Profil: doc. PhDr. Karel Pančocha, BA, Ph.D.

IVIV

doc. PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Speciální andragogika, závislostní chování u jedinců s postižením

Projekty:

2007 - interní PdF MU, Vzdělávání dospělých a poruchy chování u dospělých, řešitel
2006 - interní PdF MU, Závislostní chování u znevýhodněných skupin, řešitel
2004 - 2006 - GAČR, Kvalita života jako axiologická kategorie speciální pedagogiky, spoluřešitel

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (Eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

 • PANČOCHA, K. Závislostní chování u osob s postižením. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3

 • PANČOCHA, K. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-86633-61-6

 • PANČOCHA, K. Kolektivita studia v zemi individualismu. muni.cz - měsíčník Masarykovy univerzity, 2005, č.10. ISSN 1801-0806

 • PANČOCHA, K. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku. In Sociální práce jako životní pomoc. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s.30 – 42. ISBN 80-86633-62-6

 • PANČOCHA, K. Problémy s alkoholem u žen seniorek. In Schola gerontologica. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 117-122, 314 s. ISBN 80-210-3838-1

 • PANČOCHA, K. Postavení antipedagogiky v současném světě. In Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí. 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 9- 11. ISBN 80-210-2661-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", konané dne 1. 11. 2007, Brno, PdF MU; Vedení sekce: etopedie a speciální andragogika; Příspěvek: Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Odborná stáž: Věznice Pardubice (23.10. – 26.10.2007)

Organizace konferencí/workshopů

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU, org. Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti a kvalita života ve výkonu trestu odnětí svobody. In Dilemata speciální pedagogiky.Brno: MSD spol. s.r.o., s. 159-170 ISBN 978-80-7392-012-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: PdF MU Mezinárodní konference „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností", Pedagogická fakulta MU 17.9.2008

 • Brno: PdF MU Videokonference "Integrativní speciální pedagogika III.", RMU 29.10.2008. Příspěvek: Vzdělávání menšin v ČR,

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: „Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika“ konané dne 16.10.2008 na PdF MU, org. doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika I.“ konané dne 4.3.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika II.“ konané dne 21.4.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

 • Brno: Videokonference „Integrativní speciální pedagogika III.“ konané dne 29.10.2008 na RMU, org. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • VAĎUROVÁ, H., PANČOCHA, K. Learning Difficulties and Emotional /Behavioral Disorder In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Pregraduate Teacher Training 3 Essay Selection, MSD, Brno 2008, ISBN 978-80-7392-059-3

 • PANČOCHA, K. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-210-4736-5. s. 31-38

 • PANČOCHA, K. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. In Pedagogická orientace, 2/2008. ISSN 1211-4669. s. 52-66

 • PANČOCHA, K. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezení pojmů a návrhy výzkumných strategií. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido:2008. ISBN 978-80-7315-167-6. CD-ROM

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 31-39. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • PANČOCHA, K. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. Substance Abuse in Individuals with Acquired Physical Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 128-129, 2 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018