szz-nmgr-okruhy-poradenstvi-jedincu-s-vice-vadami

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s více vadami
Navazující magisterské studium


Psychopedie-somatopedie-oftalmopedie

1.     Současný stav oboru edukace jedinců s více vadami u nás a v zahraničí.

2.     Legislativa k výchově a vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

3.     Okruh osob s těžkým zdravotním postižením (vymezení, terminologie, etiologie, predikace, prevalence).

4.     Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami – obsahová a metodologická stránka.

5.     Cíle a úkoly edukace osob s těžkým zdravotním postižením (uspokojování základních potřeb, podpora rozvoje v jednotlivých složkách osobnosti, formy výuky).

6.     Specifika edukace osob s těžkým zdravotním postižením (čím je edukace ovlivněna, zásady plánování edukace, organizační podmínky, principy a proces).

7.     Prostředí a prostředky edukace (instrukční média, technické prostředky, speciální pomůcky, kompenzační pomůcky, úprava širšího edukačního prostředí).

8.     Determinanty edukace (osobnostní faktory žáka, zdravotní stav žáka, únava, stres, psychomotorický neklid, psychomotorický záchvat, prostředí, transformace učení, relaxace, hra, koncepty, osobnost edukátora).

9.     Vývojové zvláštnosti u jedinců s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami.

10.   Mozková obrna jako souběžné postižení více vadami (projevy narušení hybnosti, zvláštnosti v procesu učení).

11.   Vliv zrakového postižení na osobnost s ohledem na vrozené a získané postižení, vliv zrakového postižení na psychomotorický vývoj dítěte s těžkým postižením zraku.

12.   Zrakové postižení jako součást komplexu více vad (vymezení a variabilita skupiny postižených, etiologie, syndromy, prevalence).

13.   Hluchoslepota – komunikační systémy, specifika edukace, Van Dijkova metoda, institucionální vzdělávání a poskytovatelé sociální služeb.

14.   Charakteristika okruhu jedinců s lékařskou diagnózou autismus, specifika v edukaci, institucionální vzdělávání, poradenství.

15.   Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO.

16.   Symptomatické poruchy řeči u dětí s mentálním postižením.

17.   Symptomatické poruchy řeči u dětí s postižením zraku.

18.   Komunikace u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (obecná charakteristika).

19.   Podpora komunikace u osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (taktilní podněty, stimulace v předřečové úrovni, raná slova, intervenční postupy).

20.   Alternativní a augmentativní komunikace se zaměřením na žáky s těžkým zdravotním postižením (referenční předměty, fotografie, piktogramy, makaton, VOKS).

21.   Komunikace osob se zrakovým postižením, Braillovo písmo – česká sada Braillova písma, pomůcky pro výuku a zápis Braillova písma, výuka Braillova písma u dětí a dospělých, specifika výuky u osob s více vadami.

22.   Orientace v prostoru a samostatný pohyb osob s postižením zraku. Specifika samostatného pohybu a úpravy prostředí pro nevidomé a slabozraké, specifika POSP u osob s více vadami.

23.   Specifika edukačního procesu u žáků se zrakovým postižením, podmínky vzdělávání s rozlišením okruhu jedinců slabozrakých a nevidomých, systém vzdělávání, specifika vzdělávání u žáků se zrakovým postižením a více vadami.

24.   Autismus (etiologie, triáda problémových oblastí, klasifikace z pohledu medicíny).

25.   Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s poruchou autistického spektra (diferenciální diagnostika, komplexní diagnostika, nástroje diagnostiky –posuzovací škály, dotazníky).

26.   Speciálně pedagogická diagnostika u žáků se zrakovým postižením a více vadami – funkční vyšetření zraku, diagnostika ostatních smyslů, diagnostika psychosociální.

27.   Individuální vzdělávací plán – charakteristika, obsah (zaměření na žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami).

28.   Individuální vzdělávací plán – charakteristika, obsah (zaměření na žáky s autismem).

 

29.   Koncept bazální stimulace (vymezení, východiska, didaktika konceptu, prvky základní stimulace, nástavbová simulace).

30.   Snoezelen (pojem, charakteristika prostředí, pomůcky a technické prostředky, nabídka využítí).

31.   Facilitace a uplatnění facilitačních technik v praxi (vojtova metoda reflexní terapie, koncept manželů Bobathových, Kabatova metoda, Petöho terapie, ORT, SRT).

32.   Metoda aktivního učení Lilli Nielsenové.

33.   Animoterapie (pojem, metody, formy, příklady využití domestikovaných zvířat).

34.   Hiporehabilitace (psychoterapie pomocí koně, aktivity s využitím koní, parajezdectví).

35.   Canisterapie (pojem, metody, formy).

36.   Arteterapie (pojem, obecné cíle, formy, metody a techniky – volný výtvarný projev, výtvarný projev při hudbě, muzikomalba, asociativní výtvarný projev při hudbě, skupinové výtvarné činnosti, řízený výtvarný projev).

37.   Muzikoterapie (pojem, forma receptivní a aktivní, metody aktivní muzikoterapie).

Literatura povinná

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012, 278 s. ISBN 978-80-5930-6.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000, ISBN 80-85931-91-5.
 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 • VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

 

Literatura doporučená

 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie. Výzkum. Zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011, 246 s. ISBN 978-80-210-5781-4.
 • FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN : 978-80-7315-145-4.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 2. vydání. Praha : TRITON, 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-041-8.
 • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace - cesta ke vzdělávání těžce postižených dětí. Praha: TECH-MARKET, 1996, ISBN 80-902134-1-3.
 • LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I. a II. Olomouc: UP, 1988.
 • LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc: UP, 1991.
 • LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-225-1.
 • NIELSEN, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV, 1998. ISBN 80-85866-26-9.
 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: PdF MU, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2005.
 • OPATŘILOVÁ, D. Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013, ISBN978-80-210-6221-4.
 • OPATŘILOVÁ, D.. NOVÁKOVÁ, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravot ním postižením. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno : Paido Brno, 2010. od s. 273-288, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • SCHOPLER, MESIBOV. Autistické chování. Praha: Portál, 1997.
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia. 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-506-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: Parta, 2007. ISBN 978-80-7320-099-2.
 • VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapentia, 2001. ISBN 80-967180-7-X.
 • VAŠEK, Š. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1999.
 • VÍTKOVÁ, M. et al. Integrativní speciální pedagogika : Integrace školní a sociální. 2. dopl. Brno : Paido, 2004., 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým mentálním postižením. Praha: IPPP, 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením I. Základní informace. Speciálně pedagogická diagnostika. Praha: IPPP ČR, 2001a.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR, 2001b.

 

Internetové zdroje oftalmopedie

 

Další internetové zdroje

 

 


aktualizováno: podzim 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018