Státní rigorózní zkouška - Specializace Etopedie

Specializace - etopedie
Zkoušející: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., Mgr. et. Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Obsahové okruhy
 • Paradigma etopedie v kontextu vývoje přístupů k fenoménu poruchy chování
  Medicínské, integrativní, inkluzivní koncepty v etopedii – společenské a mezioborové ukotvení, srovnání konceptů z pohledu perspektivy dítěte v riziku poruch chování s poruchou chování.
 • Etopedie jako vědní obor
  Postavení etopedie ve speciální pedagogice, v humanitních, vztah k medicínským oborům.
 • Inkluzivní dimenze v etopedii
  Vazba mezi školní úspěšností, čtenářskou gramotností a poruchou chování, vzdělání, vzdělanost, přístup ke vzdělávání a souvislosti vývoje poruchy chování, význam inkluzivního vzdělávání dětí v riziku, s problémy a s poruchami chování v kontextu kvality života v dospělosti.
 • Vývojová dimenze poruchy chování v kontextu inkluzivní pedagogiky
  Biodromální, sociální, osobnostní a zkušenostní kontext vývoje poruchy chování, systémové vztahové rámce interpretace poruchy chování.
 • Sociální znevýhodnění v kontextu etiologických faktorů vývoje poruchy chování
  Vývoj poruchy chování v sociálních souvislostech
 • Etiologická triáda vývoje poruchy chování v kontextu inkluzivních trendů v etopedii
  Etiologické faktory v souvislostech edukačních příležitostí, intervence, podpory, posilování. Faktory resilience v edukačních procesech a prostředích a jejich intervenční potenciál.
 • Externalizované, internalizované poruchy chování, ADD, ADHD v kontextu vzdělávání, intervence, rehabilitace a provázení
  Trendy v přístupech ke klasifikaci poruch chování ve speciální pedagogice, terminologické trendy, mezioborové vlivy.
 • Poradenství, podpora a provázení dítěte v riziku poruchy chování, s problémy v chování, s poruchou chování
  Systém školský, sociální, zdravotnický, penintenciární, požadavek meziresortní spolupráce v českém prostředí.
 • Praxe residenční edukace, intervence a rehabilitace dětí s poruchami chování
  Ústavní a ochranná výchova, charakter, úkoly, cíle, perspektiva, transformace.
 • Dilema inkluzivních trendů v etopedii a přístupů k řešení kriminality dětí
  Dilemata konceptů inkluze a patologie, nejlepší zájem dítěte, podpora provázení, ústavní a ochranná výchova, mediace a probace, trestní řízení, alternativní tresty, výkon trestu odnětí svobody.

Literatura
 • Blatníková, Š., Netík, K. (2008) Predikce kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
 • Blatný, M. et al. (2005) Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: MSD.
 • Čírtková, L. (2000) Policejní psychologie. 1.vyd. Praha: Portál.
 • Elliott, J., Place, M. (2002) Dítě v nesnázích – prevence, příčiny, terapie. 1. vyd. Praha: Grada.
 • Gabal, I., Čada, K., Snopek, J. (2008) Sociální vyloučení Romů a česká společnost. Otevřená společnost, o.p.s., ČR.
 • Gjuričová, J. (2007) Analýza stavu dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995 – 2004. Praha: MVCR.
 • Helus, Z. (2004) Dítě v osobnostním pojetí. 1.vyd. Praha: Portál.
 • Ježek, S. (ed.). (2003) Sociální klima školy I. Brno: MSD s.r.o.
 • Koudelková, A. (1995) Psychologické otázky delikvence. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing
 • Koukolík, F. (2000) Lidský mozek. Praha: Portál.
 • Kolář, M. (2001) Bolest šikanování. 1.vyd. Praha: Portál.
 • Komárik, E. (1998) Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava: UK.
 • Kuja, J. (1989) Základy etopedické terminologie, 1. vyd., Olomouc: UP.
 • Kyriacou, CH.(2005) Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.
 • Labáth, V. (ed.) (2001) Riziková mládež. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. (1998) Vývojová psychologie. 3. vyd. Praha: Grada.
 • Mareš, J. a kol. (2006) Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno.
 • Mareš, J. a kol. (2007) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno.
 • Marešová, A., Kotulan, P., Martinková, M. (2004) Sonda do problematiky osob v CR poprvé trestnšěstihaných a poprvé vězněných. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
 • Michalová, Z. (2007) Sondy do problematiky specifických poruch chování. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • Mühlpachr, P. (2008) Sociopatologie. Brno: MU.
 • Němec, J., Vojtová, V. (2009) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU.
 • Nykl, L. (2004) Pozvání do Rogersovské psychologie. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal
 • NuttalL, CH. (2005) Snižování kriminality: Zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním. Praha: KUFR.
 • Oaklander, V.(2003) Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp.
 • Ondráček, P. (2003) Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Praha, ISV nakladatelství.
 • Pokorná, V. (2006) Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: UK, PdF.
 • Pokorná, V. (1993) Poruchy chování a jejich náprava. 1.vyd., PF UK, Praha.
 • Praško, J. (2009) Poruchy osobnosti. Praha: Portál s.r.o.
 • Řehulka, E. (2006) Škola a zdraví 21. Brno: Paido.
 • Řehulka, E. (2008) Prevence závislostí ve škole. Brno: MSD.
 • Řezáč, J. (1998) Sociální psychologie. Brno: Paido.
 • Říčan, P. (1995) Agresivita a šikana mezi dětmi. 1. vyd. Praha: Portál, s. r. o.
 • Říčan, P. (2004) Cesta životem. 2. přepracované vyd. Praha: Portál, s. r. o.
 • Serfontein, G. (1999) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.
 • Störmer, N., Vojtová, V. (2006) Interventionen/Interventions. Berlin: Frank & Timme GmbH.
 • Šolcová, I. (2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
 • Špeciánová, Š. (2007) Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: VIOD.
 • Tošner, J., Sozanská, O. (2002) Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 1. vyd. Praha: Portál.
 • Train, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, s.r.o.
 • Vágnerová, M. (2001) Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2004) Psychologie problémového dítěte. Praha: Karolinum,
 • Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: Portál, s. r. o.
 • Vágnerová, M. (2005) Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Karolinum.
 • Večerka, K., Holas, J., Tomášek, J., Diblíková, S., Blatníková, Š. (2009) Mládež v kriminologické perspektivě. Praha: IKSP.
 • Vítková, M., Vojtová, V. et al. (2009) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.
 • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD.
 • Vojtová, V. (2008) Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: MU.
 • Vojtová, V., Johnstone, D., Bloemers, W. (2006) Pädagogische Wurzeln der Inklusion/ Pedagogical Roots to Inclusion. Berlin: Frank & Timme GmbH.
 • Zeman, P. et al. (2009) Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy. Praha: IKSP.


Verze pro tisk
© 2010-2018