FRVŠ - Sociální patologie u osob s postižením - cyklus přednášek hostujících profesorů

Řešitel

PhDr. Karel Pančocha, B.A., Ph.D.


Anotace projektu

Předmět Speciální andragogika 3 je na Katedře speciální pedagogiky vyučován jako povinný předmět studijního programu Speciální pedagogika ve studijním oboru Speciální andragogika. Hlavním cílem předmětu Speciální andragogika 3 je představit studentům možnosti a specifika sociální práce s dospělými klienty s různým druhem postižení. Představujeme zde celou škálu možností daných Zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejícími právními normami. Studenti si osvojují znalosti o terénních, ambulantních a pobytových službách určených pro jedince s postižením a získávají dovednosti k práci s klienty v těchto zařízeních. Novou výzvou současné doby je rozšiřování sociálně patologického chování (kriminalita, závislostní chování, šikana) a to nejen v intaktní populaci, ale také ve skupinách jedinců s postižením. Mezinárodní šetření (Moore, 2006), ale i první šetření z českého prostředí (Pančocha, 2007) prokázala rozšíření těchto jevů v populaci osob s postižením ve stejné či dokonce větší míře než v obecné populaci. V České republice však neexistují specializované postupy ani služby, které by se sociálně patologickými jevy v populaci osob s postižením zabývaly a pokoušely se je řešit. Ve studijních programech tato problematika není reflektována. Hlavním cílem tohoto projektu je zařadit téma sociálně patologických jevů u osob s postižením do nového sylabu předmětu Speciální andragogika 3. Prostředkem k realizaci tohoto cíle bude přednáškový pobyt dvou zahraničních hostujících profesorů z Wright State University na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.


Zveřejněné materiály