. ISBN 80.-210-3754-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
 • VALENTA, M. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2007. ISBN: 978-80-7320-099-2.
 • VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-154-6.
 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-210-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-85931-51-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-155-9.
 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno : MU, 2010, 332 s. ISBN 978-80-210-5159-1.
 • VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: UK, 2003. ISBN 80-246-0708.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha. Portál. 2003 ISBN 80 -7178-800-7.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education